არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია

ბუღალტრული აღრიცხვა
P Economy.png
  • პირდაპირი დანახარჯები
  • ზედნადები დანახარჯები


ბუღ. აღრიცხვის საერთ. სტანდარტები
ბასსი და ფასსი
სააღრიცხვო პოლიტიკა
მარაგების აღრიცხვის მეთოდები
ანგარიშთა გეგმა
დაფა: იხ.  განხ.  რედ.

არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია — არამატერიალური აქტივების გეგმაზომიერი შემცირების აღირიცხვა. იქიდან გამომდინარე რომ არამატერიალური აქტივები გრძელვადიან აქტივთა ჯგუფში გადის, მისი მოხმარების ვადის გამო, ამიტომ მის შესაძენად გადახდილი თანხა ჯერ აისახება არამატერიალური აქტივის თვითღირებულების ანგარიშზე (2500) ხოლო შემდეგ ამორტიზაციის აკუმილირებით (2600) მცირდება მისი მნიშვნელობა ბალანსში.

ამორტიზაციის აღრიცხვარედაქტირება

არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია ზუსტად იგივე მეთოდებს მოიცავს, როგორსაც ძირითადი საშუალების ცვეთა.

ლიტერატურარედაქტირება

  • "მთავარი ბუღალტერი". №1, 2007 წ.
  • "ბუღალტრული აღიცხვა" ა. ხორავა, ნ. კვატაშიძე, ნ. სრესელი, ზ. გოგრიჭიანი. 2008 წ.
  • "ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება" რ. ძაძამია. თბილისი. 2008