პარაბოლა ეწოდება სიბრტყის იმ წერტილთა სიმრავლეს, რომლებიც ტოლი მანძილითაა დაშორებული მოცემული წერტილიდან, რომელსაც ეწოდება პარაბოლის ფოკუსი და მოცემული წრფიდან, რომელსაც ეწოდება პარაბოლის დირექტრისა.

პარაბოლა, მისი ფოკუსი და დირექტრისა. მანძილი მოცემული Pn წერტილიდან F წერტილამდე ანუ ფოკუსამდე ტოლია მანძლის Pn-დან Qn-მდე.

პარაბოლის კანონიკური სახის განტოლებას აქვს შემდეგი სახე: y2=2px სადაც p პარაბოლის პარამეტრია.