რომის რესპუბლიკის კონსულების სია

(გადამისამართდა გვერდიდან რომაელ კონსულთა სია)

ეს არის რომაელ კონსულთა სია ვარონის ქრონიკებზე დაყრდნობით.

ფერების მნიშვნელობები

რედაქტირება

ძვ. წ. VI საუკუნე

რედაქტირება
წელი პირველი კონსული მეორე კონსული
509 ლუციუს იუნიუს ბრუტუსი ლუციუს ტარკვინიუს კოლატინუსი
სუფექტი სპურიუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუსი პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლა
სუფექტი მარკუს ჰორაციუს პულვილუსი
508 პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლა (მე-2 ვადით) ტიტუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუსი
507 პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლა (მე-3 ვადით) მარკუს ჰორაციუს პულვილუსი (მე-2 ვადით)
506 სპურიუს ლარციუს ფლავიუსი ტიტუს ჰერმინიუს აკვილინუსი
505 მარკუს ვალერიუს ვოლუსუსი პუბლიუს პოსტუმიუს ტუბერტუსი
504 პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლა (მე-4 ვადით) ტიტუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუსი (მე-2 ვადით)
503 აგრიპა მენენიუს ლანატუსი პუბლიუს პოსტუმიუს ტუბერტუსი (მე-2 ვადით)
502 ოპიტერ ვერგინიუს ტრიკოსტუსი სპურიუს კასიუს ვისცელინუსი
501 პოსტუმუს კომინიუს აურუნკუსი ტიტუს ლარციუს ფლავიუსი

ძვ. წ. V საუკუნე

რედაქტირება
წელი პირველი კონსული მეორე კონსული
500 სერვიუს სულპიციუს კამერინუს კორნუტუსი მანიუს ტულიუს ლონგუსი
499 ტიტუს ებუტიუს ჰელვა გაიუს ვეტუსიუს გემინიუს ციკურინუსი
498 კვინტუს კლოელიუს სიკულუსი ტიტუს ლარციუს ფლავუსი (მე-2 ვადით)
497 აულუს სემპრონიუს ატრატინუსი მარკუს მინუციუს ავგურინუსი
496 აულუს პოსტუმიუს ალბუს რეგილენსისი ტიტუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს ცელიომონტანუსი
495 აპიუს კლავდიუს საპინუს ინრეგილენსისი პუბლიუს სერვილიუს პრისკუს სტრუქტუსი
494 აულუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს ცელიომონტანუსი ტიტუს ვეტურიუს გემინუს ციკურინუსი
494 დიქტატორი: მანიუს ვალერიუს მაქსიმუსი
493 პოსტუმუს კომინიუს აურუნკუსი (მე-2 ვადით) სპურიუს კასიუს ვისცელინუსი (მე-2 ვადით)
492 ტიტუს გეგანიუს მაცერინუსი პუბლიუს მინუციუს ავგურინუსი
491 მარკუს მინუციუს ავგურინუსი (მე-2 ვადით) აულუს სემპრონიუს ატრატინუსი (მე-2 ვადით)
490 კვინტუს სულპიციუს კამერინუს კორნუტუსი სპურიუს ლარციუს ფლავუსი (მე-2 ვადით)
489 გაიუს იულიუს იულუსი პუბლიუს პინარიუს მამერცინუს რუფუსი
488 სპურიუს ნაუტიუს რუტილუსი სექსტუს ფურიუს მედულინუსი
487 ტიტუს სიცინიუს საბინუსი გაიუს აკვილიუს ტუსკუსი
486 სპურიუს კასიუს ვისცელინუსი (მე-3 ვადით) პროკულუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს რუტილუსი
485 სერვიუს კორნელიუს მალუგინენსისი კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუსი
484 ლუციუს ემილიუს მამერკუსი კესო ფაბიუს ვიბულანუსი
483 მარკუს ფაბიუს ვიბულანუსი ლუციუს ვალერიუს პოტიტუსი
482 კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-2 ვადით) გაიუს იულიუს იულუსი
481 კესო ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-2 ვადით) სპურიუს ფურიუს მედულინუსი
480 მარკუს ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-2 ვადით) გნეუს მანლიუს ცინცინატუსი
479 კესო ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-3 ვადით) ტიტუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს რუტილუსი
478 ლუციუს ემილიუს მამერკუსი (მე-2 ვადით) გაიუს სერვილიუს სტრუქტუს აჰალა
სუფექტი ოპიტერ ვერგინიუს ექსვილინუსი
477 გაიუს ჰორაციუს პულვილუსი ტიტუს მენენიუს ლანატუსი
476 აულუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს რუტილუსი სპურიუს სერვილიუს პრისკუს სტრუქტუსი
475 პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლა გაიუს ნაუტიუს რუტილუსი
474 ლუციუს ფურიუს მედულინუსი აულუს მანლიუს ვულსო
473 ლუციუს ემილიუს მამერკუსი (მე-3 ვადით) ვოპისკუს იულიუს იულუსი
472 ლუციუს პინარიუს მამერცინუს რუფუსი პუბლიუს ფურიუს მედულინუსი ფუსუსი
471 აპიუს კლავდიუს კრასუსი ტიტუს კვინქციუს კაპიტოლინუს ბარბატუსი
470 ლუციუს ვალერიუს პოტიტუსი (მე-2 ვადით) ტიბერიუს ემილიუს მამერკუსი
469 ტიტუს ნუმიციუს პრისკუსი აულუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს ცელიომონტანუსი
468 ტიტუს კვინქციუს კაპიტოლინუს ბარბატუსი (მე-2 ვადით) კვინტუს სერვილიუს პრისკუს სტრუქტუსი
467 ტიბერიუს ემილიუს მამერკუსი (მე-2 ვადით) კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუსი
466 კვინტუს სერვილიუს პრისკუს სტრუქტუსი (მე-2 ვადით) სპურიუს პოსტუმიუს ალბუს რეგილენსისი
465 კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-2 ვადით) ტიტუს კვინქციუს კაპიტოლინუს ბარბატუსი (მე-3 ვადით)
464 აულუს პოსტუმიუს ალბუს რეგილენსისი სპურიუს ფურიუს მედულინუსი ფუსუსი
463 პუბლიუს სერვილიუს პრისკუსი ლუციუს ებუტიუს ჰელვა
462 ლუციუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუსი ტიტუს ვეტურიუს გემინუს ციკურინუსი
461 პუბლიუს ვოლუმნიუს ამინიციუს გალუსი სერვიუს სულპიციუს კამერინუს კორნუტუსი
460 პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლა გაიუს კლავდიუს ინრეგილენსისი საბინუსი
სუფექტი ლუციუს კვინტუს ცინცინატუსი
459 კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-3 ვადით) ლუციუს კორნელიუს მალუგინენსის ურიტინუსი
458 გაიუს ნაუტიუს რუტილუსი (მე-2 ვადით) ლუციუს მინუციუს ესკვილინუს ავგურინუსი
458 დიქტატორი: ლუციუს კვინტუს ცინცინატუსი
457 გაიუს ჰორაციუს პულვილუსი (მე-2 ვადით) კვინტუს მინუციუს ესკვილინუსი
ან: ლუციუს კვინტუს ცინცინატუსი ან: მარკუს ფაბიუს ვიბულანუსი
456 მარკუს ვალერიუს მაქსიმუს ლაქტუკა სპურიუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს ცელიომონტანუსი
455 ტიტუს რომილიუს როკუს ვატიკანუსი გაიუს ვეტურიუს ციკურინუსი
454 სპურიუს ტარპეიუს მონტანუს კაპიტოლინუსი აულუს ატერნიუს ვარუს ფონტინალისი
453 სექსტუს კვინქტილიუს ვარუსი პუბლიუს კურიატიუს ფისტუს ტრიგემინუსი
სუფექტი სპურიუს ფურიუს მედულინუსი ფუსუსი (მე-2 ვადით)
452 ტიტუს მენენიუს ლანატუსი პუბლიუს სენტიუს კაპიტოლინუს ვატიკანუსი
451 აპიუს კლავდიუს კრასუს რეგილენსის საბინუსი ტიტუს გენუციუს ავგურინუსი
451 დეცემვირების პირველი კოლეგია
აპიუს კლავდიუს კრასუს რეგილენსის საბინუსი აულუს მანლიუს ვულსო
ტიტუს გენუციუს ავგურინუსი სერვიუს სულპიციუს კამერინუს კორნუტუსი
ტიტუს ვეტურიუს გემინუს ციკურინუსი პუბლიუს კურიატიუს ფისტუს ტრიგემინუსი
პუბლიუს სენტიუს კაპიტოლინუს ვატიკანუსი ტიტუს რომილიუს როკუს ვატიკანუსი
გაიუს იულიუს იულუსი აულუს პოსტუმიუს ალბუს რეგილენსისი
450 დეცემვირების მეორე კოლეგია
აპიუს კლავდიუს კრასუს რეგილენსის საბინუსი (მე-2 ვადით) კვინტუს პოტელიუს ლიბო ვისოლუსი
მარკუს კორნელიუს მალუგინენსისი ტიტუს ანტონიუს მერენდა
მარკუს სერგიუს ესკვილინუსი კესო დუილიუს ლონგუსი
ლუციუს მინუციუს ესკვილინუს ავგურინუსი სპურიუს ოპიუს კორნიცენი
კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუსი მანიუს რაბულეიუსი
449 დეცემვირების მესამე კოლეგია
აპიუს კლავდიუს კრასუს რეგილენსის საბინუსი (მე-3 ვადით) კვინტუს პოტელიუს ლიბო ვისოლუსი (მე-2 ვადით)
მარკუს კორნელიუს მალუგინენსისი (მე-2 ვადით) ტიტუს ანტონიუს მერენდა (მე-2 ვადით)
მარკუს სერგიუს ესკვილინუსი (მე-2 ვადით) კესო დუილიუს ლონგუსი (მე-2 ვადით)
ლუციუს მინუციუს ესკვილინუს ავგურინუსი (მე-2 ვადით) სპურიუს ოპიუს კორნიცენი (მე-2 ვადით)
კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-2 ვადით) მანიუს რაბულეიუსი (მე-2 ვადით)
449 ლუციუს ვალერიუს პოტიტუსი მარკუს ჰორაციუს ბარბატუსი
448 სპურიუს ჰერმინიუს კორიტინესანუს აკვილინუსი ტიტუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს ცელიომონტანუსი
447 მარკუს გეგანიუს მაცერინუსი გაიუს იულიუს იულუსი
446 ტიტუს კვინქციუს კაპიტოლინუს ბარბატუსი (მე-4 ვადით) აგრიპა ფურიუს ფუსუსი
445 მარკუს გენუციუს ავგურინუსი გაიუს კურციუს ფილო
444 სამხედრო ტრიბუნები
აულუს სემპრონიუს ატრატინუსი ტიტუს კლოელიუს სიკულუსი
ლუციუს ატილიუს ლუსკუსი
444 ლუციუს პაპირიუს მუგილანუსი ლუციუს სემპრონიუს ატრატინუსი
443 მარკუს გეგანიუს მაცერინუსი (მე-2 ვადით) ტიტუს კვინქციუს კაპიტოლინუს ბარბატუსი (მე-5 ვადით)
442 მარკუს ფაბიუს ვიბულანუსი პოსტუმიუს ებუტიუს ჰელვა კორნიცენი
441 გაიუს ფურიუს პაცილუს ფუსუსი მანიუს პაპირიუს კრასუსი
440 პროკულუს გეგანიუს მაცერინუსი ლუციუს მენენიუს ლანატუსი
439 აგრიპა მენენიუს ლანატუსი ტიტუს კვინქციუს კაპიტოლინუს ბარბატუსი (მე-6 ვადით)
439 დიქტატორი: ლუციუს კვინქციუს ცინცინატუსი
438 სამხედრო ტრიბუნები
მამერკუს ემილიუს მამერცინუსი ლუციუს იულიუს იულუსი
ლუციუს კვინქციუს ცინცინატუსი
437 მარკუს გეგანიუს მაცერინუსი (მე-3 ვადით) ლუციუს სერგიუს ფიდენასი
სუფექტი მარკუს ვალერიუს ლაკტუკა მაქსიმუსი
436 ლუციუს პაპირიუს კრასუსი მარკუს კორნელიუს მალუგინენსისი
435 გაიუს იულიუს იულუსი (მე-2 ვადით) ლუციუს ვერგინიუს ტრიკოსტუსი
434 გაიუს იულიუს იულუსი (მე-3 ვადით) ლუციუს ვერგინიუს ტრიკოსტუსი (მე-2 ვადით)
ან: მარკუს მანლიუს კაპიტოლინუსი ან: კვინტუს სულპიციუს კამერინუს პრეტექსტატუსი
434 სამხედრო ტრიბუნები
სერვიუს კორნელიუს კოსუსი კვინტუს სულპიციუს კამერინუს პრეტექსტატუსი
მარკუს მანლიუს კაპიტოლინუსი
433 სამხედრო ტრიბუნები
მარკუს ფაბიუს ვიბულანუსი ლუციუს სერგიუს ფიდენასი
მარკუს ფოლიუს ფლაქცინატორი
432 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს პინარიუს მამერცინუსი სპურიუს პოსტუმიუს ალბუს რეგილენსისი
ლუციუს ფურიუს მედულინუსი
431 ტიტუს კვინქციუს პოენუს ცინცინატუსი გნეუს იულიუს მენტო
430 ლუციუს პაპირიუს კრასუსი (მე-2 ვადით) ლუციუს იულიუს იულუსი
429 ჰოსტუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუსი ლუციუს სერგიუს ფიდენასი (მე-2 ვადით)
428 აულუს კორნელიუს კოსუსი ტიტუს კვინქციუს პოენუს ცინცინატუსი (მე-2 ვადით)
ან: ლუციუს კვინქციუს ცინცინატუსი ან: აულუს სემპრონიუს ატრატინუსი
427 გაიუს სერვილიუს სტრუქტუს აჰალა ლუციუს პაპირიუს მუგილანუსი
426 სამხედრო ტრიბუნები
ტიტუს კვინქციუს პოენუს ცინცინატუსი მარკუს პოსტუმიუს ალბინუს რეგილენსისი
გაიუს ფურიუს პაცილუს ფუსუსი აულუს კორნელიუს კოსუსი
425 სამხედრო ტრიბუნები
აულუს სემპრონიუს ატრატინუსი ლუციუს ფურიუს მედულინუსი (მე-2 ვადით)
ლუციუს კვინქციუს ცინცინატუსი (მე-2 ვადით) ლუციუს ჰორაციუს ბარბატუსი
424 სამხედრო ტრიბუნები
აპიუს კლავდიუს კრასუსი ლუციუს სერგიუს ფიდენასი (მე-2 ვადით)
სპურიუს ნაუტიუს რუტილუსი სექსტუს იულიუს იულუსი
423 გაიუს სემპრონიუს ატრატინუსი კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუს ამბუსტუსი
422 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს მანლიუს კაპიტოლინუსი ლუციუს პაპირიუს მუგილანუსი
კვინტუს ანტონიუს მერენდა
421 ნუმერიუს ფაბიუს ვიბულანუსი ტიტუს კვინქციუს კაპიტოლინუს ბარბატუსი
420 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს კვინქციუს ცინცინატუსი (მე-3 ვადით) მარკუს მანლიუს ვულსო
ლუციუს ფურიუს მედულინუსი (მე-3 ვადით) აულუს სემპრონიუს ატრატინუსი (მე-2 ვადით)
419 სამხედრო ტრიბუნები
აგრიპა მენენიუს ლანატუსი სპურიუს ნაუტიუს რუტილუსი
პუბლიუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუსი გაიუს სერვილიუს აქსილა
418 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს სერგიუს ფიდენასი (მე-2 ვადით) გაიუს სერვილიუს აქსილა (მე-2 ვადით)
მარკუს პაპირიუს მუგილანუსი
417 სამხედრო ტრიბუნები
პუბლიუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუსი (მე-2 ვადით) აგრიპა მენენიუს ლანატუსი (მე-2 ვადით)
სპურიუს რუტილიუს კრასუსი გაიუს სერვილიუს აქსილა (მე-3 ვადით)
416 სამხედრო ტრიბუნები
აულუს სემპრონიუს ატრატინუსი (მე-3 ვადით) კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუს ამბუსტუსი
მარკუს პაპირიუს მუგილანუსი (მე-2 ვადით) სპურიუს ნაუტიუს რუტილუსი (მე-2 ვადით)
415 სამხედრო ტრიბუნები
პუბლიუს კორნელიუს კოსუსი ნუმერიუს ფაბიუს ვიბულანუსი
გაიუს ვალერიუს პოტიტუს ვოლუსუსი კვინტუს კვინქციუს ცინცინატუსი
414 სამხედრო ტრიბუნები
გნეუს კორნელიუს კოსუსი კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუს ამბუსტუსი (მე-2 ვადით)
ლუციუს ვალერიუს პოტიტუსი პუბლიუს პოსტუმიუს ალბინუს რეგილენსისი
413 აულუს კორნელიუს კოსუსი ლუციუს ფურიუს მედულინუსი
412 კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუს ამბუსტუსი გაიუს ფურიუს პაცილუსი
411 მარკუს პაპირიუს მუგილანუსი სპურიუს ნაუტიუს რუტილუსი
410 მანიუს ემილიუს მამერცინუსი გაიუს ვალერიუს პოტიტუს ვოლუსუსი
409 გნეუს კორნელიუს კოსუსი ლუციუს ფურიუს მედულინუსი (მე-2 ვადით)
408 სამხედრო ტრიბუნები
გაიუს იულიუს იულუსი გაიუს სერვილიუს სტრუქტუს აჰალა
პუბლიუს კორნელიუს რუტილუს კოსუსი
407 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს ფურიუს მედულინუსი ნუმერიუს ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-2 ვადით)
გაიუს ვალერიუს პოტიტუს ვოლუსუსი (მე-2 ვადით) გაიუს სერვილიუს სტრუქტუს აჰალა (მე-2 ვადით)
406 სამხედრო ტრიბუნები
პუბლიუს კორნელიუს რუტილუს კოსუსი (მე-2 ვადით) ნუმერიუს ფაბიუს ამბუსტუსი
გნეუს კორნელიუს კოსუსი ლუციუს ვალერიუს პოტიტუსი (მე-2 ვადით)
405 სამხედრო ტრიბუნები
ტიტუს კვინქციუს კაპიტოლინუს ბარბატუსი აულუს მანლიუს ვულსო კაპიტოლინუსი
კვინტუს კვინქციუს ცინცინატუსი (მე-2 ვადით) ლუციუს ფურიუს მედულინუსი (მე-2 ვადით)
გაიუს იულიუს იულუსი (მე-2 ვადით) მანიუს ემილიუს მამერცინუსი
404 სამხედრო ტრიბუნები
გაიუს ვალერიუს პოტიტუს ვოლუსუსი (მე-3 ვადით) გნეუს კორნელიუს კოსუსი (მე-2 ვადით)
მანიუს სერგიუს ფიდენასი კესო ფაბიუს ამბუსტუსი
პუბლიუს კორნელიუს მალუგინენსისი სპურიუს ნაუტიუს რუტილუსი (მე-3 ვადით)
403 სამხედრო ტრიბუნები
მანიუს ემილიუს მამერცინუსი (მე-2 ვადით) მარკუს კვინქტილიუს ვარუსი
ლუციუს ვალერიუს პოტიტუსი (მე-3 ვადით) ლუციუს იულიუს იულუსი
აპიუს კლავდიუს კრასუს ინრეგილენსისი მარკუს ფურიუს ფუსუსი
402 სამხედრო ტრიბუნები
გაიუს სერვილიუს სტრუქტუს აჰალა (მე-3 ვადით) კვინტუს სულპიციუს კამერინუს კორნუტუსი
კვინტუს სერვილიუს ფიდენასი აულუს მანლიუს ვულსო კაპიტოლინუსი (მე-2 ვადით)
ლუციუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს ესკვილინუსი მანიუს სერგიუს ფიდენასი (მე-2 ვადით)
401 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს ვალერიუს პოტიტუსი (მე-4 ვადით) გნეუს კორნელიუს კოსუსი (მე-3 ვადით)
მარკუს ფურიუს კამილიუსი კესო ფაბიუს ამბუსტუსი (მე-2 ვადით)
მანიუს ემილიუს მამერცინუსი (მე-3 ვადით) ლუციუს იულიუს იულუსი

ძვ. წ. IV საუკუნე

რედაქტირება
წელი პირველი კონსული მეორე კონსული
400 სამხედრო ტრიბუნები
პუბლიუს ლიცინიუს კალვუს ესკვილინუსი პუბლიუს მელიუს კაპიტოლინუსი
პუბლიუს მანლიუს ვულსო ლუციუს ფურიუს მედულინუსი
ლუციუს ტიცინიუს პანსა საკუსი ლუციუს პუბლილიუს ვოლერონის ფილო ვულსკუსი
399 სამხედრო ტრიბუნები
გნეუს გენუციუს ავგურინუსი გნეუს დუილიუს ლონგუსი
ლუციუს ატილიუს პრისკუსი მარკუს ვეტურიუს კრასუს ციკურინუსი
მარკუს პომპონიუს რუფუსი ვოლერო პუბლილიუს ფილო
398 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს ვალერიუს პოტიტუსი (მე-5 ვადით) ლუციუს ფურიუს მედულინუსი (მე-3 ვადით)
მარკუს ვალერიუს ლაკტუცინუს მაქსიმუსი კვინტუს სერვილიუს ფიდენასი (მე-2 ვადით)
მარკუს ფურიუს კამილიუსი (მე-2 ვადით) კვინტუს სულპიციუს კამერინუს კორნუტუსი (მე-2 ვადით)
397 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს იულიუს იულუსი (მე-2 ვადით) აულუს პოსტუმიუს ალბინუს რეგილენსისი
ლუციუს ფურიუს მედულინუსი (მე-4 ვადით) პუბლიუს კორნელიუს მალუგინენსისი
ლუციუს სერგიუს ფიდენასი აულუს მანლიუს ვულსო კაპიტოლინუსი (მე-3 ვადით)
396 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს ტიცინიუს პანსა საკუსი (მე-2 ვადით) კვინტუს მანლიუს ვულსო კაპიტოლინუსი
პუბლიუს ლიცინიუს კალვუს ესკვილინუსი (მე-2 ვადით) გნეუს გენუციუს ავგურინუსი (მე-2 ვადით)
პუბლიუს მელიუს კაპიტოლინუსი (მე-2 ვადით) ლუციუს ატილიუს პრისკუსი (მე-2 ვადით)
395 სამხედრო ტრიბუნები
პუბლიუს კორნელიუს მალუგინენსის კოსუსი ლუციუს ფურიუს მედულინუსი (მე-5 ვადით)
პუბლიუს კორნელიუს სციპიო კვინტუს სერვილიუს ფიდენასი (მე-3 ვადით)
კესო ფაბიუს ამბუსტუსი (მე-3 ვადით) მარკუს ვალერიუს ლაკტუცინუს მაქსიმუსი (მე-2 ვადით)
394 სამხედრო ტრიბუნები
მარკუს ფურიუს კამილიუსი (მე-3 ვადით) ლუციუს ვალერიუს პუბლიკოლა
ლუციუს ფურიუს მედულინუსი (მე-6 ვადით) სპურიუს პოსტუმიუს ალბინუს რეგილენსისი
გაიუს ემილიუს მამერცინუსი პუბლიუს კორნელიუს სციპიო (მე-2 ვადით)
393 ლუციუს ვალერიუს პოტიტუსი პუბლიუს კორნელიუს მალუგინენსის კოსუსი
სუფექტი ლუციუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუს ფლავიუსი სერვიუს სულპიციუს კამერინუსი
392 ლუციუს ვალერიუს პოტიტუსი (მე-2 ვადით) მარკუს მანლიუს კაპიტოლინუსი
391 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუს ფლავიუსი ლუციუს ფურიუს მედულინუსი (მე-7 ვადით)
სერვიუს სულპიციუს კამერინუსი აგრიპა ფურიუს ფუსუსი
ლუციუს ემილიუს მამერცინუსი გაიუს ემილიუს მამერცინუსი (მე-2 ვადით)
390 სამხედრო ტრიბუნები
კვინტუს ფაბიუს ამბუსტუსი კვინტუს სულპიციუს ლონგუსი
კესო ფაბიუს ამბუსტუსი (მე-4 ვადით) კვინტუს სერვილიუს ფიდენასი (მე-4 ვადით)
ნუმერიუს ფაბიუს ამბუსტუსი (მე-2 ვადით) პუბლიუს კორნელიუს მალუგინენსისი (მე-2 ვადით)
389 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს ვალერიუს პუბლიკოლა (მე-2 ვადით) აულუს მანლიუს კაპიტოლინუსი
ლუციუს ვერგინიუს ტრიკოსტუსი ლუციუს ემილიუს მამერცინუსი (მე-2 ვადით)
პუბლიუს კორნელიუსი ლუციუს პოსტუმიუს ალბინუს რეგილენსისი
388 სამხედრო ტრიბუნები
ტიტუს კვინქციუს ცინცინატუს კაპიტოლინუსი კვინტუს სერვილიუს ფიდენასი (მე-5 ვადით)
ლუციუს იულიუს იულუსი ლუციუს აკვილიუს კორვუსი
ლუციუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუს ფლავიუსი (მე-2 ვადით) სერვიუს სულპიციუს რუფუსი
387 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს პაპირიუს კურსორი გაიუს სერგიუს ფიდენას კოქსო
ლუციუს ემილიუს მამერცინუსი (მე-3 ვადით) ლიცინუს მენენიუს ლანატუსი
ლუციუს ვალერიუს პუბლიკოლა (მე-3 ვადით) გაიუს კორნელიუსი
386 სამხედრო ტრიბუნები
მარკუს ფურიუს კამილიუსი (მე-4 ვადით) სერვიუს კორნელიუს მალუგინენსისი
კვინტუს სერვილიუს ფიდენასი (მე-6 ვადით) ლუციუს კვინქციუს ცინცინატუსი
ლუციუს ჰორაციუს პულვილუსი პუბლიუს ვალერიუს პოტიტუს პუბლიკოლა
385 სამხედრო ტრიბუნები
აულუს მანლიუს კაპიტოლინუსი (მე-2 ვადით) პუბლიუს კორნელიუსი (მე-2 ვადით)
ტიტუს კვინქციუს ცინცინატუს კაპიტოლინუსი (მე-2 ვადით) ლუციუს პაპირიუს კურსორი (მე-2 ვადით)
ლუციუს კვინქციუს ცინცინატუსი (მე-2 ვადით) გაიუს სერგიუს ფიდენას კოქსო (მე-2 ვადით)
384 სამხედრო ტრიბუნები
სერვიუს კორნელიუს მალუგინენსისი (მე-2 ვადით) პუბლიუს ვალერიუს პოტიტუს პუბლიკოლა (მე-2 ვადით)
მარკუს ფურიუს კამილიუსი (მე-5 ვადით) სერვიუს სულპიციუს რუფუსი (მე-2 ვადით)
გაიუს პაპირიუს კრასუსი ტიტუს კვინქციუს ცინცინატუს კაპიტოლინუსი (მე-3 ვადით)
383 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს ვალერიუს პუბლიკოლა (მე-4 ვადით) აულუს მანლიუს კაპიტოლინუსი (მე-3 ვადით)
სერვიუს სულპიციუს რუფუსი (მე-3 ვადით) ლუციუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუს ფლავიუსი (მე-3 ვადით)
ლუციუს ემილიუს მამერცინუსი (მე-4 ვადით) მარკუს ტრებონიუსი
382 სამხედრო ტრიბუნები
სპურიუს პაპირიუს კრასუსი ლუციუს პაპირიუს კრასუსი
სერვიუს კორნელიუს მალუგინენსისი (მე-3 ვადით) კვინტუს სერვილიუს ფიდენასი
სერვიუს სულპიციუს კამერინუსი ლუციუს ემილიუს მამერცინუსი (მე-5 ვადით)
381 სამხედრო ტრიბუნები
მარკუს ფურიუს კამილიუსი (მე-6 ვადით) აულუს პოსტუმიუს ალბინუს რეგილენსისი
ლუციუს პოსტუმიუს ალბინუს რეგილენსისი (მე-2 ვადით) ლუციუს ფურიუს მედულინუსი
ლუციუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუს ფლავიუსი (მე-4 ვადით) მარკუს ფაბიუს ამბუსტუსი
380 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს ვალერიუს პუბლიკოლა (მე-5 ვადით) პუბლიუს ვალერიუს პოტიტუს პუბლიკოლა (მე-3 ვადით)
სერვიუს კორნელიუს მალუგინენსისი (მე-4 ვადით) ლიცინუს მენენიუს ლანატუსი (მე-2 ვადით)
გაიუს სულპიციუს პეტიკუსი ლუციუს ემილიუს მამერცინუსი (მე-6 ვადით)
გაიუს სერგიუს ფიდენას კოქსო (მე-3 ვადით) ტიტუს პაპირიუს კრასუსი
ლუციუს პაპირიუს მუგილანუსი (მე-2 ვადით)
379 სამხედრო ტრიბუნები
პუბლიუს მანლიუს კაპიტოლინუსი გაიუს მანლიუს ვულსო
ლუციუს იულიუს იულუსი (მე-2 ვადით) გაიუს სექსტილიუსი
მარკუს ალბინიუსი ლუციუს ანტისტიუსი
პუბლიუს ტრებონიუსი გაიუს ერენუციუსი
378 სამხედრო ტრიბუნები
სპურიუს ფურიუს მედულინუსი კვინტუს სერვილიუს ფიდენასი (მე-2 ვადით)
ლიცინუს მენენიუს ლანატუსი (მე-3 ვადით) პუბლიუს კლოელიუს სიკულუსი
მარკუს ჰორაციუს პულვილუსი ლუციუს გეგანიუს მაცერინუსი
377 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს ემილიუს მამერცინუსი (მე-7 ვადით) პუბლიუს ვალერიუს პოტიტუს პუბლიკოლა (მე-4 ვადით)
გაიუს ვეტურიუს კრასუს ციკურინუსი სერვიუს სულპიციუს პრეტექსტატუსი
ლუციუს კვინქციუს ცინცინატუსი (მე-3 ვადით) გაიუს კვინქციუს ცინცინატუსი
376 სამხედრო ტრიბუნები
ლუციუს პაპირიუს კრასუსი (მე-3 ვადით) ლიცინუს მენენიუს ლანატუსი (მე-4 ვადით)
სერვიუს კორნელიუს მალუგინენსისი (მე-5 ვადით) სერვიუს სულპიციუს პრეტექსტატუსი (მე-2 ვადით)
375 - 371 თანამდებობა დროებით გაუქმდა (სახალხო ტრიბუნებმა არჩევნებს ვეტო დაადეს)
370 სამხედრო ტრიბუნები
აულუს მანლიუს კაპიტოლინუსი (მე-3 ვადით) ლუციუს ფურიუს მედულინუსი (მე-2 ვადით)
სერვიუს სულპიციუს პრეტექსტატუსი (მე-3 ვადით) სერვიუს კორნელიუს მალუგინენსისი (მე-6 ვადით)
გაიუს ვალერიუს პოტიტუსი პუბლიუს ვალერიუს პოტიტუს პუბლიკოლა (მე-5 ვადით)
369 სამხედრო ტრიბუნები
კვინტუს სერვილიუს ფიდენასი (მე-3 ვადით) გაიუს ვეტურიუს კრასუს ციკურინუსი (მე-2 ვადით)
აულუს კორნელიუს კოსუსი მარკუს კორნელიუს მალუგინენსისი
კვინტუს კვინქციუს ცინცინატუსი მარკუს ფაბიუს ამბუსტუსი (მე-2 ვადით)
368 სამხედრო ტრიბუნები
სერვიუს კორნელიუს მალუგინენსისი (მე-7 ვადით) სერვიუს სულპიციუს პრეტექსტატუსი (მე-4 ვადით)
სპურიუს სერვილიუს სტრუქტუსი ტიტუს კვინქციუს ცინცინატუს კაპიტოლინუსი
ლუციუს პაპირიუს კრასუსი ლუციუს ვეტურიუს კრასუს ციკურინუსი
367 სამხედრო ტრიბუნები
აულუს კორნელიუს კოსუსი (მე-2 ვადით) მარკუს კორნელიუს მალუგინენსისი (მე-2 ვადით)
მარკუს გეგანიუს მაცერინუსი პუბლიუს მანლიუს კაპიტოლინუსი (მე-2 ვადით)
ლუციუს ვეტურიუს კრასუს ციკურინუსი (მე-2 ვადით) პუბლიუს ვალერიუს პოტიტუს პუბლიკოლა (მე-6 ვადით)
366 ლუციუს ემილიუს მამერცინუსი ლუციუს სექსტიუს ლატერანუსი
365 ლუციუს გენუციუს ავენტინენსისი კვინტუს სერვილიუს აჰალა
364 გაიუს სულპიციუს პეტიკუსი გაიუს ლიცინიუს კალვუსი
363 გნეუს გენუციუს ავენტინენსისი ლუციუს ემილიუს მამერცინუსი (მე-2 ვადით)
362 კვინტუს სერვილიუს აჰალა (მე-2 ვადით) ლუციუს გენუციუს ავენტინენსისი (მე-2 ვადით)
361 გაიუს ლიცინიუს კალვუსი (მე-2 ვადით) გაიუს სულპიციუს პეტიკუსი (მე-2 ვადით)
360 მარკუს ფაბიუს ამბუსტუსი გაიუს პოტელიუს ლიბო ვისოლუსი
359 მარკუს პოპილიუს ლენასი გნეუს მანლიუს კაპიტოლინუს იმპერიოსუსი
358 გაიუს ფაბიუს ამბუსტუსი გაიუს პლაუტიუს პროკულუსი
357 გაიუს მარციუს რუტილუსი გნეუს მანლიუს კაპიტოლინუს იმპერიოსუსი (მე-2 ვადით)
356 მარკუს ფაბიუს ამბუსტუსი (მე-2 ვადით) მარკუს პოპილიუს ლენასი (მე-2 ვადით)
355 გაიუს სულპიციუს პეტიკუსი (მე-3 ვადით) მარკუს ვალერიუს პუბლიკოლა
354 მარკუს ფაბიუს ამბუსტუსი (მე-3 ვადით) ტიტუს კვინქციუს პენუს კაპიტოლინუს კრისპინუსი
353 გაიუს სულპიციუს პეტიკუსი (მე-4 ვადით) მარკუს ვალერიუს პუბლიკოლა (მე-2 ვადით)
352 პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლა გაიუს მარციუს რუტილუსი (მე-2 ვადით)
351 გაიუს სულპიციუს პეტიკუსი (მე-5 ვადით) ტიტუს კვინქციუს პენუს კაპიტოლინუს კრისპინუსი (მე-2 ვადით)
350 მარკუს პოპილიუს ლენასი (მე-3 ვადით) ლუციუს კორნელიუს სციპიო
349 ლუციუს ფურიუს კამილუსი აპიუს კლავდიუს კრასუს ინრეგილენსისი
ან: მარკუს ემილიუსი ან: ტიტუს კვინქციუსი
348 მარკუს ვალერიუს კორვუსი მარკუს პოპილიუს ლენასი (მე-4 ვადით)
347 გაიუს პლაუტიუს ვენო ტიტუს მანლიუს იმპერიოსუს ტორკვატუსი
346 მარკუს ვალერიუს კორვუსი (მე-2 ვადით) გაიუს პოტელიუს ლიბო ვისოლუსი
345 მარკუს ფაბიუს დორსუო სერვიუს სულპიციუს კამერინუს რუფუსი
344 გაიუს მარციუს რუტილუსი (მე-3 ვადით) ტიტუს მანლიუს იმპერიოსუს ტორკვატუსი (მე-2 ვადით)
343 მარკუს ვალერიუს კორვუსი (მე-3 ვადით) აულუს კორნელიუს კოსუს არვინა
342 კვინტუს სერვილიუს აჰალა გაიუს მარციუს რუტილუსი (მე-4 ვადით)
341 გაიუს პლაუტიუს ვენო (მე-2 ვადით) ლუციუს ემილიუს მამერცინუს პრივერნასი