საქართველოს წითელი ნუსხა

საქართველოს „წითელი ნუსხა“საქართველოს ტერიტორიაზე იშვიათ და გადაშენების პირას მისულ მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების სია, მათი თანამედროვე მდგომარეობის მოკლე დახასიათებით. დამტკიცდა პირველად 2006 წელს[1] და ხელახლა 2014 წელს.

სია რედაქტირება

ცხოველები
ლათინური დასახელება ქართული დასახელება მდგომარეობისა და დაცულობის სტატუსის აღმნიშვნელი კატეგორია „წითელ ნუსხაში“ შეტანის საფუძველი „წითელ ნუსხაში“ შეტანის საფუძველის სიტყვიერი განმარტება
ძუძუმწოვრები
1 Rhinolophus euryale Blasius, 1853 სამხრეთული ცხვირნალა VU IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
2 Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 მეჰელის ცხვირნალა VU IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
3 Myotis bechsteinii Kuhl, 1818 გრძელყურა მღამიობი VU IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
4 Barbastella barbastellus Schreber, 1774 ევროპული მაჩქათელა VU IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
5 Sciurus anomalus Güldenstaedt, 1785 კავკასიური ციყვი VU A1e შესახლებული სახეობის პრესის ქვეშ იმყოფება
6 Castor fiber Linnaeus, 1758 თახვი RE განადგურებულია XIX საუკუნეში
7 Sicista caucasica Vinogradov, 1925 კავკასიური თაგვანა VU D2 ძალზე მცირე არეალი
8 Sicista kluchorica Sokolov, Kovalskaya, and Baskevich, 1980 ქლუხორის თაგვანა VU D2 ძალზე მცირე არეალი
9 Sicista kazbegica Sokolov, Baskevich, and Kovalskaya 1986. ყაზბეგის თაგვანა VU D2 ძალზე მცირე არეალი
10 Nannospalax nehringi Satunin, 1898 ბრუცა VU B1a მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
11 Cricetulus migratorius Pallas, 1773 ნაცრისფერი ზაზუნელა VU A2a პოპულაციის სიმჭიდროვის კლება
12 Mesocricetus brandti Nehring, 1898 ამიერკავკასიური ზაზუნა VU B1 მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
13 Prometheomys schaposchnikovi Satunin, 1901 პრომეთეს მემინდვრია VU B1a მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
14 Clethrionomys glareolus ponticus Schreber, 1780 წითური მემინდვრია EN D2 წერტილოვანი არეალი
15 Meriones tristrami Thomas, 1892 მცირეაზიური მექვიშია VU B2a მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
16 Micromys minutus Pallas, 1771 პაწია თაგვი VU B2a მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
17 Felis chaus Schreber, 1777 ლელიანის კატა VU B1(bIII) არეალის შემცირება
18 Lynx lynx Linnaeus, 1758 ფოცხვერი CR C2 (aI) მცირე, ფრაგმენტირებული პოპულაცია
19 Panthera pardus Linnaeus, 1758 ჯიქი CR D1 ძალზე მცირე პოპულაცია, იშვიათი ქვესახეობა
20 Panthera tigris Linnaeus, 1758 ვეფხვი RE განადგურებულია XX საუკუნეში
21 Hyaena hyaena Linnaeus, 1758 ზოლებიანი აფთარი CR D1 ძალზე მცირე პოპულაცია
22 Lutra lutra Linnaeus, 1758 წავი VU B1(bI) არეალის შემცირება
23 Vormela peregusna Güldenstadt, 1770 ჭრელტყავა EN A1c არეალის შემცირება
24 Monachus monachus Hermann, 1779 თეთრმუცელა სელაპი RE გადაშენდა საქართველოს სანაპირო წყლებში
25 Ursus arctos Linnaeus, 1758 მურა დათვი EN C2(aI) მცირე, ფრაგმენტირებული პოპულაცია
26 Phocoena phocoena Linnaeus, 1758 ზღვის ღორი VU IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
27 Tursiops truncatus Montagu, 1821 აფალინა EN A2a რიცხოვნობის სწრაფი შემცირება შავ ზღვაში
28 Cervus elaphus Linnaeus, 1758 ირემი CR C2(aI) შემორჩა ორ გეოგრაფიულ წერტილში
29 Gazella subgutturosa Güldenstaedt, 1780 ქურციკი RE განადგურებულია XX საუკუნეის ბოლოს
30 Capra caucasica Güldenstaedt and Pallas, 1783 დასავლეთკავკასიური ჯიხვი EN IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
31 Capra cylindricornis Blyth, 1841 დაღესტნური ჯიხვი VU IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
32 Capra aegagrus Linnaeus, 1758 ნიამორი CR C2 aII თითქმის მთელი პოპულაცია ერთ გეოგრაფიულ წერტილშია
33 Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758 არჩვი EN A2a მნიშვნელოვანი კლება ბოლო წლებში
ფრინველები
34 Podiceps grisegaena Boddaert, 1783 მურტალა VU D1 მცირე პოპულაცია
35 Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 ვარდისფერი ვარხვი VU D1 მცირე პოპულაცია
36 Pelecanus crispus Bruch 1832 ქოჩორა ვარხვი EN IUCN; D1 გლობალურად მოწყვლადი; მცირე პოპულაცია
37 Ciconia ciconia Linnaeus, 1758 ლაკლაკი VU D1 მცირე პოპულაცია
38 Ciconia nigra Linnaeus, 1758 ყარყატი VU D1 მცირე პოპულაცია
39 Anser erythropus Linnaeus, 1758 პატარა ღერღეტი EN IUCN; D1 გლობალურად მოწყვლადი; მცირე პოპულაცია
40 Tadorna ferruginea Pallas, 1764 წითელი იხვი VU D1 მცირე პოპულაცია
41 Marmaronetta angustirostris Menetries, 1832 მარმარილოსებრი VU IUCN; D1 გლობალურად მოწყვლადი
42 Melanitta fusca Linnaeus, 1758 გარიელი EN D1 ძალზე მცირე პოპულაცია
43 Oxyura leucocephala Scopoli, 1769 თეთრთვალა იხვი EN IUCN გლობალურად მოწყვლადი
44 Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758 თეთრკუდა ფსოვი EN D1 მცირე პოპულაცია
45 Accipiter brevipes Severtzov, 1850 ქორცქვიტა VU D1 მცირე პოპულაცია
46 Buteo rufinus rufinus Cretzschmar, 1829 ველის კაკაჩა VU D1 მცირე პოპულაცია
47 Aquila heliaca Savigny, 1809 ბექობის არწივი VU IUCN გლობალურად მოწყვლადი
48 Aquila clanga Pallas, 1811 დიდი მყივანი არწივი VU IUCN გლობალურად მოწყვლადი
49 Aquila chrysaetus Linnaeus, 1758 მთის არწივი VU D1 მცირე პოპულაცია
50 Neophron percnopterus Linnaeus, 1758 ფასკუნჯი VU D1 მცირე პოპულაცია
51 Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758 ბატკანძერი VU D1 მცირე პოპულაცია
52 Aegypius monachus Linnaeus, 1758 სვავი EN D1 ძალზე მცირე პოპულაცია
53 Gyps fulvus Hablizl, 1783 ორბი VU D1 მცირე პოპულაცია
54 Falco cherrug Gray, 1834 გავაზი CR IUCN; D1 გლობალურად მოწყვლადი; ძალზე მცირე პოპულაცია
55 Falco vespertinus Linnaeus, 1766 თვალშავი EN D1 ძალზე მცირე პოპულაცია
56 Falco biarmicus Temminck, 1825 წითელთავა შავარდენი VU D1 მცირე პოპულაცია
57 Falco naumanni Fleischer, 1818 მცირე კირკიტა CR IUCN; A2b გლობალურად და ადგილობრივად კლებადი
58 Aegolius funereus Linnaeus, 1758 ჭოტი VU D1 მცირე პოპულაცია
59 Tyto alba Scopoli, 1769 ბუხრინწა EN D1 ძალზე მცირე პოპულაცია
60 Tetraogallus caspius Gmelin, 1784 კასპიური შურთხი VU D1 მცირე პოპულაცია
61 Tetrao mlokosiewiczi Taczanowski, 1875 კავკასიური როჭო VU B2b(iv) მცირე არეალი და კლებადი ჰაბიტატი
62 Grus grus Linnaeus, 1758 რუხი წერო EN D1 ძალზე მცირე პოპულაცია
63 Tetrax tetrax Linnaeus, 1758 სარსარაკი VU Eur; D1 ევროპაში მოწყვლადია
64 Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758 თვალჭყეტია VU Eur; D1 ევროპაში მოწყვლადია
65 Panurus biarmicus Linnaeus, 1758 ულვაშა წივწივა VU A2a პოპულაციის სიმჭიდროვის კლება
66 Phoenicurus erythrogastrus Güldenstadt, 1775 წითელმუცელა ბოლოცეცხლა VU B2b მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
67 Carpodacus rubicilla Güldenstadt, 1775 დიდი კოჭობა VU B2b მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
68 Prunella ocularis Radde, 1884 ჭრელგულა ჭვინტაკა VU B2b მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
ქვეწარმავლები
69 Testudo graeca Linnaeus, 1758 ხმელთაშუაზღვეთის კუ VU IUCN ითვლება მოწყვლადად მსოფლიო მასშტაბით
70 Ophisops elegans Menetries, 1832 კოხტა გველთავა VU D2 წერტილოვანი არეალი
71 Darevskia clarkorum Darevsky & Vedmederja 1977 თურქული ხვლიკი EN IUCN ითვლება მოწყვლადად მსოფლიო მასშტაბით
72 Darevskia dahli Darevsky, 1957 დალის ხვლიკი VU B1 მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
73 Darevskia mixta Mehely, 1909 აჭარული ხვლიკი VU B1 მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
74 Ablepharus pannonicus Fitzinger 1824 აზიური შიშველთვალა CR D2 წერტილოვანი არეალი
75 Eryx jaculus Dumeril & Bibron 1844 დასავლური მახრჩობელა VU B2a მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
76 Eirenis collaris Menetries, 1832 საყელოიანი ეირენისი VU B2a მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
77 Malpolon monspessulanus Mertens & Mueller 1928 ხვლიკიჭამია გველი VU B2a მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
78 Vipera dinniki Nikolsky 1913 დინიკის გველგესლა VU IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
79 Vipera kaznakovi Nikolsky 1909 კავკასიური გველგესლა EN IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
ამფიბიები
80 Mertensiella caucasica Waga, 1870 კავკასიური სალამანდრა VU IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
81 Pelobates syriacus Boettger, 1889 სირიული მყვარი EN A2a კლებადია საქართველოში
ხრტილოვანი თევზები
82 Huso huso Linnaeus, 1758 სვია EN IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
83 Acipenser sturio Linnaeus, 1758 ფორონჯი CR IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
84 Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828 ფორეჯი EN IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
85 Acipenser stellatus Pallas, 1771 ტარაღანა EN IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
86 Acipenser gueldenstaedti Brandt & Ratzeberg, 1833 რუსული ზუთხი EN IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
87 Acipenser persicus Borodin, 1897 სპარსული ზუთხი EN IUCN მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
ძვლოვანი თევზები
88 Salmo fario Linnaeus, 1758 მდინარის / ტბის კალმახი VU A1d მნიშვნელოვანი კლება ბოლო წლებში
89 Rutilus frisii Nordmann, 1840 მორევის ნაფოტა VU B2a მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
90 Varicorhinus sieboldi Steindachner, 1864 კოლხური ხრამული VU B2a მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
91 Sabanejewia aurata De Filippi, 1863 წინააზიური გველანა VU B2a მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
92 Neogobius fluviatilis Pallas, 1814 მექვიშია ღორჯო VU B2a მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
მწერები
93 Phassus shamil Christoph, 1888 კავკასიური წმინდადგახვიარა EN B2cii იშვიათი ვიწრო არეალის მქონე სახეობა
94 Brahmaea ledereri Rogenhofer, 1873 კოლხური ბრამეა RE aRniSnulia XX saukunis dasawyisSi
95 Eudia pavonia Linnaeus, 1758 ღამის მცირე ფარშევანგთვალა VU B2cii მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
96 Perisomena coecigena Kupido, 1825 მკრათვალებიანი ფარშევანგთვალა VU B2cii მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
97 Manduca atropos Linnaeus, 1758 სფინქსი მკვდართავა EN B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
98 Rethera komarovi Christoph 1885 კომაროვის სფინქსი VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
99 Deilephila nerii Linnaeus, 1758 ოლეანდრის სფინქსი EN B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
100 Pterogon gorgoniades Hb., 1819 ჯუჯა სფინქსი VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
101 Pachypasa otus Drury, 1773 კვიპაროსის მსხვილტანა VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
102 Lemonia balcanica Herrich-Schaffer, 1843 ბალკანური აბრეშუმქსოვია VU B1a მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
103 Callimorpha dominula Linnaeus, 1758 დათუნელა ჰერა VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
104 Axiopoena maura Eichwald, 1830 მღვის ამიერკავკასიური დათუნელა EN B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
105 Parnassius apollo Linnaeus, 1758 აპოლონი VU IUCN გლობალურად მოწყვლადი სახეობა
106 Parnassius nordmanni Ménétriès, 1849 კავკასიური აპოლონი EN B1a მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
107 Allancastria caucasica Lederer, 1864 კავკასიური ზერინთია VU IUCN; გლობალურად მოწყვლადი სახეობა
108 Antocharis gruneri Herrich-Schaeffer, 1851 გრუნერის აისი VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
109 Anthocharis damone Boisduval, 1836 ამიერკავკასიური აისი VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
110 Erebia hewistonii Lederer, 1854 ჰევისტონის ავერდულა VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
111 Erebia iranica Grum-Grshimailo, 1895 ირანული ხავერდულა VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
112 Tomares romanovi Christoph, 1881 რომანოვის ცისფერა VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
113 Polyommates daphnis Denis & Schiffermüller, 1775 ცისფერა მელეაგრი VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
114 Apocolotois smornovi Romanoff, 1884 სმირნოვის მბოგელა VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
115 Zygaena fraxini Ménétriès, 1832 იფნის ჭრელურა VU D2 წერტილოვანი არეალი
116 Bombus fragrans Pallas, 1771 ველის დიდი ბაზი VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
117 Bombus eriophorus Klug, 1807 ბაზი ერიოფორუსი VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
118 Bombus alpigenus Morawitz, 1873 ალპური ბაზი VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
119 Bombus persicus Radoszkowsky, 1881 ირანული ბაზი VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
120 Xylocopa violacea Linnaeus, 1758 იისფერი ქსილოკოპა VU B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
121 Inotrechus kurnakovi Dolranski&Ljovuschkin, 1989 კურნაკოვის ბზუალა CR D2 ცნობილია ერთი წერტილიდან მსოფლიოში
122 Inotrechus injaevae Dolranski&Ljovuschkin, 1989 ინჯაევას ბზუალა CR D2 ცნობილია ერთი წერტილიდან მსოფლიოში
123 Omophron limbatum Fabricius, 1777 (მრგვალი ბზუალა) EN B2cii ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
124 Rosalia alpina Linnaeus, 1758 ალპური ხარაბუზა EN IUCN; B2cii გლობალურად მოწყვლადი სახეობა
125 Cordulegaster mzymtae Barteneff, 1929 მზიმთას ნემსიყლაპია VU IUCN გლობალურად მოწყვლადი სახეობა
126 Onychogomphus assimilis Schneider, 1845 მსგავსი ნემსიყლაპია VU IUCN გლობალურად მოწყვლადი სახეობა
127 Calopteryx mingrelica Selys 1869 სამეგრელოს ტურფა VU B2a მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
კიბოსნაირები
128 Astacus colchicus Kessler, 1876 კოლხური ფართოფეხა კიბო VU B2a მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
129 Pontastacus pylzowi Skorikov, 1911 პევცოვის კიბო VU D2 ძალზე მცირე არეალი
ობობასნაირები
130 Dolomedes plantarius Clerck, 1757 ტივის ობობა VU IUCN გლობალურად მოწყვლადი სახეობა
რგოლოვანი ჭიები
131 Eisenia transcaucasica Perel, 1967 ამიერკავკასიური ჭიაყელა VU B2a მცირე ფრაგმენტირე-ბული არეალი
132 Eisenia lagodechiensis Michaelson, 1910 ლაგოდეხის ჭიაყელა VU B2a მცირე ფრაგმენტირე-ბული არეალი
133 Dendrobaena faucium Michaelsen, 1910 ხეობის ჭიაყელა VU B2a მცირე ფრაგმენტირე-ბული არეალი
134 Alollobophora kintrishiana Kvavadze, 1987 კინტრიშის ჭიაყელა EN D2 წერტილოვანი არეალი
მუცელფეხიანი მოლუსკები
135 Helix buchi Dubois&Montpereux,1839 ბუხის ლოკოკინა VU B2a მცირე ფრაგმენტირე-ბული არეალი
ქვესახეობები (ძვლოვანი თევზები)
1 Alosa caspia paleostomi Eichwald, 1838 პალიასტომის ქაშაყი VU D2 წერტილოვა-ნი არეალი
2 Salmo fario labrax Pallas, 1814 შავი ზღვის ორაგული EN A1d მნიშვნელოვა-ნი კლება ბოლო წლებში
3 Aspius aspius taeniatus Berg, 1949 წითელტუჩა ჭერეხი VU B2a მცირე ფრაგმენტირე-ბული არეალი
4 Nemachilus angorae alasanicus Elanidze, 1983 ალზნის გველანა VU B2a მცირე ფრაგმენტირე-ბული არეალი
მცენარეები
ლათინური დასახელება ქართული დასახელება მდგომარეობისა და დაცულობის სტატუსის აღმნიშვნელი კატეგორია ,,წითელ ნუსხაში“ შეტანის საფუძველი ,,წითელ ნუსხაში“ შეტანის საფუძველის სიტყვიერი განმარტება
ფარულთესლოვნები
1 Acer ibericum M. Bieb. ex Willd ქართული ნეკერჩხალი VU B1c(iv) მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
2 Anabasis aphylla L. დურღენი EN B1a+2a უაღრესად მცირე არეალი
3 Amygdalus georgica Desf. ქართული ნუში EN B2a(I,ii) უაღრესად მცირე არეალი
4 Arbutus andrachne L. ხემარწყვა EN B1a+2a უაღრესად მცირე არეალი
5 Astragalus sommieri Freyn სომიეს გლერძი EN B1a უაღრესად მცირე არეალი
6 Astragalus tanae K.Koch ტანას გლერძი EN B1a+2a უაღრესად მცირე არეალი
7 Betula medwedewii Regel მედვედევის არყი VU B1b(i,ii,iii) მცირე, ფრანგმენტირებული არეალი
8 Betula megrelica Regel სამეგრელოს არყი VU B1a მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
9 Betula raddeana Trautv. რადეს არყი VU B2a(i)b მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
10 Buxus colchica Pojark. კოლხური ბზა VU A2 არეალის შემცირებისა და ფრაგმენტაციის ტენდენცია
11 Castanea sativa Mill. ჩვეულებრივი წაბლი VU A2 არეალის შემცირებისა და ფრაგმენტაციის ტენდენცია
12 Celtis australis L. სამხრეთის აკაკი VU B1a მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
13 Celtis glabrata Steven ex Planchon შიშველი აკაკი VU B1a მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
14 Cerasus microcarpa C. A. Meyer მცირენაყოფიანი ბალამწარა VU B1a მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
15 Cistus creticus L. პონტოური საკმელა VU B1a მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
16 Corylus colchica Albov კოლხური თხილი VU B1a(i)b(iii) მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
17 Crataegus pontica K. Koch. ყამბრო VU B1bc მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
18 Daphne albowiana Woronow ex Pobed. ალბოვის მაჯაღვერი EN B2ab(iii) უაღრესად მცირე არეალი
19 Daphne pseudosericea Pobed. ცრუაბრეშუმისებრი მაჯაღვერი EN B2ab(iii) უაღრესად მცირე არეალი
20 Daphne transcaucasica Pobed. ამიერკავკასიური მაჯაღვერი VU D2 მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
21 Epigaea gaultherioides Boiss. გაულთერიასმაგვარი ეპიგეა VU B1+2b(i,ii) მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
22 Erica arborea L. ხემაგვარი მანანა EN B1a უაღრესად მცირე არეალი
23 Eversmannia subspinosa Fisch & (DC) ნახევრადეკლიანი ევერსმანია EN B1a უაღრესად მცირე არეალი
24 Genista abchasica Sachokia აფხაზეთის კურდღლისცოცხა VU B1a მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
25 Halimodendron halodendron L. მლაშობის ჩინგილი EN B1a უაღრესად მცირე არეალი
26 Juglans regia L. კაკლის ხე VU A2 მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
27 Laurus nobilis L. კეთილშობილი დაფნა VU B1b(i,ii) მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
28 Nitraria schoberi L. შობერის ნიტრარია EN A1;B1 უაღრესად მცირე არეალი
29 Osmanthus decorus Boiss. & Balansa ზეთის ხე VU B1a მცირე, ფრაგმეტირებული არეალი
30 Ostrya carpinifolia Scop. უხრავი EN A1c+2c არეალისა და რიცხოვნობის მკვეთრი შემცირება
31 Pistacia mutica Fisch & Mey საღსაღაჯი VU A2 მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
32 Populus euphratica Oliv. თურანულა CR B1a+2a წერტილოვანი არეალი და დაბალი რიცხოვნობა
33 Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth. ლაფანი VU D2 მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
34 Pyrus demetrii Kutath. დემეტრის ბერყენა EN B1a უაღრესად მცირე არეალი
35 Pyrus ketzkhovelii Kutath. კეცხოველის ბერყენა EN B1a უაღრესად მცირე არეალი
36 Pyrus sachokiana Kutath. სახოკიას ბერყენა EN B1a უაღრესად მცირე არეალი
37 Quercus hartwissiana Stev. კოლხური მუხა VU A2 მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
38 Quercus imeretina Stev. Ex Malleev იმერული მუხა VU B1+2c; IUCN მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
39 Quercus macranthera Fisch et Mey მაღალმთის მუხა VU A2 მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
40 Quercus pedunculiflora C. Koch. ჭალის მუხა VU B1b(I,ii,iii) მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
41 Quercus pontica C. Koch. პონტოური მუხა VU B1ab(iii) მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
42 Rhododendron smirnowii Trautv. სმირნოვის შქერი VU B1b მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
43 Rhododendron ungernii Trautv. უნგერნის შქერი VU B1b მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
44 Salix kikodseae Goerz ქიქოძის ტირიფი EN B1a უაღრესად მცირე არეალი
45 Salvia garedji Troitzk. გარეჯის სალბი VU B1a მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
46 Sambucus tigranii Troitzk. ტიგრანის ანწლი CR B1a+2a;D; IUCN წერტილოვანი არეალი და დაბალი რიცხოვნობა
47 Sorbus hajastana Gabr. სომხური ამპურა EN B1a+2a უაღრესად მცირე არეალი
48 Staphylea colchica Stev. კოლხური ჯონჯოლი' VU A2d;B1b მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
49 Thymus karjaginii Grossh. კარიაგინის ბეგქონდარა EN B1ab(ii) უაღრესად მცირე არეალი
50 Ulmus glabra Huds. შიშველი თელადუმა VU A1cde მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
51 Ulmus minor Mill. პატარა თელადუმა VU A1cde მცირე, ფრანგმენტირებული არეალი
52 Zelkova carpinifolia Pall. ძელქვა VU A1cde მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
შიშველთესლოვნები
53 Juniperus foetidissima Willd. შავი ღვია VU B1 მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
54 Juniperus polycarpos K. მრავალნაყოფა ღვია VU B1 მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
55 Pinus pityusa Stev. ბიჭვინთის ფიჭვი VU A1c+2c; IUCN მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
56 Taxus baccata L. ურთხელი VU B1b(I,ii) მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი

წითელ ნუსხაში გამოყენებულ აღნიშვნებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, რაც მითითებულია ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) წითელი ნუსხის კატეგორიებისა და კრიტერიუმების განმარტებაში[2] და ამავე კავშირის რეკომენდაციებში რეგიონული და ეროვნული წითელი ნუსხებისათვის[3]:

  • CR (Critically Endangered ) — გადაშენების უკიდურესი საფრთხის წინაშე მყოფი ტაქსონი
  • EN (Endangered) — გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ტაქსონი
  • VU (Vulnerable) — მოწყვლადი ტაქსონი
  • RE (Regionally extinct) — გადაშენებულია ეროვნულ დონეზე

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება

  1. „საქართველოს „წითელი ნუსხის“ დამტკიცების შესახებ“
  2. IUCN Red List Categories and Criteria, Version 3.1, 2001
  3. IUCN Guidelines for National and Regional Red Lists, 2003