მთავარი მენიუს გახსნა

გრამატიკა (ბერძნ. Γραμματική) — ენათმეცნიერების ნაწილი, რომელიც ნებისმიერი მოწემული ბუნებრივი ენის აგებულებას სწავლობს. როგორც წესი, იგი მოიცავს ამა თუ იმ ენის მორფოლოგიასა და სინტაქსს, რომელთაც შეიძლება დაერთოთ ფონეტიკა, ფონოლოგია, სემანტიკა და პრაგმატიკა. ყოველ ენას თავისი საკუთარი გრამატიკა გააჩნია.