ინვესტიცია (ლათ. Investire - შემოსვა) — კაპიტალის დაბანდება ეკონომიკურ საქმიანობაში მოგებისა და სოციალური ეფექტის მიღების მიზნით.

ბუღალტრული აღრიცხვა
  • პირდაპირი დანახარჯები
  • ზედნადები დანახარჯები


ბუღ. აღრიცხვის საერთ. სტანდარტები
ბასსი და ფასსი
სააღრიცხვო პოლიტიკა
მარაგების აღრიცხვის მეთოდები
ანგარიშთა გეგმა
დაფა: იხ.  განხ.  რედ.

ინვესტიციების უმრავლესობა წარმოადგენს ფინანსურ უფლებებს (ფინანსური ინვესტიციები). არსებობს ასევე მატერიალური სახის ინვესტიციები (რეალური ინვესტიციები), უძრავ ქონებაში და თეზავრაციის ობიექტებში.

ბუღალტრული ანგარიშები რედაქტირება

ძირითადი ანგარიშები:

მოკლევადიანი ინვესტიციები გრძელვადიანი ინვესტიციები
1310 - მოკლევადიანი ინვესტიციები საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში 2410 - საწარმოთა გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები
1320 - მოკლევადიანი ინვესტიციები სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში 2420 - სახელმწიფო გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები
1330 - გრძელვადიანი ინვესტიციების მიმდინარე ნაწილი 2430 - მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში
1390 - სხვა მოკლევადიანი ინვესტიციები 2490 - სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები

დამატებითი ანგარიშები:

ინვესტიციის მიზანი დამატებითი ანგარიშების დასახელება
ინვესტიცია შეძენილია მოკლევადიანი ვადით მისი შემდგომი რეალიზაციისათვის 1315 - ვაჭრობისთვის გამიზნული ინვესტიციები
ინვესტიციები ინვესტირებული საწარმოსათვის კონტროლის მინიჭების უფლებით 2415 - გრძელვადიანი ინვესტიციები შვილობილი საწარმოს აქციებში
ინვესტიციები ინვესტირებული საწარმოსათვის მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მინიჭების უფლებით 2416 - გრძელვადიანი ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოს აქციებში
ინვესტიციები ინვესტირებული საწარმოსათვის კონტროლის ან მნიშვნელოვანი გავლენის უფლების მინიჭების გარეშე 2417 - გასაყიდად არსებული გრძელვადიანი ინვესტიციები
გასაყიდად რეკლასიფიცირება, უფლებების მოპოვების მიზნით შეძენილი ინვესტიციების 2418 - გასაყიდად რეკლასიფიცირებული გრძელვადიანი ინვესტიციები

ბუღალტრული გატარებები რედაქტირება

  • ინვესტიციების შეძენა:
დ. 1300 - მოკლევადიანი ინვესტიციები

ან

დ. 2400 - გრძელვადიანი ინვესტიციები
კ. 1110/1210 - ფული
  • ინვესტიციების გაყიდვა:
დ. 1110/1210 - ფული
კ. 1300 - მოკლევადიანი ინვესტიციები

ან

კ. 2400 - გრძელვადიანი ინვესტიციები

და

კ. 8196 - შემოსავალი ინვესტიციების გაყიდვიდან

ან

დ. 8296 - ზარალი ინვესტიციების გაყიდვიდან
  • ინვესტიციების გადაფასება:

მოკლევადიანი ინვესტიციის აფასება აფასება

დ. 1315 - ვაჭრობისთვის გამიზნული ინვესტიციები
კ. 8195 - შემოსავალი ინვესტიციების ღირებულების ცვლილებიდან

მოკლევადიანი ინვესტიციის აფასება ჩამოფასება

დ. 8295 - ზარალი ინვესტიციების ღირებულების გაუფასურებიდან
კ. 1315 - ვაჭრობისთვის გამიზნული ინვესტიციები

გრძელევადიანი ინვესტიციის აფასება აფასება

დ. 1315 - ვაჭრობისთვის გამიზნული ინვესტიციები
კ. 5495 - ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი

გრძელევადიანი ინვესტიციის აფასება ჩამოფასება

დ. 8295 - ზარალი ინვესტიციების ღირებულების გაუფასურებიდან
კ. 1315 - ვაჭრობისთვის გამიზნული ინვესტიციები
  • ინვესტიციების რეკლასიფიკაცია:
დ. 2418 - გასაყიდად რეკლასიფიცირებული გრძელვადიანი ინვესტიციები
კ. 2400 - გრძელვადიანი ინვესტიციები

ლიტერატურა რედაქტირება

  • „მთავარი ბუღალტერი“. №1, 2007 წ.
  • „ბუღალტრული აღიცხვა“ ა. ხორავა, ნ. კვატაშიძე, ნ. სრესელი, ზ. გოგრიჭიანი. 2008 წ.
  • „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება“ რ. ძაძამია. თბილისი. 2008