ვალდებულებები (კრედიტორული დავალიანება)

ვალდებულებები (კრედიტორული დავალიანება) - საწარმოს მიმდინარე პერიოდის მოვალეობაა, რომელიც წარმოიქმნება წარსული სამეურნეო მოვლენების შედეგად და რომლის შესრულება გულისხმობს საწარმოს ეკონომიკურ სარგებელში განივთებული რესურსების გასვლას საწარმოდან.

ბუღალტრული აღრიცხვა
  • პირდაპირი დანახარჯები
  • ზედნადები დანახარჯები


ბუღ. აღრიცხვის საერთ. სტანდარტები
ბასსი და ფასსი
სააღრიცხვო პოლიტიკა
მარაგების აღრიცხვის მეთოდები
ანგარიშთა გეგმა
დაფა: იხ.  განხ.  რედ.

ბუღალტრული ანგარიშები

რედაქტირება
  • ძირითადი ანგარიშების მუხლები:
მოკლევადიანი ვალდებულებები გრძელვადიანი ვალდებულებები
3100 - მოკლევადიანი ვალდებულებები 4100 - გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები
3200 - მოკლევადიანი სესხები 4200 - გადავადებული გადასახადები და სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები
3300 - საგადასახადო ვალდებულებები 4300 - ანარიცხები
3400 - დარიცხული ვალდებულებები 4400 - გადავადებული შემოსავალი

დამატებითი ანგარიშები:

ბუღალტრული გატარებები

რედაქტირება

ქვემოთ მოყვანილია, ვალდებულებების წარმოქმნის ყველა შესაძლო ვარიანტი მათი ბუღალტრული გატარებებით.

სავაჭრო ვალდებულების აღრიცხვა

რედაქტირება
ვალდებულების წარმოქმნა ვალდებულების დაფარვა
ვალდებულების გატარება:
დ. 1600 - სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
დ. 3340 - გადახდილი დღგ(თუ არის)
დ. 3360 - გადახდილი აქციზი(თუ არის)
კ. 3110 - მოწოდებიდან და მომსახურეობიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები
ვალდებულების დაფარვა:
დ. 3110 - მოწოდებიდან და მომსახურეობიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები
კ. 1100/1200 - ფული
ვალდებულება ვალუტაში:
დ. 1600 - სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
დ. 3340 - გადახდილი დღგ(თუ არის)
დ. 3360 - გადახდილი აქციზი(თუ არის)
კ. 3110 - მოწოდებიდან და მომსახურეობიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები
ვალდებულების დაფარვა:
დ. 3110 - მოწოდებიდან და მომსახურეობიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები
კ. 1100/1200 - ფული

და

დ. 8240 - ზარალი სავალუტო კურსთაშორისი სხვაობიდან

ან

კ. 8140 - მოგება სავალუტო კურსთაშორისი სხვაობიდან
მიღებული ავანსები:
დ. 1480 - მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები
კ. 1100/1200 - ფული
ავანსის გადაფარვა
დ. 3110 - მოწოდებიდან და მომსახურეობიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები
კ. 1480 - მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები

ვალდებულების გატარება:

დ. 1600 - სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
დ. 3340 - გადახდილი დღგ(თუ არის)
დ. 3360 - გადახდილი აქციზი(თუ არის)
კ. 3110 - მოწოდებიდან და მომსახურეობიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები

სახელფასო ვალდებულების აღრიცხვა

რედაქტირება
ვალდებულების წარმოქმნა ვალდებულების დაფარვა
ხელფასის დარიცხვა:
დ. 7120 - პირდაპირი ხელფასი (წარმოებაში)

ან

დ. 7150 - არაპირდაპირი ხელფასი (წარმოებაში)

ან

დ. 2120 - დაუმთავრებელი მშენებლობა

ან

დ. 7410 - შრომის ანაზღაურება
კ. 3130 - გადასახდელი ხელფასები
საშემოსავლოს დარიცხვა ხელფასის გადახდისას:
დ. 3130 - გადასახდელი ხელფასები
კ. 3320 - გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი

ხელფასის განაღდება:

დ. 3130 - გადასახდელი ხელფასები
კ. 1100/1200 - ფული

დარიცხული ვალდებულების აღრიცხვა

რედაქტირება
ვალდებულების წარმოქმნა ვალდებულების დაფარვა
სასესხო ვალდებულების წარმოქმნა:
დ. 1100/1200 - ფული
კ. 3200 - მოკლევადიანი სესხები

სეხის პროცენტის დარიცხვა:

დ. 8210 - საპროცენტო ხარჯები
კ. 3410 - გადასახდელი პროცენტები
პროცენტიდან გადასახადის დაკავება:
დ. 3410 - გადასახდელი პროცენტები
კ. 3390 - სხვა საგადასახადო ვალდებულებები

სესხის განაღდება:

დ. 3200 - მოკლევადიანი სესხები
დ. 3410 - გადასახდელი პროცენტები
კ. 1100/1200 - ფული
დივიდენდის გამოცხადება:
დ. 5310 - გაუნაწილებელი მოგება
კ. 3420 - გადასახდელი დივიდენდები
დივიდენდიდან გადასახადის დაკავება:
დ. 3420 - გადასახდელი დივიდენდები
კ. 3390 - სხვა საგადასახადო ვალდებულებები

დივიდენდის განაღდება:

დ. 3420 - გადასახდელი დივიდენდები
კ. 1100/1200 - ფული

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • "მთავარი ბუღალტერი". №1, 2007 წ.
  • "ბუღალტრული აღიცხვა" ა. ხორავა, ნ. კვატაშიძე, ნ. სრესელი, ზ. გოგრიჭიანი. 2008 წ.
  • "ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება" რ. ძაძამია. თბილისი. 2008