ელექტროდინამიკაში, ელექტრული ნაკადი ეწოდება ელექტრული ველის დაძაბულობის ნაკადს. ელექტრული ნაკადი პროპორციული რაიმე ზედაპირის გამჭოლი ელექტრული ველის ძალწირების რაოდენობისა. ელექტრული ნაკადი რაიმე უსასრულოდ მცირე ზედაპირის ელემენტში ტოლია

(ანუ ველის დაძაბულობა E და ფართობის ელემენტის მისი პერპენდიკულარული კომპონენტის ნამრავლისა). შესაბამისად რაიმე S ზედაპირის გამჭოლი ელექტრული ნაკადი მოიცემა ზედაპირული ინტეგრალით:

სადაც E არის ელექტრული ველის დაძაბულობა, dA არის ზედაპირის უსასრულოდ მცირე ელემენტი, რომლის მიმართულება ემთხვევა ზედაპირის გარე ნორმალის მიმართულებას მოცემულ წერტილში.

გაუსის კანონის თანახმად ელექტრული ნაკადი რაიმე ჩაკეტილ ზედაპირზე (SI სისტემაში) ტოლია:

სადაც QS არის ამ ზედაპირს შიგნით მოქცეული მუხტი, ხოლო ε0 არის ელექტრული მუდმივა.

ელექტრული ნაკადის ერთეული SI სისტემაში არის ვოლტი მეტრზე (V m), ან (ექვივალენტურია) ნიუტონი მეტრი2 კულონი-1. მაშასადამე SI სისტემის საბაზისო ერთეულებში ელექტრული ნაკადის ერთეული არის კგ•მ3•წმ-3•ა-1.

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება