აპოსტროფი (ფრანგ. apostrophe < ძვ. ბერძნ. ἀπόστροφος — „უკუმიქცეული“; ინგლ. apostrophe) — მძიმის მსგავსი სტრიქონზედა გრაფიკული ნიშანი ( ან '). ფართოდ გამოიყენება ფონეტიკურ ტრანსკრიფციაში თანხმოვანთა სილბოსა და რედუცირებული ხმოვნის აღსანიშნავად. უკანასკნელი მნიშვნელობით დამკვიდრებულია აგრეთვე ზოგიერთი ენის ორთოგრაფიულ სისტემაში, მაგალითად ფრანგულ ენაში (l' homme<le homme).

'
აპოსტროფი
’  ′  ʾ
პუნქტუაცია
აპოსტროფი ( ’ ' )
ფრჩხილები ( [ ], ( ), { }, ⟨ ⟩ )
ორწერტილი ( : )
მძიმე ( , ، 、 )
ტირე ( , –, —, ― )
მრავალწერტილი ( …, ..., . . . )
ძახილის ნიშანი ( ! )
წერტილი ( . )
დეფისი ( )
დეფის-მინუსი ( - )
კითხვის ნიშანი ( ? )
ბრჭყალები ( ‘ ’, “ ”, ' ', " " )
წერტილ-მძიმე ( ; )
წილადის ნიშანი ( /,  ⁄  )
სიტყვის გამყოფი
ინტერპუნქტი ( · )
ნიშანსივრცე ( ) ( ) ( )
ზოგადი ტიპოგრაფია
ამპერსანდი ( & )
ვარსკვლავი ( * )
@ ნიშანი ( @ )
უკუწილადი ( \ )
სიის მარკერი ( )
კაერტის ნიშანი ( ^ )
† სიმბოლო ( †, ‡ )
გრადუსის სიმბოლო ( ° )
გადაბრუნებული კითხვის და ძახილის ნიშანები ( ¡ )
გადაბრუნებული კითხვის ნიშანი ( ¿ )
ოქტოთორპი ( # )
ნომრის ნიშანი ( )
გაყოფის ნიშანი ( ÷ )
რიგობითი ინდიკატორი ( º, ª )
პროცენტი, პრომილე ( %, ‰ )
პლუსი და მინუსი ( + − )
საბაზისო პუნქტი ( )
აბზაცის ნიშანი ( )
შტრიხი ( ′, ″, ‴ )
პარაგრაფის ნიშანი ( § )
ტილდა ( ~ )
ქვეტირე ( _ )
ვერტიკალური ხაზი ( ¦, ‖, | )
ინტელექტუალური საკუთრება
საავტორო უფლების ნიშანი ( © )
დარეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი ( ® )
მომსახურების ნიშანი ( )
მომიჯნავე უფლებების ნიშანი ( )
სავაჭრო ნიშანი ( )
ვალუტის ნიშნები
ვალუტის ნიშანი (საერთო) ( ¤ )
ვალუტის ნიშანი (კონკრეტული)
( ฿ ¢ $ ƒ £ ¥ )
იშვიათი ტიპოგრაფია
ასტერიზმი ( )
ფლერონი ( )
ინდექსი ( )
ინტერობანგი ( )
ირონული ნიშანი ( )
რომბის ნიშანი ( )
შენიშვნა ( )
კვანძი ( )
სხვა
დიაკრიტიკული ნიშნები
ლოგიკური სიმბოლოები
ციტატების ნიშნები ( « », „ ” )
სხვა დამწერლობებში
ჩინური პუნქტუაცია
ებრაული პუნქტუაცია
იაპონური პუნქტუაცია
კორეული პუნქტუაცია

მსგავსი ნიშნები რედაქტირება

აპოსტროფი და მსგავსი ნიშნები
მახასიათებლები აპოსტროფის
ნიშანი
მარცხნივ შეზნექილი ნიშნები მარცხნივ დახრილი ნიშნები სწორი ნიშნები მარჯვნივ შეზნექილი ნიშნები მარჯვნივ დახრილი ნიშნები
გამოსახულება o' o oʾ o oˊ oˈ o o oʿ o oˋ
უნიკოდი სახელწოდება apostrophe right single quotation mark modifier letter right half ring prime modifier letter acute accent modifier letter vertical line latin small letter saltillo left single quotation mark modifier letter left half ring reversed prime modifier letter grave accent
კოდი U+0027 U+2019 U+02BE U+2032 U+02CA U+02C8 U+A78C U+2018 U+02BF U+2035 U+02CB
HTML ათობითი &#39; &#8217; &#702; &#8242; &#714; &#712; &#42892; &#8216; &#703; &#8245; &#715;
თექვსმეტობთი &#x0027; &#x2019; &#x02BE; &#x2032; &#x02CA; &#x02C8; &#xA78C; &#x2018; &#x02BF; &#x2035; &#x02CB;

ლიტერატურა რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება