კავკასიელი ხალხები

კავკასია გამოირჩევა ეთნიკური სიჭრელით. კავკასიელი ხალხია:

კავკასიის ეთნო-ლინგვისტური შემადგენლობა 2009
კავკასიის ფიზიკური რუკა