საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსაქართველოს სამინისტრო, რომლის ხელმძღვანელი (მინისტრი) მთავრობის წევრია[1]. სამინისტრო ანგარიშვალდებულია მთავრობის წინაშე და ასრულებს მისსავე ან პრემიერ-მინისტრის მიერ დაკისრებულ ამოცანებს.[2]. 2019 წლის სექტემბრიდან შინაგან საქმეთა მინისტრია ვახტანგ გომელაური.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
Logo of Ministry of Internal Affairs of Georgia.png
სამინისტროს გერბი
უწყების შესახებ
შეიქმნა 1918 წლის 26 მაისი
მინისტრი ვახტანგ გომელაური
უწყების ტიპი სამინისტრო
ზემდგომი უწყება საქართველოს მთავრობა
საიტი
www.police.ge

ისტორია

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, 1918 წლის 26 მაისს, საქართველოს ეროვნული საბჭოს კრებაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩამოყალიბდა, რომლის ფუნქციებს განეკუთვნებოდა კონტრრევოლუციური გამოსვლებისა და ბოლშევიკური აგიტაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, სახაზინო ქონების მითვისების აღმოფხვრა და ა.შ.

1921 წლის 25 თებერვალს ქართველმა ბოლშევიკებმა რუსეთის დახმარებით საქართველოს მენშევიკური მთავრობა დაამხეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაუქმდა და საქართველოს რევკომის 1921 წლის 6 მარტის გადაწყვეტილებით საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატი ჩამოყალიბდა.

1936 წლამდე საქართველოს ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა შედიოდა ამიერკავკასიის სოციალისტური ფედერაციული საბჭოთა რესპუბლიკის შემადგენლობაში, სამმართველო ექვემდებარებოდა ამიერკავკასიის სოციალისტური ფედერაციული საბჭოთა რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატს. 1936 წლის 5 დეკემბერს ამიერკავკასიის ფედერაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით საქართველოს ავტონომიურმა საბჭოთა სოციალისტურმა რესპუბლიკამ მიიღო მოკავშირე რესპუბლიკის სტატუსი. შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის 1937 წლის 1 იანვრის №004 ბრძანებით საქართველოს ავტონომიურ საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის სამმართველო გარდაიქმნა სახალხო კომისარიატად.

1941 წლის 8 აგვისტოს, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულებით, საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატი და საქართველოს სსრ სახელმწიფო უშიშროების სახალხო კომისარიატი გაერთიანდა. 1946 წელს შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატს სახელი შეეცვალა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაერქვა. 1953 წლის 15 აპრილს საქართველოს სსრ უმაღლესმა საბჭომ მიიღო კანონი საქართველოს სსრ სამინისტროების გარდაქმნის შესახებ, რომლის თანახმად, საქართველოს სსრ სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო და საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროდ გაერთიანდა. 1954 წლის 10 აპრილს, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულებით, საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან შეიქმნა სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი (სუკ). 1962 წლის 18 სექტემბრის ბრძანებულებით საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სამინისტრო საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის რესპუბლიკურ სამინისტროდ გარდაიქმნა, რომელსაც 1968 წლის 19 ნოემბერს ძველი სახელწოდება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაუბრუნდა.

2003 წლის 23 ნოემბრის ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს სამართალდამცავ სფეროში განხორციელდა ფართომასშტაბიანი რეფორმები, სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეუერთდა. 2015 წლის 1 აგვისტოს რეფორმირების პროცესს შედეგად მოჰყვა საპოლიციო სისტემის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სერვისების ორგანიზაციული და ინსტიტუციური გამიჯვნა და დამოუკიდებელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (სუს) ჩამოყალიბება. საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (2018 წლის 14 ივლისი #3141–რს) საქართველოს კანონის შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო გაუქმდა და მიგრაციის კომპონენტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეითავსა.

მინისტრები

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი

საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სახალხო კომისრები / მინისტრები

საქართველო შინაგან საქმეთა მინისტრები

პროექტები/რეფორმა

ქვეითი პატრული

2018 წლის მაისში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციაში შეიქმნა საპატრულო პოლიციის ქვეითი პატრულის ქვედანაყოფი, რომელიც ტურისტულ ზონებში და იმ უბნებსა და ქუჩებში იმუშავებს, სადაც გასართობი ინფრასტრუქტურაა განთავსებული. ქვედანაყოფის შექმნის საჭიროება მას შემდეგ გახდა, რაც საქართველოში ტურისტთა შემოსვლა გაიზარდა. ქვეითმა პატრულებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის სპეციალური გადამზადების კურსი გაიარეს. კანდიდატთა შერჩევისას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა მათ პიროვნულ ჩვევებსა და კომუნიკაციის უნარებზე. ყველა მათგანი ფლობს ერთ ან მეტ უცხო ენას. ქვეით პატრულს გააჩნია თანამედროვე საპოლიციო აღჭურვილობა, მათ შორის, უახლესი თაობის სამხრე ვიდეოკამერები. [3][4][5][6]

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტი

2018 წელს, 11 იანვარს სამინისტროში შეიქმნა ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი, რომელსაც 2019 წლის 15 თებერვალს შეეცვალა სახელი და გახდა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტი[7].

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს დროულ რეაგირებასა და ეფექტიანი გამოძიების ჩატარებას ისეთი კატეგორიის საქმეებზე როგორიცაა: ოჯახური დანაშაული, ქალთა მიმართ ძალადობა, დისკრიმინაციული ნიშნით ჩადენილი დანაშაული, ტრეფიკინგი, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაული.

დეპარტამენტის დირექტორი არის ნინო ცაციაშვილი.[8]

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი არის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტი, რომელიც წარმოადგენს საზოგადოების სამსახურში მდგომ სახელმწიფო ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოებას.[9]
დეპარტამენტის ძირითადი საქმიანობაა საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვა, ასევე, სამართალდარღვევაზე ან სხვა შესაძლო საფრთხეზე რეაგირება, თავიდან აცილება და აღკვეთა, ფიზიკური და იურიდიული პირების დაცვა მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან, საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა უსაფრთხოების დაცვა, საგზაო მოძრაობის წესების დაცვაზე ზედამხედველობა, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევათა აცილების-აღკვეთის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, მისი ფუნქციაა კომპეტენციის ფარგლებში არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლა, მისი პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა.[10]

112

 
გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრის, 112-ის შენობა თბილისში, საქართველო

2012 წელს საგანგებო სიტუაციების მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით შეიქმნა გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი „112“, რომელიც 24 საათის განმავლობაში, საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან იღებენ გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და ოპერატიულად გადასცემენ შესაბამის სამსახურებს. „112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს. 112-ზე ერთი ზარის განხორციელებით შესაძლებელია პოლიციის, სახანძრო-სამაშველო სამსახურისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება.

სამინისტროს ძირითადი ფუნქციები:

 • დანაშაულისა და სხვა სახის სამართალდარღვევების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;
 • დანაშაულის და სხვა სამართალდარღვევების გამოვლენა და მათზე რეაგირება;
 • სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და კონტროლი (საზღვაო საზღვრის ჩათვლით);
 • სტრატეგიული მილსადენების დაცვა;
 • არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და მისი პრევენცია;
 • სალიცენზიო, სანებართვო და სარეგისტრაციო საქმიანობის განხორციელება;
 • საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
 • სამძებრო-სამაშველო ღონისძიებების ჩატარება;
 • საგანგებო მდგომარეობისა და ომიანობის დროს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება;
 • საგანგებო სიტუაციების დროს სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებების იმპლემენტაცია;
 • სასამართლო-საექსპერტო საქმიანობა;
 • პოლიციელების და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების სწავლება და მათი პროფესიული განვითარება.

სტრუქტურა

სამინისტრო იყოფა სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებად: დეპარტამენტები, სამმართველოები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით ჩამოყალიბებული დაწესებულებები. მათ შორის აღსანიშნავია: სამინისტროს ხელმძღვანელობს მინისტრი და მინისტრის 5 მოადგილე.[11]

მინისტრის მოადგილეები

ქვედანაყოფები:

 • სამინისტროს ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)
 • გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)
 • ეკონომიკური დეპარტამენტი
 • ლოჯისტიკის დეპარტამენტი
 • ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი
 • საექსპერტო–კრიმინალისტიკური დეპარტამენტი
 • საინფორმაციო–ანალიტიკური დეპარტამენტი
 • ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი
 • საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი
 • საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
 • დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
 • სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი
 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტი
 • ოპერატიული უზრუნველყოფის დეპარტამეტი
 • მიგრაციის დეპარტამენტი
 • იურიდიული დეპარტამენტი
 • სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტი
 • განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი
 • ობიექტების დაცვის დეპარტამენტი
 • ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი (დეპარტამენტი)
 • ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტი

ტერიტორიული ორგანოები:

 • აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტი
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტი
 • ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი
 • მცხეთა–მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტი
 • შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი
 • ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი
 • კახეთის პოლიციის დეპარტამენტი
 • სამცხე–ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტი
 • იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი
 • გურიის პოლიციის დეპარტამენტი
 • სამეგრელო–ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი

სსიპ-ები:

საქვეუწყებო დაწესებულება:

 • საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია [14]

რეკვიზიტები

 • მისამართი: ქ. თბილისი, გულუას ქ. №10
 • ტელეფონი: 112

იხილეთ აგრეთვე

რესურსები ინტერნეტში

სქოლიო

 1. მინისტრთა კაბინეტი
 2. საქართველოს კანონი, საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის შესახებ. თავი VI, მუხლი 15, პუნქტი 1.
 3. ქვეითი პატრული ტურისტების დასაცავად რადიო თავისუფლება
 4. სად და როგორ დაიცავს ქვეითი პატრული ტურისტებს ImediNews.ge
 5. დღეიდან თბილისის ქუჩებში ქვეითი პატრული იმუშავებს - ტაბულა
 6. ტურისტულ ზონებში ქვეითი პატრული დაიწყებს პატრულირებას
 7. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი შეიქმნა
 8. შსს-ის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორად ნინო ცაციაშვილი დაინიშნა
 9. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი - Police.ge
 10. საქმიანობა - Police.ge
 11. მინისტრი და მოადგილეები - Police.ge
 12. შს მინისტრს ახალი მოადგილე ჰყავს
 13. შს მინისტრს მოადგილე - იოსებ ჭელიძე
 14. სამინისტროს სტრუქტურა - Police.ge