ლათინიზაცია საბჭოთა კავშირში

ლათინიზაცია საბჭოთა კავშირში (რუს. латиниза́ция) — ისტორიული პროცესი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა XX საუკუნის 20–30-იანი წლების საბჭოეთში. ლათინიზაციის პროცესი, რომელიც ასევე დიდ პოლიტიკურ კამპანიასაც წარმოადგენდა, მიზნად ისახავდა საბჭოთა კავშირში შემავალი ხალხებისთვის ლათინურ ანბანზე გადაყვანის მცდელობას, ათ წელზე მეტ ხანს მეტად მტკივნეულად მიმდინარეობდა მასში მყოფი ხალხებისთვის და საბოლოოდ იგი წარუმატებლად დასრულდა.

ლათინიზაციის პროცესში მოყოლილი ხალხები რედაქტირება

გარდა ამისა, ლათინიზაციის პროექტები შემუშავებულ იქნა და ნებადართული შემდეგი ენებისთვის:

ლიტერატურა რედაქტირება

  • Алпатов; В. М.: 150 языков и политика. 1917—2000. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. — М., 2000.
  • Су­хо­тин: А. М.: К во­про­сам ал­фа­вит­ной по­ли­ти­ки // Про­све­ще­ние на­цио­наль­но­стей. 1930. № 4–5;
  • Яков­лев; Н. Ф.: Ито­ги уни­фи­ка­ции ал­фа­ви­тов в СССР // Со­вет­ское строи­тель­ст­во. 1931. № 8;
  • Ре­во­лю­ция и пись­мен­ность. М.; Л., 1933. Вып. 1-2;
  • Алфавит Октября. Итоги введения нового алфавита среди народов РСФСР. Moskau 1934, S. 156–160;
  • Юшманов; Николай, Владимирович: Определитель Языков. Moskau/Leningrad 1941;
  • Andresen; Julie, Tetel: Carter, Phillip M. (2016). Languages In The World: How History, Culture, and Politics Shape Language. John Wiley & Sons. p. 110. ISBN 9781118531280. Retrieved 7 June 2017;
  • Baldauf; Ingeborg: Schriftreform und Schriftwechsel bei den muslimischen Russland- und Sowjettürken (1850–1937). Budapest 1993, ISBN 963-05-6531-5.
  • Frings, Andreas: Sowjetische Schriftpolitik zwischen 1917 und 1941. Steiner, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-515-08887-9.
  • Zürcher; Erik, Jan: Turkey: a modern history, p. 188. I.B.Tauris, 2004. ISBN 978-1-85043-399-6;

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება