შემასმენელიწინადადების ძირითადი წევრია. მნიშვნელობით მრავალფეროვანია და გამოხატავს:

 • საგნის მოქმედებას – მერცხალი ჭიკჭიკებს, ბულბული გალობს.
 • საგნის მდგომარეობას – ხის ძირში ქვა გდია, ქვიშა ყრია.
 • რა მოსდის საგანს – ყინული დნება, ხე ხმება..
 • როგორია საგანი – თოვლი თეთრია, ყინული ცივია, ია ლამაზია..
 • ვინ არის საგანი – ნინო მოსწავლეა, ვახტანგი სტუდენტია.
 • რა არის საგანი - მუხა ხეა, რკინა ლითონია, მზე მნათობია

კითხვებიც შესაბამისია:

 • რას შვრება საგანი?
 • რა მდგომარეობაშია საგანი?
 • რა მოსდის საგანს?
 • როგორია საგანი?
 • ვინ არის საგანი?
 • რა არის საგანი?

შემასმენელი ორგვარია: მარტივი და შედგენილი.

მარტივია შემასმენელი, რომელიც გადმოცემულია ზმნის ამა თუ იმ მწკრივის ფორმით.სნმის მწკრივი სფორმა ზოგჯერ რთულია, მეშველზმნიანია, მაგრამ ასეთი ფორმებიც მარტივი შემასმენელია. მაგალითად: ცხვარი მთის კალთებზე შეფენილიყო – ამ წინადადებაში შეფენილიყო რთული ზმნაა.

შედგენილია შემასმენელი, რომელიც გადმოცემულია ორი სიტყვით – ბრუნებადი სიტყვითა და მეშველი ზმნით. ბრუნებადი სიტყვა სახელია ან სახელზმნა და ჩვეულებრის სახელობით ბრუნვაში დგას.


იხილეთ აგრეთვერედაქტირება