სლოვენისტიკა ეწოდება მეცნიერულ დისციპლინას, რომელიც დაკავებულია სლოვენური ენის, ამ ენაში შემავალი დიალექტების, სლოვენური ლიტერატურის შეისწავლით. სლოვენისტიკას სხვაგვარად ასევე სლოვენური ფილოლოგიასაც უწოდებენ, მაგრამ სლოვენური ფილოლოგია მაინც ამ მეტად მრავალფეროვანი სამეცნიერო დისციპლინის მხოლოდ ერთ ნაწილს აღნიშნავს.

სლოვენისტიკა არის სლავისტიკური, კერძოდ კი დასავლეთსლავისტიკური მეცნიერების ერთ-ერთი დარგი, თუმცა თავისი უფრო ფართო მნიშვნელობით შეიძლება მოიცავდეს სლოვენი ერის ისტორიულ, ქვეყანათმცოდნეობით, კულტუროლოგიურსა და სხვადასხვაგვარ მეცნიერულ შესწავლასა და კვლევას.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება