სიბრტყე არის ორ-განზომილებიანი უსასრულო ზედაპირი.

აქსიომების ზოგიერთი შედეგი
წრფეზე და წერტილზე, რომელიც ამ წრფეზე არ მდებარეობს, შეიძლება სიბრტყის გავლება და მასთან მხოლოდ ერთის
თუ წრფის ორი წერტილი სიბრტყეს ეკუთვნის, მაშინ ეს წრფე მთლიანად ამ სიბრტყეს ეკუთვნის

თეორემიდან გამომდინარეობს, რომ სიბრტყე და ის წრფე, რომელიც მასზე არ ძევს, ან არ კვეთს ერთმანეთს, ან კვეთს ერთ წერტილში

სამ ისეთ წერტილზე, რომლებიც წრფეზე არ ძევს, შეიძლება სიბრტყის გავლება და მასთან მხოლოდ ერთი.
თუ წრფე, რომელიც სიბრტყეს არ ეკუთვნის, ამ სიბრტყეზე მდებარე რომელიმე წრფის პარალელურია, მაშინ ის თვითონ სიბრტყის პარალელურია.
ორი სიბრტყე პარალელურია, თუ ერთი მათგანი მეორე სიბრტყეში მდებარე ორი ურთიერთ გადამკვეთი წრფის პარალელურია

სიბრტყის გარეთ მდებარე წერტილზე შეიძლება მოცემული სიბრტყის გავლება და მასთან ხოლოდ ერთის

თუ ორი პარალელური სიბრტყე გადაკვეთილია მესამე სიბრტყით, მაშინ გადაკვეთის წრფეები პარალელურია