რომის სახელმწიფო
ინსტიტუტები
რომის სამეფო
რომის რესპუბლიკა
რომის იმპერია
პრინციპატი დომინატი
ძირითადი მაგისტრატები:
საგანგებო მაგისტრატები:
სხვა თანამდებობები და წოდებები:
პოლიტიკა და კანონი:

ინტერრექსი INTERREX, INTERREGNUM — "მეფეებს შორის" მმართველი. ზოგი ცნობებით ეს თანამდებობა რომულუსის სიკვდილის შემდეგ დაფუძნდა. ინტერრექსები იყვნენ რიგრიგობით სენატორები, სანამ არ ხდებოდა ახალი მეფის არჩევა. სანამ ინტერექსები ახორციალებდნენ ძალაუფლებას იყო Interregnum.

რესპუბლიკის პერიოდში ინტერრექსები ინიშნებოდნენ კომიციებში კონსულების არჩევნების ჩასატარებლად, თუ ამის გაკეთება არ შეეძლო კონსულს ომის ან სხვა მიზეზის გამო. ინტერრექსები ინიშნებოდნენ 5 დღით და თუ ამ ვადაში ვერ ხერხდებოდა ახალი კონსულების არჩევა, ისინი ახალი ინტერრექსებით იცვლებოდნენ.

ინტერრექსები მეორე პუნიკური ომის შემდეგ სულამდე აღარ დანიშნულა, პომპეუსის შემდეგ კი ინტერრექსი აღარ დანიშნულა.

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება