ხოლოდოვიჩის სისტემა

ხოლოდოვიჩის სისტემა (რუს. Систе́ма Холодо́вича) — კორეული სიტყვების კირილურ ანბანზე ტრანსკრიბირებით გადმოცემის წესების ერთობლიობა, რომელიც რუსმა აღმოსავლეთმცოდნე-კორეანისტმა ალექსანდრე ხოლოდოვიჩმა შეიმუშავა.

ალექსანდრე ხოლოდოვიჩის მიერ შექმნილი სისტემა წარმოადგენს კორეული სიტყვების რუსულად გადმოტანის სამეცნიერო სტანდარტს.

ტრანსკრიფცია რედაქტირება

თანხმოვნები ხმოვნები მოძველებული ასოები
ჰანგული რუსული
ტრანსკრიფცია
ლათინური
ტრანსკრიფცია
(ახალი)
ჰანგული რუსული
ტრანსკრიფცია
ლათინური
ტრანსკრიფცია
(ახალი)
ჰანგული რუსული
ტრანსკრიფცია
К- / -г- / -к g / k А a МВ
Н n Я ya В
Т- / -д- / -т d / t Ɔ eo ПФ
-Р- / -Л r / l ЙƆ yeo ВВ
М m О o Л
П- / -б- / -п b / p ЙО yo Ж
С / -т s У u '
-НЪ ng Ю yu НН
Ч / -чж- / -т j Ы eu ХХ
ЧХ / -т ch И i ПК
КХ / -к k Э ae ПТ
ТХ / -т t ЙЭ yae ПС
ПХ / -п p Е / е e ПСК
Х h ЙЕ ye ПСТ
КК kk ВЕ oe ПЧ
ТТ tt ВИ wi ПТ
ПП pp ВО wo СК
СС / -т ss ВЭ wae СЧ
ЧЧ jj ВЕ we СН
ЫЙ / -и ui СТ
ВА wa СБ

შენიშვნები:

  1. ასო ㅇ მარცვლის სასაწყისში არ იკითხება.
  2. დიდი ასოებით წერა რუსული ტრანსკრიციისთვის — ასოების ტრანსკრიფციაში გამოდმოცემის მთავარი საშუალება.
  3. ჩანაწერი ორ დეფისს შორის — ასოს ტრანსკრიფცია სიტყვის შუაში ხმოვნებს შორის ანდა სონორული თანხმოვნების (М, Н, НЪ, Л და Р) შემდეგ.
  4. ჩანაწერი დეფისის შემდეგ — სიტყვისა და მარცვლის ბოლოს მდებარე ასოს ტრანსკრიფცია.

ასოთა გადმოცემა მარცვლების ზღვარზე რედაქტირება

მარცვლების ზღვარზე მდებარე ასოთა ტრანსკრიბირების თავისებურებანი მოყვანილია ქვემორე ცხრილში:

პირველი მარცვლის
ბოლოკიდური
მეორე მარცვლის თავკიდური

К

Н

Т

Р

М

П

С

Ч

ЧХ

КХ

ТХ

ПХ

Х

КК

ТТ

ПП

СС

ЧЧ
ხმოვანი
К кк нън кт нън нъм кп кс кч кчх ккх кх кпх кх кк ктт кпп ксс кчч г
КК кк нън кт нън нъм кп кс кч кчх ккх кх кпх кх кк ктт кпп ксс кчч г
К кк нън кт нън нъм кп кс кч кчх ккх кх кпх кх кк ктт кпп ксс кчч г
Н нг/нк
(нкк)
нн/лл нд/нт
(нтт)
лл/нн нм нб/нп
(нпп)
нс/нсс нчж/нч
(нчч)
нчх нкх нтх нпх нх нкк нтт нпп нсс нчч н
Н нк нн нт лл нм нп нсс нч нчх нкх нтх нпх нчх нкк нтт нпп нсс нчч нчж
Н нкх нн нтх лл нм нпх нсс нчх нчх нкх нтх нпх нх нкк нтт нпп нсс нчч н
Т тк нн тт нн нм тп сс тч тчх ткх ттх тпх чх ткк тт тпп сс чч д/чж*
Л лг/лк лл лт лл лм лб/лп лс/лсс лч лчх лкх лтх лпх рх лкк лтт лпп лсс лчч р
К г/лк нъ кт нън нъм кп кс кч кчх ккх кх кпх кх кк ктт кпп ксс кчч лг
М мг/мк мн мд/мт мн мм мб/мп мс/мсс мчж/мч мчх мкх мтх мпх мх мкк мтт мпп мсс мчч лм
л лг/пк лл/мн лт/пт лл/мн лм/пм лб/пп лсс/псс лч/пч лчх/пчх мкх/пкх лтх/птх лпх/ппх рх/пх лкк/пкк лтт/птт лпп/пп лсс лчч/пчч лб
л лк лл лт лл лм лп лсс лч лчх лкх лтх лпх рх лкк лтт лпп лсс лчч лс
л лк лл лт лл лм лп лсс лч лчх лкх лтх лпх рх лкк лтт лпп лсс лчч лтх/лчх*
П пк мн пт мн мм пп пс пч пчх пкх птх ппх пх пкк птт пп псс пчч лпх
л лкх лл лтх лл лм лпх лсс лчх лчх лкх лтх лпх рх лкк лтт лпп лсс лчч р
М мг/мк мн мд/мт мн мм мб/мп мс/мсс мчж/мч мчх мкх мтх мпх мх мкк мтт мпп мсс мчч м
П пк мн пт мн пм пп пс пч пчх пкх птх ппх пх пкк птт пп псс пчч б
П пк мн пт мн пм пп пс пч пчх пкх птх ппх пх пкк птт пп псс пчч пс
Т тк нн тт нн нм тп сс тч тчх ткх ттх тпх тх ткк тт тпп сс чч с
Т тк нн тт нн нм тп сс тч тчх ткх ттх тпх тх ткк тт тпп сс чч сс
НЪ нъг/
нък[к]
нън/лл нъд/
нът[т]
лл/нън нъм нъб/
нъп[п]
нъс[с] нъчж/
нъч[ч]
нъчх нъкх нътх нъпх нъх нъкк нътт нъпп нъсс нъчч нъ
Т тк нн тт нн нм тп сс чч ччх ткх ттх тпх тх ткк тт тпп сс чч чж
Т тк нн тт нн нм тп сс чч ччх ткх ттх тпх тх ткк тт тпп сс чч чх
К кк нън кт нън нъм кп кс кч кчх ккх кх кпх кх кк ктт кпп ксс кчч кх
Т тк нн тт нн нм тп сс тч тчх ткх ттх тпх тх ткк тт тпп сс чч тх/чх*
П пк мн пт мн пм пп пс пч пчх пкх птх ппх пх пкк птт пп псс пчч пх
Т тк нн тт нн нм тп сс тч тчх ткх ттх тпх тх ткк тт тпп сс чч
ხმოვანი г н д р м б с чж чх кх тх пх х кк тт пп сс чч

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება