სიბრტყე არის ორ-განზომილებიანი უსასრულო ზედაპირი.

აქსიომების ზოგიერთი შედეგი
წრფეზე და წერტილზე, რომელიც ამ წრფეზე არ მდებარეობს, შეიძლება სიბრტყის გავლება და მასთან მხოლოდ ერთის წრფეზე და წერტილზე გავლებული სიბრტყე.jpg
თუ წრფის ორი წერტილი სიბრტყეს ეკუთვნის, მაშინ ეს წრფე მთლიანად ამ სიბრტყეს ეკუთვნის

თეორემიდან გამომდინარეობს, რომ სიბრტყე და ის წრფე, რომელიც მასზე არ ძევს, ან არ კვეთს ერთმანეთს, ან კვეთს ერთ წერტილში

წრფის ორი წერტილი.jpg
სამ ისეთ წერტილზე, რომლებიც წრფეზე არ ძევს, შეიძლება სიბრტყის გავლება და მასთან მხოლოდ ერთი. სამ წერტილზე გავლებული სიბრტყე.jpg
თუ წრფე, რომელიც სიბრტყეს არ ეკუთვნის, ამ სიბრტყეზე მდებარე რომელიმე წრფის პარალელურია, მაშინ ის თვითონ სიბრტყის პარალელურია. სიბრტყის პარალელური წრფე.jpg
ორი სიბრტყე პარალელურია, თუ ერთი მათგანი მეორე სიბრტყეში მდებარე ორი ურთიერთ გადამკვეთი წრფის პარალელურია სიბრტყეთა პარალელურობა.jpg

სიბრტყის გარეთ მდებარე წერტილზე შეიძლება მოცემული სიბრტყის გავლება და მასთან ხოლოდ ერთის

თუ ორი პარალელური სიბრტყე გადაკვეთილია მესამე სიბრტყით, მაშინ გადაკვეთის წრფეები პარალელურია სიბრტყეების გადაკვეთის წრფეების პარალელურობა.jpg