სინუსოიდალური ტალღა

(გადამისამართდა გვერდიდან სინუსოიდა)

ფიზიკასა და მათემატიკაში სინუსოიდალური ტალღა ან სინუსოიდა არის მათემატიკური ფუნქცია, რომელიც აღწერს გლუვ განმეორებად რხევას. მისი ყველაზე მარტივი ფორმა მოიცემა როგორც:

სინუსოიდა და კოსინუსის ფუნქცია.

სადაც:

ზამბარისა და რაიმე მაისის მერხევი სისტემა (დისიპაციის უგულებელყოფის პირობებში) აღწერს სინუსოიდალურ ტალღას.

ზოგადი სახე რედაქტირება

ზოგად შემთხვევაში ფუნქციას ასევე შეიძლება ჰქონდეს :

  • სივრცული განზომილება, რაღაცა k სივრცული სიხშირით (ტალღური რიცხვი);
  • არანულოვანი საშუალო მნიშვნელობა (ამპლიტუდა) D

ასეთ შემთხვევაში რხევა აღიწერება შემდეგი განტოლებით

 

ტალღური რიცხვი დაკავშირებულია კუთხურ სიხშირესთან შემდეგი თანაფარდობით:

 

სადაც λ არის ტალღის სიგრძე, f არის სიხშირე, ხოლო c არის ფაზური სიჩქარე.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება