მენდელევიუმი
101 Md
[258]
5f13 7s2

მენდელევიუმი[1][2] (ლათ. Mendelevium; ქიმიური სიმბოლო — ), უნნილინიუმი (ლათ. Unnilinium; ქიმიური სიმბოლო — ), ეკა-თულიუმი (Eka-thulium) — ელემენტთა პერიოდული სისტემის მეშვიდე პერიოდის, ჯგუფგარეშე (ძველი კლასიფიკაციით მესამე ჯგუფის თანაური ქვეჯგუფის, IIIბ) ხელოვნურად მიღებული რადიოაქტიური ქიმიური ელემენტი. განეკუთვნება აქტინოიდების ოჯახს. მისი ატომური ნომერია — 101, tდნ — 827°C, სიმკვრივე — 10.3 გ/სმ3. სტაბილური იზოტოპები არ გააჩნია. მენდელევიუმი მიღებულია ამერიკელი მეცნიერების ა. გიორსოს, ბ. ჰარვის, გ. ჩოპინის, ს. თომფსონისა და გ. სიბორგის მიერ -53Es(α, n)256 Md ბირთვული რეაქციით (1955). ცნობილია მენდელევიუმის იზოტოპები, რომელთა მასური რიცხვებია 252, 254 — 258. შედარებით მდგრადია α-რადიოაქტიური იზოტოპი, (T1/2 =51.5 დღ-ღ). მენდელევიუმის ჟანგვის ხარისხია +3, შეიძლება იყოს აგრეთვე +2 და +1.

მენდელევიუმი, 101Md
ზოგადი თვისებები
მასური რიცხვი ყველაზე სტაბილური
იზოტოპის: [258]
მენდელევიუმი პერიოდულ სისტემაში
წყალბადი ჰელიუმი
ლითიუმი ბერილიუმი ბორი ნახშირბადი აზოტი ჟანგბადი ფთორი ნეონი
ნატრიუმი მაგნიუმი ალუმინი სილიციუმი ფოსფორი გოგირდი ქლორი არგონი
კალიუმი კალციუმი სკანდიუმი ტიტანი ვანადიუმი ქრომი მანგანუმი რკინა კობალტი ნიკელი სპილენძი თუთია გალიუმი გერმანიუმი დარიშხანი სელენი ბრომი კრიპტონი
რუბიდიუმი სტრონციუმი იტრიუმი ცირკონიუმი ნიობიუმი მოლიბდენი ტექნეციუმი რუთენიუმი როდიუმი პალადიუმი ვერცხლი კადმიუმი ინდიუმი კალა სტიბიუმი ტელური იოდი ქსენონი
ცეზიუმი ბარიუმი ლანთანი ცერიუმი პრაზეოდიმიუმი ნეოდიმიუმი პრომეთიუმი სამარიუმი ევროპიუმი გადოლინიუმი ტერბიუმი დისპროზიუმი ჰოლმიუმი ერბიუმი თულიუმი იტერბიუმი ლუტეციუმი ჰაფნიუმი ტანტალი ვოლფრამი რენიუმი ოსმიუმი ირიდიუმი პლატინა ოქრო ვერცხლისწყალი თალიუმი ტყვია ბისმუტი პოლონიუმი ასტატი რადონი
ფრანციუმი რადიუმი აქტინიუმი თორიუმი პროტაქტინიუმი ურანი (ელემენტი) ნეპტუნიუმი პლუტონიუმი ამერიციუმი კიურიუმი ბერკელიუმი კალიფორნიუმი აინშტაინიუმი ფერმიუმი მენდელევიუმი ნობელიუმი ლოურენსიუმი რეზერფორდიუმი დუბნიუმი სიბორგიუმი ბორიუმი ჰასიუმი მეიტნერიუმი დარმშტადტიუმი რენტგენიუმი კოპერნიციუმი ნიჰონიუმი ფლეროვიუმი მოსკოვიუმი ლივერმორიუმი ტენესინი ოგანესონი
Tm

Md

(Upp)
ფერმიუმიმენდელევიუმინობელიუმი
ატომური ნომერი (Z) 101
პერიოდი 7 პერიოდი
ბლოკი F-block.jpg f-ბლოკი
ელექტრონული კონფიგურაცია [Rn] 5f13 7s2
ელექტრონი გარსზე 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
ელემენტის ატომის სქემა
Electron shell 101 Mendelevium.svg
ფიზიკური თვისებები
აგრეგეგატული მდგომ. ნსპ-ში მყარი სხეული
დნობის
ტემპერატურა
827 °C ​(1100 K, ​​1521 °F)
სიმკვრივე (ო.ტ.) 10.3 გ/სმ3
ატომის თვისებები
ჟანგვის ხარისხი +2, +3
ელექტროდული პოტენციალი
ელექტრო­უარყოფითობა პოლინგის სკალა: 1,3
იონიზაციის ენერგია
  • 1: 636 კჯ/მოლ
სხვა თვისებები
ბუნებაში გვხვდება სინთეზირების შედეგად
მესრის სტრუქტურა კუბური წახნაგცენტრირებული
Cubic-face-centered.svg
მაგნეტიზმი პარამაგნეტიკი
CAS ნომერი 7440-11-1
ისტორია
სახელწოდება მომდინარეობს დიმიტრი მენდელეევი
აღმოჩენილია ლოურენსის ბერკლის ნაციონალური ლაბორატორია (1955)
მენდელევიუმის მთავარი იზოტოპები
იზო­ტოპი გავრცე­ლება­დობა ნახევ.
დაშლა
(t1/2)
რადიო.
დაშლა
პრო­დუქტი
256Md სინთ 1.17 სთ ε 256Fm
257Md სინთ 5.52 სთ ε 257Fm
α 253Es
სდ
258Md სინთ 51.5 დღ-ღ α 254Es
ε 258Fm
β 258No
259Md სინთ 1.60 სთ სდ
α 255Es
260Md სინთ 31.8 დღ-ღ სდ
α 256Es
ε 260Fm
β 260No

სქოლიორედაქტირება

  1. დოლიძე ვ., ციციშვილი ვ., „ოთხენოვანი ქიმიური ლექსიკონი“, თბ., 2004, გვ. 132
  2. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 6, თბ., 1983. — გვ. 570.