კუთრი წინაღობა (აღნიშვნა: ) — ფიზიკური სიდიდე, ახასიათებს გამტარის მასალის გვარობას და წარმოადგენს პროპორციულობის კეფიციენტს.

კუთრი წინაღობა
სიმბოლოს აღნიშვნა
SI სისტემა ომ·მ
სხვა სიდიდეებიდან
წარმოება

განზომილება

კუთრი წინაღობა გამოითვლება ფორმულით:

სადაც, ელექტრული წინაღობა, — გამტარის სიგრძე და — გამტარის განივკვეთის ფართობი. ამავე ფორმულიდან გამომდინარეობს კუთრი წინაღობის განზომილების ერთეული — .

რადგან დიდი განივკვეთიანი გამტარები ელექტრულ წრედებში იშვიათად გვხვდება, პრაქტიკაში მიღებულია სისტემის გარეშე ერთეულის ხმარება. სხვადასხვა მასალისათვის -ს პოვნა შეიძლება ფიზიკური მუდმივების ცხრილებში.

გამტარებში სხვა მასალის მინარევების შეტანა კუთრ წინაღობას ადიდებს. მაგალითად, შემოწმებულია ცდით, რომ სუფთა სპილენძის დნობისას მასში 0.005% ნახშირბადის შერევა მის კუთრ წინაღობას 33%-ით ზრდის.

კუთრი წინაღობების ცხრილი რედაქტირება

კუთრი წინაღობა (20°C-ზე), წინაღობის ა ტემპერატურული კოეფიციენტი ლითონებსა და შენადნობებისათვის.

ნივთიერება  ,
×10-8 ომ·მ
ან
×10-2 ომი·მმ2/მ
 ,
 
×10−3
ვერცხლი 1.59 3.80
სპილენძი 1.68 4.04
გამომწვარი სპილენძი 1.72 3.93
ოქრო 2.44 3.40
ალუმინი 2.65 3.90
თითბერი (5% Zn) 3.00
კალციუმი 3.36 4.10
როდიუმი 4.33
ვოლფრამი 5.60 4.50
ცინკი 5.90 3.70
თითბერი (30% Zn) 5.99
კობალტი 6.24 7.00[30]
ნიკელი 6.99 6.00
რუთენიუმი 7.10
ლითიუმი 9.28 6.00
რკინა 9.70 5.00
პლატინა 10.6 3.92
კალა 10.9 4.50
ფოსფორ-ბრინჯაო (0.2% P / 5% Sn) 11.2
გალიუმი 14.0 4.00
ნიობიუმი 14.0
მაღალნახშირიანი ფოლადი (1010) 14.3
ტყვია 22.0 3.90
გალინსტანი 28.9 [34]
ტიტანი 42.0 3.80
Grain oriented electrical steel 46.0
მანგანინი 48.2 0.002
კონსტანტანი 49.0 0.008
უჟანგავი ფოლადი 69.0 0.94
ვერცხლისწყალი 98.0 0.90
მანგანეცი 144

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება