ელექტრული ველის დაძაბულობა

ელექტრული ველის დაძაბულობა — სკალარული ფიზიკური სიდიდე, რომელიც ახასიათებს ელექტრულ ველს. სივრცის მოცემულ წერტილში მისი მნიშვნელობა ტოლია ამ წერტილში მოთავსებულ საცდელ მუხტზე მოქმედი ძალის ფარდობისა ამ მუხტის სიდიდეზე:

.

SI სისტემაში დაძაბულობის ერთეულია 1ნ/კ. 1ნ/კ არის დახაბულობა ველის იმ წერტილში რომელშიც 1 კ მუხტზე მოქმედებს 1ნიუტონი ძალა

წერტილოვანი მუხტის ელექტრული ველის დაძაბულობა

რედაქტირება

SI სისტემისთვის

რედაქტირება

ელექტრული პოტენციალის მეშვეობით   ვექტორი შეიძლება გამოვსახოთ როგორც პოტენციალის გრადიენტი აღებული მინუს ნიშნით

 

მაგალითად, წერტილოვანი მუხტისთვის კულონის კანონიდან გამომდინარე გვაქვს

 

ამ შემთხვევაში სფერული სიმეტრიის გამო ეკვიპოტენციური ზედაპირები სფეროებს წარმოადგენეს. შედეგად წარმოებული ნორმალის გასწვრივ ხდება წარმოებული რადიუსით და ვიღებს ე.წ. კულონის ველს

 .

ერთეულთა გაუსის სისტემისათვის

რედაქტირება

ამ სისტემაში მსჯელობები ზემოთ განხილულის ანალოგიურია, განსხვავება ის არის, რომ იცვლება პოტენციალის სახე:

 ,

ხოლო მაქსველის განტოლებისთვის გვექნება

 

და

 .

შედეგად გაუსის ერთეულთა სისტემაში გვაქვს

 

ერთეულები

რედაქტირება

ერთეულთა გაუსის სისტემაში ელექტრული ველის დაძაბულობის ერთეულია სტატვ/სმ, ხოლო SI სისტემაში ვ/მ.

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება