სამხედრო ტრიბუნების სია

(გადამისამართდა გვერდიდან სამხედრო ტრიბუნი)

კონსულის ძალაუფლების მქონე სამხედრო ტრიბუნების სია წლების მიხედვით

მოცემულია ვარონის ქრონოლოგიით:

ძვ. წ. 444

 • A. SEMPRONIVS A. f. - n. ATRATINVS
 • T. ATILIVS - f. - n. LVSCVS
 • T. CLŒLIVS - f. - n. SICVLVS

ძვ. წ. 438

 • MAM. ÆMILIVS M. f. - n. MAMERCINVS
 • L. QVINCTIVS L. f. L. n. CINCINNATVS
 • L. IVLIVS - f. - n. IVLLVS

ძვ. წ. 434

 • SER. CORNELIVS - f. - n. COSSVS
 • M. MANLIVS P. f. - n. CAPITOLINVS
 • Q. SVLPICIVS SER. f. - n. CAMERINVS PRÆTEXTATVS

ძვ. წ. 433

 • M. FABIVS Q. f. M. n. VIBVLANVS
 • M. FOLIVS - f. - n. FLACCINATOR
 • L. SERGIVS C. f. C. n. FIDENAS

ძვ. წ. 432

 • L. PINARIVS - f. - n. MAMERCINVS
 • L. FVRIVS SP. f. - n. MEDVLLINVS
 • SP. POSTVMIVS SP. f. A. n. ALBVS REGILLENSIS

ძვ. წ. 426

 • T. QVINCTIVS L. f. L. n. PŒNVS CINCINNATVS
 • C. FVRIVS - f. - n. PACILVS FVSVS
 • M. POSTVMIVS A. f. A. n. ALBINVS REGILLENSIS
 • A. CORNELIVS M. f. L. n. COSSVS

ძვ. წ. 425

 • A. SEMPRONIVS L. f. A. n. ATRATINVS
 • L. QVINCTIVS L. f. L. n. CINCINNATVS
 • L. FVRIVS SP. f. - n. MEDVLLINVS
 • L. HORATIVS M. f. M. n. BARBATVS

ძვ. წ. 424

 • AP. CLAVDIVS AP. f. AP. n. CRASSVS
 • SP. NAVTIVS SP. f. - n. RVTILVS
 • L. SERGIVS C. f. C. n. FIDENAS
 • SEX. IVLIVS - f. - n. IVLLVS

ძვ. წ. 422

 • L. MANLIVS - f. - n. CAPITOLINVS
 • Q. ANTONIVS T. f. - n. MERENDA
 • L. PAPIRIVS L. f. - n. MVGILLANVS

ძვ. წ. 420

 • L. QVINCTIVS L. f. L. n. CINCINNATVS
 • L. FVRIVS SP. f. - n. MEDVLLINVS
 • M. MANLIVS - f. - n. VVLSO
 • A. SEMPRONIVS L. f. A. n. ATRATINVS

ძვ. წ. 419

 • AGRIPPA MENENIVS T. f. AGRIPPÆ n. LANATVS
 • P. LVCRETIVS HOSTI f. - n. TRICIPITINVS
 • SP. NAVTIVS SP. f. SP. n. RVTILVS
 • C. SERVILIVS Q. f. C. n. AXILLA

ძვ. წ. 418

 • L. SERGIVS C. f. C. n. FIDENAS
 • M. PAPIRIVS L. f. - n. MVGILLANVS
 • C. SERVILIVS Q. f. C. n. AXILLA

ძვ. წ. 417

 • P. LVCRETIVS HOSTI f. - n. TRICIPITINVS
 • AGRIPPA MENENIVS T. f. AGRIPPÆ n. LANATVS
 • C. SERVILIVS Q. f. C. n. AXILLA
 • SP. RVTILIVS CRASSVS

ძვ. წ. 416

 • A. SEMPRONIVS L. f. A. n. ATRATINVS
 • M. PAPIRIVS L. f. - n. MVGILLANVS
 • Q. FABIVS Q. f. M. n. VIBVLANVS
 • SP. NAVTIVS SP. f. SP. n. RVTILVS

ძვ. წ. 415

 • P. CORNELIVS A. f. P. n. COSSVS
 • C. VALERIVS L. f. VOLVSI n. POTITVS VOLVSVS
 • N. FABIVS Q. f. M. n. VIBVLANVS
 • Q. QVINCTIVS L. f. L. n. CINCINNATVS

ძვ. წ. 414

 • CN. CORNELIVS A. f. M. n. COSSVS
 • L. VALERIVS L. f. P. n. POTITVS
 • Q. FABIVS Q. f. M. n. VIBVLANVS
 • P. POSTVMIVS A. f. A. n. ALBINVS REGILLENSIS

ძვ. წ. 408

 • C. IVLIVS SP. f. VOPISCI n. IVLLVS
 • P. CORNELIVS A. f. M. n. COSSVS
 • C. SERVILIVS P. f. Q. n. AHALA

ძვ. წ. 407

 • L. FVRIVS L. f. SP. n. MEDVLLINVS
 • C. VALERIVS L. f. VOLVSI n. POTITVS VOLVSVS
 • N. FABIVS Q. f. M. n. VIBVLANVS
 • C. SERVILIVS P. f. Q. n. AHALA

ძვ. წ. 406

 • P. CORNELIVS M. f. L. n. RVTILVS COSSVS
 • CN. CORNELIVS P. f. A. n. COSSVS
 • N. FABIVS M. f. Q. n. AMBVSTVS
 • L. VALERIVS L. f. P. n. POTITVS

ძვ. წ. 405

 • T. QVINCTIVS T. f. L. n. CAPITOLINVS BARBATVS
 • Q. QVINCTIVS L. f. L. n. CINCINNATVS
 • C. IVLIVS SP. f. VOPISCI n. IVLLVS
 • A. MANLIVS A. f. CN. n. VVLSO CAPITOLINVS
 • L. FVRIVS L. f. SP. n. MEDVLLINVS
 • M'. ÆMILIVS MAM. f. M. n. MAMERCINVS

ძვ. წ. 404

 • C. VALERIVS L. f. VOLVSI n. POTITVS VOLVSVS
 • M'. SERGIVS L. f. L. n. FIDENAS
 • P. CORNELIVS M. f. M. n. MALVGINENSIS
 • CN. CORNELIVS P. f. A. n. COSSVS
 • K. FABIVS M. f. Q. n. AMBVSTVS
 • SP. NAVTIVS SP. f. SP. n. RVTILVS

ძვ. წ. 403

 • M'. ÆMILIVS MAM. f. M. n. MAMERCINVS
 • L. VALERIVS L. f. P. n. POTITVS
 • AP. CLAVDIVS P. f. AP. n. CRASSVS INREGILLENSIS
 • M. QVINCTILIVS L. f. L. n. VARVS
 • L. IVLIVS SP. f. VOPISCI n. IVLLVS
 • M. FVRIVS - f. - n. FVSVS
 • M. POSTVMIVS A. f. A. n. ALBINVS REGILLENSIS
 • M. POSTVMIVS - f. - n.

ძვ. წ. 402

 • C. SERVILIVS P. f. Q. n. AHALA
 • Q. SERVILIVS Q. f. P. n. FIDENAS
 • L. VERGINIVS L. f. OPIT. n. TRICOSTVS ESQVILINVS
 • Q. SVLPICIVS SER. f. SER. n. CAMERINVS CORNVTVS
 • A. MANLIVS A. f. CN. n. VVLSO CAPITOLINVS
 • M'. SERGIVS L. f. L. n. FIDENAS

ძვ. წ. 401

 • L. VALERIVS L. f. P. n. POTITVS
 • M. FVRIVS L. f. SP. n. CAMILLVS
 • M'. ÆMILIVS MAM. f. M. n. MAMERCINVS
 • CN. CORNELIVS P. f. A. n. COSSVS
 • K. FABIVS M. f. Q. n. AMBVSTVS
 • L. IVLIVS L. f. VOPISCI n. IVLLVS

ძვ. წ. 400

 • P. LICINIVS P. f. P. n. CALVVS ESQVILINVS
 • P. MANLIVS M. f. CN. n. VVLSO
 • L. TITINIVS L. f. M'. n. PANSA SACCVS
 • P. MÆLIVS SP. f. C. n. CAPITOLINVS
 • SP. FVRIVS L. f. SP. n. MEDVLLINVS
 • L. PVBLILIVS L. f. VOLERONIS n. PHILO VVLSCVS

ძვ. წ. 399

 • CN. GENVCIVS M. f. M. n. AVGVRINVS
 • L. ATILIVS L. f. L. n. PRISCVS
 • M. POMPONIVS L. f. L. n. RVFVS
 • C. DVILLIVS K. f. K. n. LONGVS
 • M. VETVRIVS TI. f. SP. n. CRASSVS CICVRINVS
 • VOLERO PVBLILIVS P. f. VOLERONIS n. PHILO

ძვ. წ. 398

 • L. VALERIVS L. f. P. n. POTITVS
 • M. VALERIVS M. f. M. n. LACTVCINVS MAXIMVS
 • M. FVRIVS L. f. SP. n. CAMILLVS
 • L. FVRIVS L. f. SP. n. MEDVLLINVS
 • Q. SERVILIVS Q. f. P. n. FIDENAS
 • Q. SVLPICIVS SER. f. SER. n. CAMERINVS CORNVTVS

ძვ. წ. 397

 • L. IVLIVS L. f. VOPISCI n. IVLLVS
 • L. FVRIVS L. f. SP. n. MEDVLLINVS
 • L. SERGIVS M'. f. L. n. FIDENAS
 • A. POSTVMIVS - f. - n. ALBINVS REGILLENSIS
 • P. CORNELIVS P. f. M. n. MALVGINENSIS
 • A. MANLIVS A. f. CN. n. VVLSO CAPITOLINVS

ძვ. წ. 396

 • L. TITINIVS L. f. M'. n. PANSA SACCVS
 • P. LICINIVS P. f. P. n. CALVVS ESQVILINVS
 • P. MÆLIVS SP. f. C. n. CAPITOLINVS
 • Q. MANLIVS A. f. CN. n. VVLSO CAPITOLINVS
 • CN. GENVCIVS M. f. M. n. AVGVRINVS
 • L. ATILIVS L. f. L. n. PRISCVS

ძვ. წ. 395

 • P. CORNELIVS P. f. A. n. COSSVS
 • P. CORNELIVS - f. - n. SCIPIO
 • K. FABIVS M. f. Q. n. AMBVSTVS
 • L. FVRIVS L. f. SP. n. MEDVLLINVS
 • Q. SERVILIVS Q. f. P. n. FIDENAS
 • M. VALERIVS M. f. M. n. LACTVCINVS MAXIMVS

ძვ. წ. 394

 • M. FVRIVS L. f. SP. n. CAMILLVS
 • L. FVRIVS L. f. SP. n. MEDVLLINVS
 • C. ÆMILIVS TI. f. TI. n. MAMERCINVS
 • L. VALERIVS L. f. L. n. PVBLICOLA
 • SP. POSTVMIVS - f. - n. ALBINVS REGILLENSIS
 • P. CORNELIVS - f. - n.

ძვ. წ. 391

 • L. LVCRETIVS - f. - n. TRICIPITINVS FLAVVS
 • SER. SVLPICIVS Q. f. SER. n. CAMERINVS
 • L. ÆMILIVS MAM. f. M. n. MAMERCINVS
 • L. FVRIVS L. f. SP. n. MEDVLLINVS
 • AGRIPPA FVRIVS SEX. f. - n. FVSVS
 • C. ÆMILIVS TI. f. TI. n. MAMERCINVS

ძვ. წ. 390

 • Q. FABIVS M. f. Q. n. AMBVSTVS
 • K. FABIVS M. f. Q. n. AMBVSTVS
 • N. FABIVS M. f. Q. n. AMBVSTVS
 • Q. SVLPICIVS - f. - n. LONGVS
 • Q. SERVILIVS Q. f. P. n. FIDENAS
 • P. CORNELIVS P. f. M. n. MALVGINENSIS

ძვ. წ. 389

 • L. VALERIVS L. f. L. n. PVBLICOLA
 • L. VERGINIVS - f. - n. TRICOSTVS
 • P. CORNELIVS - f. - n.
 • A. MANLIVS T. f. A. n. CAPITOLINVS
 • L. ÆMILIVS MAM. f. M. n. MAMERCINVS
 • L. POSTVMIVS - f. - n. ALBINVS REGILLENSIS

ძვ. წ. 388

 • T. QVINCTIVS T. f. L. n. CINCINNATVS CAPITOLINVS
 • Q. SERVILIVS Q. f. P. n. FIDENAS
 • L. IVLIVS - f. - n. IVLLVS
 • L. AQVILIVS - f. - n. CORVVS
 • L. LVCRETIVS - f. - n. FLAVVS TRICIPITINVS
 • SER. SVLIPICIVS - f. - n. RVFVS

ძვ. წ. 387

 • L. PAPIRIVS - f. - n. CVRSOR
 • CN. SERGIVS - f. - n. FIDENAS COXO
 • L. ÆMILIVS MAM. f. M. n. MAMERCINVS
 • LICINVS MENENTIVS T. f. T. n. LANATVS
 • L. VALERIVS L. f. L. n. PVBLICOLA
 • L. CORNELIVS - f. - n.

ძვ. წ. 386

 • M. FVRIVS L. f. SP. n. CAMILLVS
 • SER. CORNELIVS P. f. M. n. MALVGINENSIS
 • Q. SERVILIVS Q. f. P. n. FIDENAS
 • L. QVINCTIVS - f. - n. CINCINNATVS
 • L. HORATIVS - f. - n. PVLVILLVS
 • P. VALERIVS L. f. L. n. POTITVS PVBLICOLA

ძვ. წ. 385

 • A. MANLIVS T. f. A. n. CAPITOLINVS
 • P. CORNELIVS - f. - n.
 • T. QVINCTIVS T. f. L. n. CINCINNATVS CAPITOLINVS
 • L. QVINCTIVS L. f. L. n. CINCINNATVS CAPITOLINVS
 • L. PAPIRIVS - f. - n. CVRSOR
 • CN. SERGIVS - f. - n. FIDENAS COXO

ძვ. წ. 384

 • SER. CORNELIVS P. f. M. n. MALVGINENSIS
 • P. VALERIVS L. f. L. n. POTITVS PVBLICOLA
 • M. FVRIVS L. f. SP. n. CAMILLVS
 • SER. SVLPICIVS - f. - n. RVFVS
 • C. PAPIRIVS - f. - n. CRASSVS
 • T. QVINCTIVS T. f. L. n. CINCINNATVS CAPITOLINVS

ძვ. წ. 383

 • L. VALERIVS L. f. L. n. PVBLICOLA
 • A. MANLIVS T. f. A. n. CAPITOLINVS
 • SER. SVLPICIVS - f. - n. RVFVS
 • L. LVCRETIVS - f. - n. FLAVVS TRICIPITINVS
 • L. ÆMILIVS MAM. f. M. n. MAMERCINVS
 • M. TREBONIVS - f. - n.

ძვ. წ. 382

 • SP. PAPIRIVS - f. - n. CRASSVS
 • L. PAPIRIVS - f. - n. MVGILLANVS
 • SER. CORNELIVS P. f. M. n. MALVGINENSIS
 • Q. SERVILIVS Q. f. Q. n. FIDENAS
 • C. SVLPICIVS - f. - n. CAMERINVS
 • L. ÆMILIVS MAM. f. M. n. MAMERCINVS

ძვ. წ. 381

 • M. FVRIVS L. f. SP. n. CAMILLVS
 • A. POSTVMIVS - f. - n. ALBINVS REGILLENSIS
 • L. POSTVMIVS - f. - n. ALBINVS REGILLENSIS
 • L. FVRIVS SP. f. L. n. MEDVLLINVS
 • L. LVCRETIVS - f. - n. TRICIPITINVS FLAVVS
 • M. FABIVS K. f. M. n. AMBVSTVS

ძვ. წ. 380

 • L. VALERIVS L. f. L. n. PVBLICOLA
 • P. VALERIVS L. f. L. n. POTITVS PVBLICOLA
 • SER. CORNELIVS P. f. M. n. MALVGINENSIS
 • LICINVS MENENTIVS T. f. T. n. LANATVS
 • C. SVLPICIVS M. f. Q. n. PETICVS
 • L. ÆMILIVS MAM. f. M. n. MAMERCINVS
 • CN. SERGIVS - f. - n. FIDENAS COXO
 • TI. PAPIRIVS - f. - n. CRASSVS
 • L. PAPIRIVS - f. - n. MVGILLANVS

ძვ. წ. 379

 • P. MANLIVS A. f. A. n. CAPITOLINVS
 • C. MANLIVS - f. - n.
 • L. IVLIVS - f. - n. IVLLVS
 • C. SEXTILIVS - f. - n.
 • M. ALBINIVS - f. - n.
 • L. ANTISTIVS - f. - n.

ძვ. წ. 378

 • SP. FVRIVS - f. - n.
 • Q. SERVILIVS Q. f. Q. n. FIDENAS
 • LICINVS MENENIVS T. f. T. n. LANATVS
 • P. CLŒLIVS - f. - n. SICVLVS
 • M. HORATIVS - f. - n.
 • L. GEGANIVS - f. - n. MACERINVS

ძვ. წ. 377

 • L. ÆMILIVS L. f. MAM. n. MAMERCINVS
 • P. VALERIVS L. f. L. n. POTITVS PVBLICOLA
 • C. VETVRIVS L. f. SP. n. CRASSVS CICVRINVS
 • SER. SVLPICIVS - f. - n. RVFVS
 • L. QVINCTIVS - f. - n. CINCINNATVS
 • C. QVINCTIVS - f. - n. CINCINNATVS

ძვ. წ. 376

 • L. PAPIRIVS - f. - n. MVGILLANVS
 • LICINVS MENENIVS T. f. T. n. LANATVS
 • SER. CORNELIVS P. f. M. n. MALVGINENSIS
 • SER. SVLPICIVS - f. - n. PRÆTEXTATVS

ძვ. წ. 370

 • L. FVRIVS SP. f. L. n. MEDVLLINVS
 • A. MANLIVS T. f. A. n. CAPITOLINVS
 • SER. SVLPICIVS - f. - n. PRÆTEXTATVS
 • SER. CORNELIVS P. f. M. n. MALVGINENSIS
 • P. VALERIVS L. f. L. n. POTITVS PVBLICOLA
 • C. VALERIVS - f. - n. POTITVS

ძვ. წ. 369

 • Q. SERVILIVS Q. f. Q. n. FIDENAS
 • C. VETVRIVS L. f. SP. n. CRASSVS CICVRINVS
 • A. CORNELIVS - f. - n. COSSVS
 • M. CORNELIVS P. f. M. n. MALVGINENSIS
 • Q. QVINCTIVS - f. - n. CINCINNATVS
 • M. FABIVS K. f. M. n. AMBVSTVS

ძვ. წ. 368

 • T. QVINCTIVS - f. - n. CINCINNATVS CAPITOLINVS
 • SER. CORNELIVS P. f. M. n. MALVGINENSIS
 • SER. SVLPICIVS - f. - n. PRÆTEXTATVS
 • SP. SERVILIVS C. f. C. n. STRVCTVS
 • L. PAPIRIVS SP. f. C. n. CRASSVS
 • L. VETVRIVS L. f. SP. n. CRASSVS CICVRINVS

ძვ. წ. 367

 • A. CORNELIVS - f. - n. COSSVS
 • M. CORNELIVS P. f. M. n. MALVGINENSIS
 • M. GEGANIVS - f. - n. MACERINVS
 • P. MANLIVS A. f. A. n. CAPITOLINVS
 • L. VETVRIVS L. f. SP. n. CRASSVS CICVRINVS
 • P. VALERIVS L. f. L. n. POTITVS PVBLICOLA