დახმარება:ზოგიერთი უცხოენოვანი ბგერის გადმოცემა ქართულში

მალხმობა:
დ:უბგქ

შედგენილია „ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენი კომისიის“ მიერ. გადმოწერილია „უცხოურ პირთა სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონიდან“, თბ. 1989. თურქულისა და აზერბაიჯანულის გარდა. თურქული (აგრეთვე სხვა ენებიც შესადარებლად) მოწოდებულია ამ კომისიის ერთ-ერთი წევრის მიერ 2007 წელს. სია არასრულია და მასში არ არის ნახსენები გამონაკილისი შემთხვევები.

ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის წესები შეგიძლიათ იხილოთ აქ: ბმული, რომელიც მომზადებულია საქპატენტის მიერ.

აზერბაიჯანული

აზერბაიჯანული IPA ქართული შესატყვისი პოზიცია გამონაკლისი
Аа /ɑ/ Araflı — ფლო,
Bayramov — ბირმოვი;
Bb /b/ Bağçalar — აღჩალარი,
Rahib — რაჰი,
Babayev — აევი;
Cc /dʒ/ Cəfərli — აფარლო,
Qızılhacılı — ყიზილაილო,
Ceyhun — ეიჰუნი,
Cəmilə — ამილა;
Çç /tʃ/ Çingiz — ინგიზი,
Çinarə — ინარა,
Çobanov — ობანოვი,
Çənlibel — ანლიბელი;
Dd /d/ Darbaz — არბაზი,
Ağammədli — აღმამელი,
Dilarə — ილარა,
Dursunov — ურსუნოვი;
Ee /e/ Elxan — ლხანი,
Veysalova — ვისალოვა,
Elman — ლმანი;
Əə /æ/ Cəfərli — ჯრლი,
Nəzərli — ნრლო,
Kəpənəkçi — ქქჩი,
Nərgiz — ნრგიზი,
Səfər — სრი,
Bəşir — ბშირი,
Kəngərli — ქნგრლი,
Bəhram — ბხრამ,
Mənzər — მნზრ,
Sinə — სინ

სიტყვის დასაწყისში:
Ələkbər — ლაქბერი,
Əliyev — ლიევი,
Əskərov — სკეროვი,
Əlimərdan — ლიმარდანი;

l-სა და z-ს თანხმოვნების შემდეგ პოზიციაში:
mbəli — ლამბალო,
rifə — ზარიფა,
fər — ზაფერი,
La — ლალა,
vər — გულავარი,
Tülr — თულარი,
Dəlr — დალარი; || Ləman — ლმანი/ლიამანი,
Lənkəran — ლნქრანი

/æ/ სხვა თანხმოვნის შემდეგ პოზიციაში
გადმოდის როგორც ა ან ე:

Bəytərəfçi — ბითარაფჩი,
Bəzəkli — ბზაქლო,
Əngirəvan — ანგრვანი,
Təzəkəndi — თაზაქნდი,
Babək — ბაბქი,
Bəhruz — ბჰრუზი,
Şahanə — შაჰან,
Nanə — ნან; ||

Ff /f/ fərli — ჯაარლი,
Fatimə — ატიმა,
Fərhad — არჰადი;
Gg /ɟ/ Güləvər — ულავერი,
Gözəl — ოზალ,
Gülçöhrə — ულჩოჰრა;
Ğğ /ɣ/ Gödəkdağ — გედაგდაი,
Ağammədli — ამამედლი,
Koroğlu — ქოროლი,
Ağtəhlə — ათაქლა;
Hh /h/ Hamamlı — ამამლო,
hət — საათი,
Hüseynov — უსეინოვი,
Həsən — ასანი,
hminə — თამინა;
Şahniyar — შანიარ,
Şahanə — შაანე,
hşan — რაშანი,
him — რაიმი;
რეკომენდაცია: უნდა იყოს ჰ და არა ხ ან გ);
Xx /x/ Xəlil — ალილი,
xtiyar — ბათიარ,
Ataxəlilova — ატაალილოვა,
Xanzadayeva — ანზადაევა;
/ɯ/ ფუძეში ძირითადად გადადის როგორც ი:

Aydın — აიდნი,
Bağırzadə — ბაღრზადე,
Qızılacılı — ყლაჯლო; || Qasımlı — გასმლო,
Kazımov — ქაზმოვი,
Qasımov — გასმოვი;

/ɯ/ სუფიქსი - lı გეოგრაფიულ საკუთარ სახელებში გადმოდის როგორც: - ლო:

Qasım — გასუმლო,
Şahmar — შახმარლო,
Hamam — ჰამომლო,
Qızılacı — ყიზილაჯილო;

თუ კუთვნილების სუფიქსი - lı შედის გვარის შემადგენლობაში მაშინ გადმოდის როგორც - ლი:
Babaş — ბაბაშლი;
Hacı — ჰაჯილი;
Eyvaz — ეივაზლი;
Darğal — დარღალი; ||

İi /i/ İlqar — ლგარი,
İlhamə — ლჰამა,
Vasif — ვასფი,
İsmayılov — სმაილოვი,
Asif — ასფი,
İskəndərliსკანდარლ;
Jj /ʒ/ Jalə — ალე;
Kk /k/ Kəpənəkçi — აფანაჩი,
Kamran — ამრანი,
Kosalı — ესალო,
Keşəli — ეშალო,
Kamalə — ამალე;
Qq /g/ სიტყვის შუაში გადადის გ-ში:

İlqar — ილარი,
Dilqam — დილამი,
Yaqub — იაუბი; ||

/g/ Qızılhacılı — იზილაჯლო,
Qarakilsə — არაქლისი,
Qaracalar — არაჯალარ,
Yaqublu — იაუბლო,
Qarapilə — არაფილა;
/g/ კ (ტრადიციით შენარჩუნებულ ფორმებში) Qasımov — ასუმოვი,
Qazlar — აზლარ,
Qara Qarayev — არა არაევი,
Qasımlı — ასუმლო,
Quliyev — ულიევი;
Ll /l/ Lökcandar — ოქჯანდარი,
Adıgözəlov — ადიგოზაოვი,
Ləmbəli — ამბაო,
Şamil — შამიი;
Mm /m/ Məsmə — ასა,
Mustafa — უსტაფა,
Mamedov / Məmmədov — ედოვი,
Mingəçevir — ინგეჩაური;
Nn /n/ Nərgiz — არგიზი,
Nurlana — ურლაა,
Ayşən — აიშე,
Novruzova — ოვრუზოვა,
Novxanı — ოვხაი;
Oo /o/ Orxan — რხან,
Osman — სმანი,
Ordubad — რდუბადი;
Öö /œ/ Lökcandar — ლქჯანდარი,
Adıgözəlov — ადიგზალოვი,
Gödəkdağ — გდაქდაღი,
Göyçay — გქჩაი;
Pp /p/ Topçubaşov — თოშუბაშოვი,
Pərviz — არვიზი,
Pənah — ანახი,
Piriyeva — ირიევა;
/p/ პ (ტრადიციით შენარჩუნებულ ფორმებში) Pəri — არი,
Pərvanə — არვანა;
Rr /r/ Rəna — ენა,
Rüstəm — უსტამი,
Orxan — ოხან,
Ramazanov — ამაზანოვი;
Ss /s/ Səbinə — აბინა,
Sevda — ევდა,
Salamməlik — ალამალეიქი,
Sumqayıt — უმგაითი;
Şş /ʃ/ Şamil — ამილ,
Şərifov — არიფოვი,
Şəki — აქი,
Şəmkir — ამქორი,
Şamaxı — ემახა;
Tt /t/ Təzəkənd — აზაქენდი,
Təhminə — აჰმინა,
Tüllər — ულარი;
/t/ ტ (ტრადიციით შენარჩუნებულ ფორმებში) Tanrıverdiyev — ანრივერდიევი,
Tofiq — ოფიკ,
Aytən — აიან;
Uu /u/ Uğur — რი,
Ulduz — ლდზი,
Umnisə — მნისე;
/u/ უ გადადის ო-ში თუ - lu გეოგრაფიული
სუფიქსის ნაწილია:

Yaqublu — იაქუბლო; ||

Üü /y/ სიტყვის თავში:

Füzuli — ფზული,
Ülviyə — ლვია,
Düzəyrəm — დზაგრამა,
Tüllər — თლარი; || Füzuli — ფზული (პოეტი)

/y/ იუ საკუთარ სახელებში პირველ მარცვალში
ძირითადად G-ს შემდეგ პოზიციაში:

Günay — გიუნაი,
Gülşan — გიულშანი,
Gümrü — გიუმრი; ||

Vv /v/ Vəfa — აფა,
Sevil — სეილი,
Sevinc — სეინჯი;
Yy /j/ სიტყვის თავში:

Aydın — ადინი,
Aytəkin — ათექინი,
Aynaz — ანაზი,
Aysel — ასელი,
ylər — ბალარი;
Yasəmən — ასამანი,
Yenikənd — ენიკენდი/ენიქენდი,
Yaqublu — აყუბლო; ||

/j/ Ø სიტყვის შუაში ორ ხმოვანს შორის:

Bəxtiyar — ბახთიარი,
Niyaməddin — ნიამედინი; ||

Zz /z/ Zərifə — არიფა,
Zairə — აირე,
Zülfüqar — ულფიგარი,
Almaz — ალმაი;

გერმანული

 • aa — აა (და არა ა): Aachen — აახენ-ი.
 • ä ან ae — ე: Gräbner — გრებნერ-ი, Graebe — გრებე, Güldenstaedt — გიულდენშტედტ-ი.
 • ch — ხ (და არა ჰ): Zürich — ციურიხ-ი, Buchenwald — ბუხენვალდ-ი, Bochum — ბოხუმ-ი.
 • ch — კ (და არა ქ): Christoph — კრისტოფ-ი, Christian — კრისტიან-ი.
 • ck — კ: Dick — დიკ-ი, Becker — ბეკერ-ი.
 • dt — დტ: Schmidt — შმიდტ-ი, Brandt — ბრანდტ-ი.
 • ee — ეე (და არა ე): Bodensee — ბოდენზეე.
 • ei და ey — აი: Einstein — აინშტაინ-ი, Braunschweig — ბრაუნშვაიგ-ი, Heinrich — ჰაინრიხ-ი, Beyer — ბაიერ-ი, Weydemeyer — ვაიდემაიერ-ი.
 • eu — ოი: Bleuler — ბლოილერ-ი, Feuerbach — ფოიერბახ-ი, Eugen — ოიგენ-ი, მაგრამ (ტრადიციის გამო) Euler — ეილერ-ი.
 • h — ჰ: Hamburg — ჰამბურგ-ი, Hermann Hesse — ჰერმან ჰესე.
 • h (არ გამოითქმის):
  • სიტყვის ბოლოს: Neuloh — ნოილო.
  • r-ს შემდეგ: Rhowolt — როვოლტ-ი.
  • ხმოვნის შემდეგ, როდესაც მას მოსდევს თანხმოვანი: Behling — ბელინგ-ი, Behrendt — ბერენდტ-ი.
  • ხმოვნის შემდეგ, როდესაც მას მოსდევს e: Hohenzollern — ჰოენცოლერნ-ი.
 • ie — ი: Dietrich — დიტრიხ-ი, Grisbach — გრისბახ-ი.
 • ö ან oe — ე (და არა იო ან ო): Köln — კელნი (და არა კიოლნი ან კოლნი), Schönberg — შენბერგ-ი (და არა შონბერგი), Röntgen — რენტგენი, Wilamowitz-Moellendorf — ვილამოვიც-მელენდორფი, Ötztaler Alpen — ეცტალის ალპები.
 • ph — ფ: Philipp — ფილიპ-ი, Gryphius — გრიფიუს-ი.
 • q — კ (და არა ქ): Quedenfeldt — კვედენფელდტ-ი (და არა ქვედენფელდტ-ი).
 • s (ხმოვნის წინ) — ზ: Sommerfeld — ზომერფელდ-ი, Salzburg — ზალცბურგ-ი, Saarbrüken — ზაარბრიუკენ-ი.
 • ss და ß — ს: Lessing — ლესინგ-ი, Fluss ან Fluß — ფლუს-ი.
 • st — სტ (სიტყვის თავში — შტ): Stephan — შტეფან-ი, Steiner — შტაინერ-ი.
 • th — თ: Lothar — ლოთარ-ი, Abendroth — აბენდროთ-ი, Thüringen — თიურინგია, მაგრამ (ტრადიციის გამო) ტ: Thälmann — ტელმანი.
 • tz — ც: Fritz — ფრიც-ი, Moritz — მორიც-ი, Leisewitz — ლაიზევიც-ი.
 • u — უ: Ludwig ლუდვიგ-ი, Gluck — გლუკ-ი.
 • ü — იუ: Büchner — ბიუხნერ-ი, Lübeck — ლიუბეკ-ი.
 • v (გერმანულ სახელებში) — ფ: Bremerhaven — ბრემერჰაფენ-ი, Vogt — ფოგტ-ი, Vogel — ფოგელ-ი.
 • v (უცხო წარმოშობის სახელებში) — ვ: Crivitz — კრივიც-ი.
 • x — ქს: Axel — აქსელ-ი, Alex — ალექს-ი.
 • y — ი: Ryck — რიკ-ი.
 • z — ც: Salzburg — ზალცბურგ-ი, Zimmerwald — ციმერვალდ-ი.

დანიური

 • ch — კ: Christopher — კრისტოფერ-ი, Christian — კრისტიან-ი (და არა: ქრისტოფერ-ი, ქრისტიან-ი).
 • d (ზოგჯერ არ იკითხება): Richard — რიჩარ-ი, Nordskov — ნორსკოვ-ი, Gunhild — გუნჰილ-ი.
 • eg — აი: Hegn — ჰაინ-ი.
 • hj — ი: Hjalf იალფ-ი.
 • nd — ნ: Hjortlund — იორტლუნ-ი, Linderstrøm-Lang — ლინერსტრემ-ლანგ-ი.
 • s — ს: Ågesen — ოგესენ-ი.
 • sj — შ: Sjaellander — შელანერ-ი.
 • ø ან ö — ე: Brøndal — ბრენდალ-ი, Ørsted — ერსტედ-ი, Bergstrøm — ბერგსტრემ-ი.
 • å ან aa — ო: Ålborg — ოლბორგ-ი.

ესპანური

 • c (e, i, y-ს წინ) — ს: Cesar — სესარ-ი, Andalucia — ანდალუსია, Algeciras — ალხესირას-ი, Asuncion — ასუნსიონ-ი.
 • c (a, o, u-ს წინ, თანხმოვნების წინ და სიტყვის ბოლოში) — კ: Jalisco — ხალისკო, Costa Rica — კოსტა-რიკა, Cuba — კუბა.
 • ch — ჩ: Echeverria — ეჩევერია, Chinchilla — ჩინჩილია.
 • g (a, o, u-ს და თანხმოვნების წინ) — გ: Ygnacio — იგნასიო, Guernica — გერნიკა.
 • g (e, i-ს წინ) — ხ: Angel — ანხელ-ი, Algeciras — ალხესირას-ი, San Jorge — სან-ხორხე, Lago Argentino — ლაგო-არხენტინო.
 • gu (e, i-ს წინ) — გ: Guernica — გერნიკა, Miguel — მიგელ-ი, Guillen — გილიენ-ი.
 • gu — გვ: Guadalajara — გვადალახარა, Guatemala — გვატემალა, Paraguay — პარაგვაი.
 • h (არ გამოითქმის): Héctor — ექტორი-ი, Huelva — უელვა, Halen — ალენ-ი. გამონაკლისია Honduras — ჰონდურას-ი, Haiti — ჰაიტი, La Habana — ჰავანა.
 • j — ხ: Juan — ხუანი, Jorge — ხორხე, José — ხოსე, Guadalajara — გვადალახარა, Jimenes — ხიმენეს-ი.
 • lla — ლია: Antilla — ანტილია, Sevilla — სევილია, Valladolid — ვალიადოლიდ-ი.
 • lle — ლიე: Rio Gallegos — რიო-გალიეგოს-ი, Alle — ალიე, Valle del Cauca — ვაილიე-დელ-კაუკა.
 • llo — ლიო: Hermosillo — ერმოსილიო, Trujillo — ტრუხილიო.
 • llu — ლიუ: Caballuco — კაბალიუკო.
 • ña — ნია: Cataluña — კატალონია.
 • ño — ნიო: Marañón — მარანიონ-ი.
 • ñu — ნიუ: Bañusca — ბანიუსკა.
 • que — კე: Enrique — ენრიკე, Siqueiros — სიკეიროს-ი.
 • qui — კი: Quintana — კინტინა, Quito — კიტო.
 • s — ს: Santa Rosa — სანტა-როსა, Formosa — ფორმოსა, Rosario — როსარიო.
 • x — ს: Extremadura — ესტრემადურა.
 • z — ს: Juan Fernandez — ხუან-ფერნანდეს-ი, Fortaleza — ფორტალესა, Zaragoza — სარაგოსა, Cadiz — კადის-ი, Guzman — გუსმან-ი.

თურქული

თანამედროვე თურქული ანბანი ლათინური გრაფიკის საფუძველზე მიიღეს 1928 წელს ათათურქის მიერ დაწყებული თურქული ენის რეფორმის ფარგლებში.

 • a — A [a] ა
 • b — B [b] ბ
 • c — C [ʤ] ჯ
 • ç — Ç [ʧ] ჩ
 • d — D [d] დ
 • e — E [e] ე
 • f — F [f] ფ
 • g — G [g] გ
 • ğ — Ğ
  • ასო Ğ (yumuşak ge) წინამავალი ხმოვნების შემდეგ და ორ ხმოვანს შორის პოზიციაში ზოგჯერ იკითხება, როგორც [j], უკანა რიგის თანხმოვნებში აღნიშნავს წინა ხმოვნის დაგრძელებას. სიტყვის თავკიდურ პოზიციაში არ გვხვდება.
 • h — H [h] ჰ
 • ı — I [ɯ] ი
 • i — İ [i] ი
 • j — J [ʒ] ჟ
 • k — K [k], [kʲ] ქ
 • l — L [l], [lʲ] ლ
 • m — M [m] მ
 • n — N [n] ნ
 • o — O [o] ო
 • ö — Ö [ø] იო
 • p — P [p] ფ
 • r — R [r] რ
 • s — S [s] ს
 • ş — Ş [ʃ] შ
 • t — T [t] თ
 • u — U [u] უ
 • ü — Ü [y] იუ
 • v — V [v] ვ
 • y — Y [j] ი
 • z — Z [z] ზ

იაპონური

მალხმობა:
ვპ:იაპ

ინგლისური

 • a — ა: Aberystwyth — აბერისტუით-ი, Adams — ადამს-ი, Franklin — ფრანკლინ-ი, Cardiff — კარდიფ-ი.
 • a — ეი: David — დეივიდ-ი, Davis — დეივის-ი, Graves — გრეივზ-ი.
 • a — ო: Galsworthy — გოლზუორთი.
 • a — ე: Birmingham — ბირმინგემ-ი, Jackson — ჯექსონ-ი, Mary — მერ-ი.
 • ae — ი: Aegis — იჯის-ი, Caesar — სიზარ-ი.
 • ai და ay — ეი: Clay — კლეი, Medway — მედუეი, Gray — გრეი.
 • ai — ე : Cairns — კერნზ-ი.
 • au და aw — ო: Austin — ოსტინ-ი, Pauling — პოლინგ-ი, Shaw — შო.
 • c (e, i, y-ს წინ) — ს: Cecil — სესილი, Cinderford — სინდერფორდი.
 • c (სხვა შემთხვევებში) — კ (და არა ქ): Catherine — კათრინი (და არა ქეთრინ-ი), Caistor — კეისტორი, Corwen — კორუენ-ი, Atlantic City — ატლანტიკ-სიტი.
 • ch — ჩ: Chichester — ჩიჩესტერ-ი, Churchil — ჩერჩილი.
 • ch (ბერძნული და, აგრეთვე, გერმანული წარმოშობის სახელებში) — კ: Christina — კრისტინა, Christopher — კრისტოფერ-ი (და არა: ქრისტინა, ქრისტოფერ-ი), Ulrich — ულრიკ-ი.
 • ck — კ (და არა ქ): Pocklington — პოკლინგტონ-ი, Cockermouth — კოკერმუთ-ი.
 • dg — ჯ: Bridgetown — ბრიჯტაუნ-ი.
 • e — ი: Beresford — ბერისფორდ-ი, Eden — იდენ-ი, Exeter — ექსიტერ-ი.
 • e — ე: Reston — რესტონ-ი, Manchester — მანჩესტერ-ი.
 • ea — ი: Beadnell — ბიდნელ-ი, Dreanston — დინსტონ-ი, Seaborg — სიბორგ-ი, Dearborn — დირბორნ-ი.
 • ea — ეი: Breakspear — ბრეიქსპირი.
 • ee — ი: Green გრინ-ი, Lee — ლი, Peekskill — პიქსელ-ი, Seebom — სიმობ-ი.
 • ei — ი: O Neill — ო ნილ-ი, Keith — კით-ი.
 • ei — აი: Steinbeck — სტაინბეკ-ი.
 • eu და ew — იუ: Metthews — მათიუზ-ი, Dewsbury — დიუზბერ-ი.
 • ew — უ: Andrew — ენდრუ (და არა ენდროუ).
 • ew — უი: Lewis — ლუის-ი.
 • ey — ი: Sidney — სიდნ-ი.
 • g (a, o, u-ს წინ და სიტყვის ბოლოში) — გ: Donegal — დონეგოლ-ი, Dolgarog — დოლგაროგ-ი.
 • g (e, i, y —ის წინ) — ჯ: George — ჯორჯ-ი, Gerald — ჯერალ-ი, Rogerrs — როჯერზ-ი.
  • ზოგჯერ ამ პოზიციაში გამოითქმის როგორც გ: Gertrude — გერტრდ-ი, Gilbert — გილბერტ-ი.
 • gh — გ: Birmingham — ბირმინგემ-ი.
 • h — ჰ: Hilary — ჰილარი, Hubert — ჰიუბერტ-ი, Harrisson — ჰარისნ-ი.
 • i — აი: Caroline — კაროლაინ-ი, Whitehead — უაიტჰედ-ი, Dwight — დუაიტ-ი, Brierly Hill — ბრაიერლი-ჰილ-ი.
 • i — ი: Brighouse — ბრიგჰაუზ-ი, Littleton — ლიტლტონ-ი.
 • i — ე: Firth — ფერთ-ი.
 • k — კ (და არა ქ) : Katherine — კათრინ-ი (და არა ქეთრინ-ი), Keats — კიტს-ი, Kevin — კევინ-ი.
 • o და oa — ოუ: Cope — კოუპ-ი, Sevenoaks — სევენოუქს-ი.
 • o — ო: Gordon — გორდონ-ი, Rogers — როჯერზ-ი, Coventry — კოვენტრი.
 • oe — ოუ: Sillitoe — სილიტოუ.
 • oo — უ: Moor — მურ-ი, Goodman — გუდმენ-ი, Blackpool — ბლაკპულ-ი.
 • ou და ow — აუ: Grout — გრაუტ-ი, Brownville — ბრაუნვილ-ი, Bower — ბაუერ-ი.
 • ou — უ: Coupar Augus — კუპარ-ანგუს-ი, Bournemouth — ბორნმუთ-ი.
 • ou — ა: Douglas — დაგლას-ი.
 • ow — ოუ: Lowell — ლოუელ-ი.
 • p — პ (და არა ფ): Portia — პორშია, Parker — პარკერ-ი.
 • ph — ფ: Josephine — ჯოზეფინ-ი, Philip — ფილიპ-ი.
 • qu — კუ (და არა ქუ): Quine — კუაინ-ი, Quincy — კუინსი.
 • s — ს: Burns — ბერნს-ი, Bakersfield — ბეიკერსფილდ-ი.
 • s — ზ: James — ჯეიმზ-ი, Charles — ჩარლზ-ი, Brisbane — ბრიზბენ-ი, Graves — გრეივზ-ი.
 • s (ზოგჯერ არ გამოითქმის) : Long Island — ლონგ-აილენდ-ი.
 • sh — შ: Shakespeare — შექსპირ-ი.
 • ss — ს: Furness — ფერნეს-ი.
 • t — ტ (და არა თ): Coventy — კოვენტრი, Hubert — ჰიუბერტ-ი.
 • t (ზოგჯერ არ გამოითქმის): Christmas — კრისმას-ი, Whistler — უისლერ-ი.
 • tch — ჩ (t არ გამოითქმის): Fletcher — ფლეჩერ-ი, Dutch-Harbour — დაჩ-ჰარბორ-ი.
 • th — თ: Arthur — ართურ-ი, Elizabeth — ელიზაბეთ-ი, Jonathan — ჯონათან-ი, Macbeth — მეკბეთ-ი, Catherine — კათრინ-ი, Thornton — თორნტონ-ი, Thackeray — თეკერეი, Plymouth — პლიმუთ-ი.
 • th — დ: Sutherland — სადერლენდ-ი.
 • th — ზ: Rutherfold — რეზერფორდ-ი.
 • th (რამდენიმე სახელში) — ტ: Anthony — ანტონი, Thomas — ტომას-ი, Thames — ტემზა, Theresa — ტერეზა.
 • tz — ც: Fitzgerald — ფიცჯერალდ-ი.
 • u — უ: Arthur — ართურ-ი, Julian — ჯულიან-ი.
 • u — იუ: Canute — კანიუტ-ი, Hubert — ჰიუბერტ-ი, Dunkerque — დიუნკერკ-ი, Butte — ბიუტ-ი.
 • u — ა: Butler — ბატლერ-ი, Russell — რასელ-ი, Sullivan — სალივან-ი, Sumner — სამნერ-ი.
 • u — ე: Churchill — ჩერჩილ-ი, Ogburn — ოგბერნ-ი, Burbank — ბერბანკ-ი.
 • w — უ: William — უილიამ-ი, Wellington — უელინგტონ-ი, Warren — უორენ-ი, Windsor — უინძორ-ი.
 • w — ვ: Washington — ვაშინგტონ-ი, Darwin — დარვინ-ი.
 • x — ქს: Oxford — ოქსფორდ-ი.
 • x — გზ: Alexander — ალეგზანდერ-ი.
 • y — აი: Dyson — დაისონ-ი, Agryll — არგაილ-ი, Bryce Canyon — ბრაის-კანიონ-ი.
 • y — ე: Byrd — ბერდ-ი, Byrne — ბერნ-ი.
 • z — ზ: Elizabeth — ელიზაბეთ-ი.

იტალიური

 • c (a, o, u-ს და თანხმოვნის წინ) — კ: Cadore — კადორე, Cursolo — კურსოლო, Macchi — მაკი.
 • c (e, i-ს წინ) — ჩ: Cesare — ჩეზარე, Cimarosa — ჩიმაროზა.
 • cc — კ: Dallapiccola — დალაპიკოლა.
 • cc — ჩ: Boccaccio — ბოკაჩო, Vespucci — ვესპუჩი, Contucci — კონტუჩი.
 • ch — კ: Cherubini — კერუბინი, Michele — მიკელე, Schipa — სკიპა, Chiuro — კიურო, მაგრამ Michelangelo — მიქელანჯელო, Archangelo — არქინჯელო.
 • cch — კ: Zecchi — ცეკი, Verrocchio — ვეროკიო, Sacchetti — საკეტი.
 • g (a, o, u-ს და თანხმოვნების წინ) — გ: Guttuso — გუტუზო, Grana — გრანა.
 • g (e, i-ს წინ) — ჯ: Agira — აჯირა, Germanetto — ჯერმანეტო.
 • gh — გ: Alighieri — ალიგიერი, Quarenghi — კვარენგი.
 • gia — ჯა, gio — ჯო: Giacomo — ჯაკომო, Giorgione — ჯორჯონე.
 • gna — ნია : Agnana — ანიანა.
 • gno — ნიო: Vignola — ვინიოლა.
 • gu — გუ: Guasila — გუაზილა, Guerrazi — გუერაც-ი.
 • gu — გვ: Guarneri — გვარნერი.
 • i (უმახვილო) — c-ს შემდეგ არ გამოითქმის: Maggio — მაჯო, Riccioli — რიჩოლი.
 • qu — კვ: Quassimodo — კვაზიმოდო, Quercia — კვერჩა.
 • s — ს : Secchi — სეკი, Chiusdino — კიუსდინო, De Amicis — დე ამიჩის-ი.
 • s — ზ: Ysola — იზოლა, Cimarosa — ჩიმაროზა, Smeraldi — ზმერალდი, Della Casa — დელა კაზა.
 • sc (a, o, u-ს წინ) — სკ: Bosco — ბოსკო.
 • sc (e, i-ს წინ) — შ: Scicolone — შიკოლონე, Scisciaro — შიშარო.
 • z და zz — ც: Zacconi — ცაკონი, Zappa — ცაპა, Bozzole — ბოცოლე.
 • z და zz — ძ: Mazzini — მაძინი, Lazzari ლაძარი (ლაცარი), Verzone — ვერძონე.

ნორვეგიული

 • aa — ო: Vesaas — ვესოს-ი.
 • au — ეუ: Aursand — ეურსან-ი, Haugesund — ჰეუგესუნ-ი.
 • g — გ: Sigurd — სიგურდ-ი.
 • g — ი: Egner — ეინერ-ი.
 • g (ზოგჯერ არ იკითხება): Gjaerder — იერდერ-ი.
 • ie — ი: Grieg — გრიგ-ი.
 • k — კ: Kommandantvold — კომანდანტვულ-ი.
 • ki და kj — ხი: Kielland — ხიელან-ი, Kiestadli — ხიელსტადლი.
 • ld — ლ: Kommandantvold — კომანდანტვულ-ი.
 • nd — ნ: Øverland — ევერლან-ი.
 • o — ო: Oslo — ოსლო.
 • o — უ: Kommandantvold — კომანდანტვულ-ი, Evensmo — ევენსმუ.
 • sch — სკ: Schou — სკოუ.
 • sj — შ: Sjøberg — შებერგ-ი.
 • sk — სკ: Skouen — სკოუენ-ი, Skre — სკრე.
 • ski, skj — შ: Skien — შიენ-ი, Skjerper — შერპერ-ი, Werenskiold — ვერენშიოლ-ი.
 • tj — ხ: Tjølling — ხელინგ-ი.
 • å — ო: Istgård — ისტგორდ-ი.
 • ø — ე: Bodø — ბუდე, Bømlo — ბემლო, Grønland — გრენლანდია.

პოლონური

 • ą — ომ: Dąbrovska — დომბროვსკა.
 • ą — ონ: Kątski — კონტსკი.
 • c — (ყველა შემთხვევაში) — ც: Cetner — ცეტნერ-ი, Stobiecki — სტობიეცკი, Solec — სოლეც-ი.
 • ch — ხ: Chamiec — ხამიეც-ი.
 • cz — ჩ: Czerniatowicz — ჩერნიატოვიჩ-ი, Leszczynski — ლეშჩინსკი.
 • drz — ჯ: Andrzey — ანჯეი.
 • o — უ: Jelenia Gora — ელენია-გურა.
 • rz — შ: Przybyszewski — ფშიბიშევსკი.
 • rz — ჟ: Brzeg — ბჟეგ-ი, Kazimierz — კაზიმიეჟ-ი, Rzytka — ჟიტკა, Bobrzynski — ბობჟინსკი.
 • sz — შ: Leszczynski — ლეშჩინსკი, Szymon — შიმონ-ი, Lukasz — ლუკაშ-ი, Szymanowski — შიმანოვსკი, Warszawa — ვარშავა.
 • z — ზ: Zbigniew — ზბიგნიევ-ი, Zielona Góra — ზიელონა-გურა.
 • ż — ჟ: Żulawski — ჟულავსკი.

პორტუგალიური

 • ã — ან: Meã — მეან-ი.
 • ão — ან: Tristão — ტრისტან-ი, Garção — გარსან-ი, São Paulo — სან-პაულუ.
 • c (a, o, u-ს და თანხმოვნების წინ, b, d, p, t-ს გარდა) — კ: Cabral — კაბრალ-ი, Curral — კურალ-ი.
 • c (e, i-ს წინ) — ს: Celso — სელსუ, Cidadela — სიდადელა.
 • c (b, d, p, t-ს წინ) არ გამოითქმის: Octavio — ოტავიუ, Victoria — ვიტორია.
 • e — ე: Hernâni — ერნანი, Peneda — პენედა.
 • e — ი: Belo Horizonte — ბელუ-ორიზონტი, Flores — ფლორიშ-ი, Jorge — ჟორჟი.
 • g (a, o, u-ს წინ) — გ: Gastão — გაშტან-ი, Gustavo — გუშტავუ.
 • g (e, i-ს წინ) — ჟ: Gilberto — ჟილბერტუ, Lagedo — ლაჟედუ.
 • h — (არ იკითხება): Belo Horizonte — ბელუ-ორიზონტი, Hernâni — ერნან-ი.
 • j — ჟ: Baixo Alentejo — ბაიშუ-ალენტეჟუ, Jorge — ჟორჟი.
 • lhe — ლიე: Guilherme — გილიერმი.
 • lho — ლიუ: Fialho — ფიალიუ.
 • m — მ: Menton — მენტონ-ი, Humberto — უმბერტო.
 • m — ნ: Bonfim — ბონფინ-ი, Joaquim — ჟუაკინ-ი, Belém — ბელენ-ი.
 • nha — ნია: Saldanha — სალდანია.
 • nhu — ნიუ: Garanhuns — გარანიუნშ-ი, Curralinho — კურალინიუ.
 • o — ო: Orlando — ორლანდუ.
 • o — უ: Joaquim — ჟუაკინ-ი, Soares — სუარეშ-ი, Ricardo — რიკარდუ, Amado — ამადუ.
 • õe — ოინ: Simões — სიმოინშ-ი.
 • qu — კ: Queluz — კელუშ-ი, Joaquim — ჟუაკინ-ი.
 • s — ს: Sales — სალიშ-ი, Monserrate — მონსერატი.
 • s (ორ ხმოვანს შორის) — ზ: Aloísio — ალოიზიუ, Trancoso — ტრანკოზუ, Isabel — იზაბელ-ი.
 • s — შ (ბრაზილიურ სახელებში — ს): Cristini — კრიშტინუ (ბრაზილ.: კრისტინუ), Vasco — ვაშკუ (ბრაზილ.: ვასკუ).
 • s — ჟ (ბრაზილიურ სახელებში — ს): Caldas Novas — კალდაჟ-ნოვას-ი, (ბრაზილ.: კალდას-ნოვას-ი), Três Lagoas — ტრეჟ-ლაგოაშ-ი (ბრაზილ.: ტრეს-ლაგოას-ი).
 • th — თ: Theo — თეუ, Ruth — რუთ-ი, Catharina — კათარინა.
 • x — ზ: Exalte — ეზალტი.
 • x — შ: Xavier — შავიერ-ი, Maximiano — მაშიმიანუ, Porto Alexandre — პორტუ-ალეშანდრი.
 • z — ზ: Ezalte — ეზალტი, Belo Horizonte — ბელუ-ორიზონტი.
 • z — შ (ბრაზილიურ სახელებში — ს): Luizburgo — ლუიშბურგუ (ბრაზილ.: ლუისბურგუ), Queluz — კელუშ-ი (ბრაზილ.: კელუს-ი).

რუმინული

 • ă — ე: Bistrița-Năsăud — ბისტრიცა-ნესეუდ-ი, Vlahuță — ვლაპუცე, Bacău — ბაკეუ.
 • c (a, o, u-ს წინ, თანხმოვნების წინ და სიტყვის ბოლოს) — კ: Camil — კამილ-ი, Nicoleta — ნიკოლეტა.
 • c (e, i-ს წინ) — ჩ: Cezar — ჩეზარ-ი, Donici — დონიჩი.
 • ch — კ: Michaela — მიკაელა, Chira — კირა, Costache — კოსტაკე, Nichita — ნიკიტა.
 • cea და cia — ჩა: Suceava — სუჩავა, Marcian — მარჩან-ი
 • ciu — ჩუ: Viniciu — ვინიჩუ.
 • g (a, o, u-ს წინ, თანხმოვნების წინ და სიტყვის ბოლოს) — გ: Grigore — გრიგორე.
 • g (e, i-ს წინ) — ჯ: Argeș — არჯეშ-ი, Virginia — ვირჯინია.
 • gh (e, i-ს წინ) — გ: Gheorghe — გეორგე, Harghita — ჰარგიტა.
 • h — ჰ: Mihai — მიჰაი.
 • h (ზოგჯერ არ გამოითქმის): Băile Herculane — ბეილე-ერკულანე.
 • ii (სიტყვის ბოლოში) — ი: Cocoreștii-Colţ — კოკორეშტი-კოლცი, Ploeștii — პლოეშტი.
 • j — ჟ: Cujmir — კუჟმირ-ი, Lugoj — ლუგოჟ-ი, Dolj — დოლჟ-ი.
 • s — ს: Sanda — სანდა, Constantin — კონსტანტინ-ი.
 • ș — შ: Argeș — არჯეშ-ი, Brașov — ბრაშოვ-ი, Ploeștii — პლოეშტი.
 • t — ტ: Timișoara — ტიმიშოარა.
 • ţ — ც: Bistrița — ბისტრიცა, Constanţa — კონსტანცა, Jalomița — იალომიცა.
 • th — თ: Theodor — თეოდორ-ი.
 • z — ზ: Zoe — ზოე, Suzana — სუზანა.

სპარსული

სპარსული ენის ბგერითი სისტემის ქართულად ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები

უკრაინული

  ამ გვერდს ამჟამად აქტიურად არედაქტირებს David1010.

გთხოვთ, ნუ შეიტანთ მასში ცვლილებებს, სანამ ეს განცხადება არ გაქრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა, მოხდეს რედაქტირების კონფლიქტი.
ეს შეტყობინება სტატიაში მხოლოდ ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება დარჩეს.


თარგის ჩასმის თარიღი: აპრილი 30, 2023.


სტატიის აქტიური დამუშავების დაწყების თარიღიდან გავიდა 25 დღე.
გთხოვთ ამოიღოთ ეს გამაფრთხილებელი თარგი სტატიიდან და შეატყობინოთ მომხმარებელს „David1010.“
{{subst:მუშავდება/შეტყობინება|David1010.|ზოგიერთი უცხოენოვანი ბგერის გადმოცემა ქართულში}}-~~~~


მომხმარებლის სახელის და თარიღის ავტომატურად მისათითებლად, გამოიყენეთ თარგი {{subst:მუშავდება}}

უკრაინული IPA ქართული შესატყვისი მაგალითები გამონაკლისი
А a, ɐ ანთროპონიმები:
Алла — ალა
Алевтина — ალევტინა
Ангеліна — ანჰელინა
Іван — ივანი

ტოპონიმები:
Андрушівка — ანდრუშივკა
Ананьїв — ანანივი
Б b ანთროპონიმები:
Божена — ბოჟენა
Біла — ბილა
Бех — ბეხი
Балагуртак — ბალაჰურტაკი
Бабкіна — ბაბკინა

ტოპონიმები:
Берегове — ბერეჰოვე
Білопілля — ბილოპილია
Дубно — დუბნო
Борщів — ბორშჩივი
Бабин Яр — ბაბინ-იარი
В u̯, ʋ ანთროპონიმები:
Валерій — ვალერი
Варфоломій — ვარფოლომი
Валерія — ვალერია
Варвара — ვარვარა
Віра — ვირა
В’ячеслав — ვიაჩესლავი
В’ячеслава — ვიაჩესლავა
Володимир — ვოლოდიმირი
Віктор — ვიქტორი
Вікторія — ვიქტორია
Мирослава — მიროსლავა
Амвросій — ამვროსი

ტოპონიმები:
Винники — ვინიკი
Вінниця — ვინიცია
Амвросіївка — ამვროსიივკა
Іршава — ირშავა
Каховка — კახოვკა
Варфоломій — ბართლომე
Варвара — ბარბარე
Амвросій — ამბროსი
Г ɦ ანთროპონიმები:
Галина — ჰალინა
Ганна — ჰანა
Гликерія — ჰლიკერია
Георгій — ჰეორჰი
Гаврило — ჰავრილო
Григорій — ჰრიჰორი
Геннадій — ჰენადი
Аглая — აჰლაია
Агнеса — აჰნესა
Ольга — ოლჰა
Сергій — სერჰი
Гліб — ჰლიბი
Гнат — ჰნატი
Грушевський — ჰრუშევსკი
Богдан — ბოჰდანი
Грицик — ჰრიციკი
Олег — ოლეჰი

ტოპონიმები:
Гостомель — ჰოსტომელი
Луганськ — ლუჰანსკი
Благовіщенське — ბლაჰოვიშჩენსკე
Гайсин — ჰაისინი
Глухів — ჰლუხივი
Горлівка — ჰორლივკა
Гуляйполе — ჰულიაიპოლე
Городище — ჰოროდიშჩე
Городня — ჰოროდნია
Зугрес — ზუჰრესი
Міжгір’я — მიჟჰირია
Межигір’я — მეჟიჰირია
Ольгопіль — ოლჰოპილი
Острог — ოსტროჰი
Ужгород — უჟჰოროდი
Червоноград — ჩერვონოჰრადი
Підгородне — პიდჰო როდნე
Кіровоград — კიროვოჰრადი
Красноград — კრასნოჰრადი
Красногорівка — კრასნოჰორივკა
Святогірськ — სვიატოჰირსკი
Білгород-Дністровський — ბილჰოროდ-დნისტროვსკი
Новогродівка — ნოვოჰროდივკა
Новгород-Сіверський — ნოვჰოროდ-სივერსკი
Миргород — მირჰოროდი
Вишгород — ვიშჰოროდი

Гривня — ჰრივნია (უკრაინული ფულის ერთეული)
Гоголь — გოგოლი


Георгій — გეორგი/გიორგი
Григорій — გრიგორი


Ольга — ოლღა
Олесь Гончар — ოლეს გონჩარი

Михайло Грушевський — მიხაილო გრუშევსკი

Новгород-Сіверський — ნოვგოროდ-სივერსკი
Миргород — მირგოროდი
Вишгород — ვიშგოროდი


Гривня — ჰრივნა//გრივნა
Ґ [შენიშვნა 1] g Ґіта — გიტა
Ґіорґі — გიორგი
Ґела — გელა
Ґванца — გვანცა
Д d, dʲ ანთროპონიმები:
Давид — დავიდი
Дмитро — დმიტრო
Данило — დანილო
Дем’ян — დემიანი
Володимир — ვოლოდიმირი
Клавдія — კლავდია
Дударенко — დუდარენკო

ტოპონიმები:
Дунаївці — დუნაივცი
Донецьк — დონეცკი
Дрогобич — დროჰობიჩი
Дубляни — დუბლიანი
Лебедин — ლებედინი
Ладижин — ლადიჟინი
Давид — დავითი
Е ɛ ანთროპონიმები:
Едуард — ედუარდი
Петро — პეტრო
Тетяна — ტეტიანა
Олена — ოლენა
Олесь — ოლესი
Дереш — დერეში

ტოპონიმები:
Енергодар — ენერჰოდარი
Рівне — რივნე
Звенігородка — ზვენიჰოროდკა
Орехово — ორეხოვო
Залізне — ზალიზნე
Тетяна — ტატიანა
Є ɛ ანთროპონიმები:
Єва — ევა
Єлизавета — ელიზავეტა
Євдокія — ევდოკია
Єремія — ერემია
Ієронім — იერონიმი
Євгеній — ევჰენი
Євген — ევჰენი
Єгор — ეჰორი

ტოპონიმები:
Євпаторія — ევპატორია
Єнакієве — ენაკიევე
Гаєвичі — ჰაევიჩი
Єремія — იერემია
Ієронім — იერონიმე
Євгеній — ევგენი
Євген — ევგენი
Єгор — ეგორი, იგორი
Ж ʒ ანთროპონიმები:
Жанна — ჟანა
Божена — ბოჟენა
Ріжков — რიჟკოვი
Бажан — ბაჟანი

ტოპონიმები:
Житомир — ჟიტომირი
Жмеринка — ჟმერინკა
Жашків — ჟაშკივი
Жданівка — ჟდანივკა
Южне — იუჟნე
Бережани — ბერეჟანი
Лівобережна — ლივობერეჟნა
З z, zʲ ანთროპონიმები:
Зоряна — ზორიანა
Зіновій — ზინოვი
Захар — ზახარი

ტოპონიმები:
Зміїв — ზმიივი
Злата — ზლატა
Зимогір`я — ზიმოჰირია
Закарпаття — ზაკარპატია
Запоріжжя — ზაპორიჟია
Закарпаття — ზაკარპატიე
Запоріжжя — ზაპოროჟიე
И ɪ ანთროპონიმები:
Михайло — მიხაილო
Микола — მიკოლა
Мирослава — მიროსლავა
Тарнашинська — ტარნაშინსკა
Малишко — მალიშკო

ტოპონიმები:
Кипуче — კიპუჩე
Київ — კიივი
Лиман — ლიმანი
Лисичанськ — ლისიჩანსკი
Козятин — კოზიატინი
Київ — კიევი
І I ანთროპონიმები:
Іванна — ივანა
Інна — ინა
Ігор — იჰორი
Ізяслав — იზიასლავი
Іоанн — იოანი
Віра — ვირა
Віталій — ვიტალი
Матвій — მატვი
Світлана — სვიტლანა
Мусій — მუსი

ტოპონიმები:
Дніпро — დნიპრო
Львів — ლვივი
Харків — ხარკივი
Бориспіль — ბორისპილი
Тернопіль — ტერნოპილი
Дніпропетровськ — დნიპროპეტროვსკი
Подільск — პოდილსკი
Кам’янець-Подільський — კამიანეც-პოდილსკი
Костянтинівка — კოსტიანტინივკა
Могилів-Подільський — მოჰილივ-პოდილსკი
Ірпінь — ირპინი
Ізюм — იზიუმი
Іллінці — ილინცი
Іллічевськ — ილიჩევსკი
Ічня — იჩნია
Жданівка — ჟდანივკა
Чернігів — ჩერნიჰივი
Чернівці — ჩერნივცი
Хрестівка — ხრესტივკა
Шепетівка — შეპეტივკა
Ямпіль — იამპილი
Бердичів — ბერდიჩივი
Кривий Ріг — კრივი-რიჰი
Обухів — ობუხივი
Світловодськ — სვიტლოვოდსკი
Святогірськ — სვიატოჰირსკი
Ігор — იგორი


Дніпро — დნეპრი
Львів — ლვოვი
Харків — ხარკოვი
Бориспіль — ბორისპოლი
Тернопіль — ტერნოპოლი
Дніпропетровськ — დნეპროპეტროვსკი
Кам’янець-Подільський — კამიანეც_პოდოლსკი
Костянтинівка —

კონსტანტინივკა / კონსტანტინოვკა
Могилів-Подільський — მოჰილივ-პოდოლსკი

Ї J ანთროპონიმები:
Рафаїл — რაფაილი
Даніїл — დანიილი
Раїса — რაისა
Зінаїда — ზინაიდა
Іраїда — ირაიდა

ტოპონიმები:
Україна — უკრაინა
Авдіївка — ავდიივკა
Київ — კიივი
Кадіївка — კადიივკა
Біляївка — ბილიაივკა
Макіївка — მაკიივკა
Деміївка — დემიივკა
Миколаїв — მიკოლაივი
მაგრამ დანიელ წინასწარმეტყველი,

რაფაელ წინასწარმეტყველი
Київ — კიევი

Ja ია ანთროპონიმები:
Марія — მარია
Маркіян — მარკიანი
Софія — სოფია
Й J
[i, j]
ანთროპონიმები:
Бойко — ბოიკო
Михайло — მიხაილო
Іловайськ — ილოვაისკი
Ій [i, j] ანთროპონიმები:
Андрій — ანდრი
Сергій — სერჰი
Юрій — იური
Анатолій — ანატოლი
Олексій — ოლექსი

ტოპონიმები:
Молодогвардійськ — მოლოდოჰვარდისკი
Таврійськ — ტავრისკი
К К ანთროპონიმები:
Катерина — კატერინა
Костянтин — კოსტიანტინი
Макар — მაკარი
Кирило — კირილო
Кононенко — კონონენკო
Шевчнеко — შევჩენკო
Зеленський — ზელენსკი
Костенко — კოსტენკო

ტოპონიმები:
Козятин — კოზიატინი
Копичинці — კოპიჩინცი
Коростишів — კოროსტიშივი
Сокал — სოკალი
Стебник — სტებნიკი
Трускавець — ტრუსკავეცი
Костянтин — კონსტანტინი
Крим — ყირიმი
К К ანთროპონიმები:
Октавія — ოქტავია
Оксана — ოქსანა
Олександр — ოლექსანდრი
Bიктор — ვიქტორი
Bიкторიя — ვიქტორია

ტოპონიმები:
Олександрія — ოლექსანდრია
Керч — ქერჩი
Л ɫ, lʲ ანთროპონიმები:
Леся — ლესია
Лілія — ლილია
Ліна — ლინა
Уляна — ულიანა
Олена — ოლენა

ტოპონიმები:
Ланівці — ლანივცი
Лохвиця — ლოხვიცია
Луцьк — ლუცკი
Любомль — ლიუბომლი
Вільне — ვილნე
М m ანთროპონიმები:
Микола — მიკოლა
Микита — მიკიტა
Михайло — მიხაილო
Марія — მარია

ტოპონიმები:
Маріуполь — მარიუპოლი
Мелітополь — მელიტოპოლი
Мирноград — მირნოჰრადი
Монастирище — მონასტირიშჩე
Миколаїв — მიკოლაივი
Н n, nʲ ანთროპონიმები:
Настя — ნასტია
Назарій — ნაზარი
Ліна — ლინა
Нестор — ნესტორი
Тичина — ტიჩინა
Ганна — ჰანა

ტოპონიმები:
Новояворівськ — ნოვოიავორივსკი
Новий Калинів — ნოვი კალინივი
О o, ɔ ანთროპონიმები:
Олена — ოლენა
Олег — ოლეჰი
Михайло — მიხაილო
Павло — პავლო
Дмитро — დმიტრო
Данило — დანილო
Октавія — ოქტავია
Оксана — ოქსანა
Олександр — ოლექსანდრი

ტოპონიმები:
Охтирка — ოხტირკა
Оріхів — ორიხივი
Кодима — კოდიმა
Козятин — კოზიატინი
Конотоп — კონოტოპი
Комарно — კომარნო
Чорнобиль — ჩორნობილი
Чорнобиль — ჩერნობილი
П p ანთროპონიმები:
Петро — პეტრო
Павло — პავლო
Пилип — პილიპი
Пилипчук — პილიპჩუკი
Степан — სტეპანი

ტოპონიმები:
Прип’ять — პრიპიატი
Перещепине — პერეშჩეპინე
Переяслав — პერეიასლავი
Південне — პივდენე
Привілля — პრივილია
Пилип — ფილიპი/ფილიპე
Пилипчук — პილიპჩუკი/ფილიპჩუკი
Р r, rʲ ანთროპონიმები:
Регіна — რეჰინა
Роксолана — როქსოლანა
Руслан — რუსლანი
Ірина — ირინა
Петро — პეტრო
Роман — რომანი

ტოპონიმები:
Рівне — რივნე
Ржищів — რჟიშჩივი
Овруч — ოვრუჩი
Рівне — რივნე
Остер — ოსტერი
მაგალითი მაგალითი მაგალითი მაგალითი მაგალითი
მაგალითი მაგალითი მაგალითი მაგალითი მაგალითი
მაგალითი მაგალითი მაგალითი მაგალითი მაგალითი
მაგალითი მაგალითი მაგალითი მაგალითი მაგალითი

უნგრული

 • c (e, i, y-ს წინ) — ს: Francis — ფრანსის-ი, Marcel — მარსელ-ი.
 • c (ყველა შემთხვევაში) — ც: Cuca — ცუცა, Vönöck — ვენეცკ-ი.
 • ch — შ: Charles — შარლ-ი, Richard — რიშარ-ი.
 • ch — კ: Christiane — კრისტიან-ი (და არა: ქრისტიან-ი).
 • cs — ჩ: Gyurkovics — დიურკოვიჩ-ი, Békéscsaba — ბეკეშჩაბა, Lukács — ლუკაჩ-ი.
 • d — დ (ფრანგული სახელების ბოლოში ჩვეულებრივ არ გამოითქმის): Fernand — ფერნან-ი, Gounod — გუნო, Roland — როლან-ი, Gerard — ჟერარ-ი; მაგრამ: David — დავიდ-ი, Alfred — ალფრედ-ი, Sand — სანდ-ი.
 • e — ე (სიტყვის ბოლოში, ზოგჯერ კი სიტყვის შუაშიც არ გამოითქმის, თუ არა აქვს რაიმე დიაკრიტული ნიშანი): Emile — ემილ-ი, Gustave — გიუსტავ-ი, Diderot — დიდრო, Baudelaire — ბოდლერ-ი, Rabelais — რაბლე; მაგრამ: Litré — ლიტრე.
 • eö — ე: Eötvös — ეტვეშ-ი.
 • gy — დი: Gyula — დიულა, Gyurkovics — დიურკოვიჩ-ი, Megyer — მედიერ-ი, Nagykörös — ნადიკერეშ-ი.
 • ly — ი: Károly — კაროი, Mihaly — მიჰაი.
 • ö — ე: Petöfi — პეტეფი, Öttömös — ეტემეშ-ი, Mezöföld — მეზეფელდ-ი.
 • s და ss — შ: Békés — ბეკეშ-ი, Sopron — შოპრონ-ი, Lajos — ლაიოშ-ი, Kossuth — კოშუტ-ი.
 • sz — ს: Szeged — სეგედ-ი, Tisza — ტისა, Laszlo — ლასლო, Szabó — საბო.
 • th — ტ: Horthy — ჰორტ-ი, Horvath — ჰორვატ-ი, Kossuth — კოშუტ-ი.
 • ts — ჩ: Derkovits — დერკოვიჩ-ი.
 • ü — იუ: Balatonfüred — ბალატონფიურედ-ი.
 • z — ზ: Lázár — ლაზარ-ი, Zoltan — ზოლტან-ი.
 • zs — ჟ: Jozsef — იოჟეფ-ი, Zsuzsa — ჟუჟა, Nagykanizsa — ნადიკანიჟა.

ფრანგული

 • ai და ay — ე: Romaine — რომენ-ი, Du Bellay — დიუბელე, La Fontaine — ლაფონტენ-ი.
 • au — ო: Paul — პოლ-ი, Gaulle — გოლ-ი, Daudet — დოდე, Perrault — პერო.
 • auld და ault — ო: La Rochefoucauld — ლაროშფუკო, Boussingault — ბუსენგო, Perrault — პერო.
 • ay — აი: Raymond — რაიმონ-ი.
 • ay — ეი: Raynal — რეინალ-ი.
 • c (a, o, u-ს წინ, თანხმოვნების წინ და სიტყვის ბოლოში) — კ: Claude — კლოდ-ი, Pascal — პასკალ-ი, Jeanne d’Arc — ჟან დ’არკ-ი.
 • eau — ო: Bordeau — ბორდო, Rousseau — რუსო, Chateaubriand — შატობრიან-ი, Beaumarches — ბომარშე.
 • ei და ey — ე: Beine — ბენ-ი, Montmirey — მონმირე.
 • ei და ey — ეი: Reynaud — რეინო.
 • em — ამ: Montalembert — მონტალამბერ-ი, Sembat — სამბა.
 • en — ან, ენ: Henri — ანრი, Noulens — ნულანს-ი, Senderans — სანდერან-ი, d’Entrecasteau — დ’ანტრკასტო.
 • eu — ე: Eugéne — ეჟენ-ი, Babeuf — ბაბეფ-ი, Pasteur — პასტერ-ი, Montesquieu — მონტესკიე, Richelieu — რიშელიე.
 • g (a, o, u-ს და თანხმოვნების წინ) — გ: Auguste — ოგიუსტ-ი, Gaston — გასტონ-ი.
 • g (e, I, y-ს წინ) — ჟ: Germain — ჟერმენ-ი, Georges — ჟორჟ-ი.
 • g (სიტყვის ბოლოს ჩვეულებრივ არ გამოითქმის): Cherbourg — შერბურ-ი.
 • geo — ჟო: Geoffroy — ჟოფრუა.
 • gn (ჩვეულებრივ სიტყვის შუაში ხმოვნის წინ) — ნი: Avignon — ავინიონ-ი, Cognac — კონიაკ-ი, Du Vigneaud — დიუ ვინი.
 • gne (სიტყვის ბოლოში) — ნ: Bretagne — ბრეტან-ი, Boulogne — ბულონ-ი, Bourgogne — ბურგონ-ი, Charlemagne — შარლემან-ი.
 • gh — გ: Le Burghet — ლე-ბიურგე.
 • gu (ხმოვნის წინ) — გ: Guy — გი, Pégue — პეგ-ი..
 • gu (თანხმოვნების წინ და სიტყვის ბოლოს) — გიუ: Gustave — გიუსტავ-ი, Auguste — ოგიუსტ-ი.
 • h (ფრანგულში ჩვეულებრივ არ გამოითქმის): Héléne — ელენ-ი, Henri — ანრ-ი, Cahen — კაენ-ი, Hector — ექტორ-ი; მაგრამ: Hugo — ჰიუგო, Havre — ჰავრ-ი.
 • il და ill (ხმოვნის შემდეგ) — ი: Excideuil — ექსიდეი, Aureille — ორეი, Rambouillet — რამბუიე.
 • ill (თანხმოვნის შემდეგ) — იი: Guillaume — გიიომ-ი; მაგრამ: Grandville — გრანვილ-ი.
 • in — ენ: Dullin — დიულენ-ი, Vincent — ვერსან-ი, Rodin — როდენ-ი, Chardin — შარდენ-ი, Cachin — კაშენ-ი.
 • j — ჟ: Jules — ჟიულ-ი, Anjou — ანჟუ.
 • la — ლა: Abelard — აბელარ-ი, Labourbe — ლაბურბ-ი.
 • lu — ლუ: Lully — ლული, Eluard — ელუარ-ი, Blume — ბლუმ-ი.
 • m — მ: Ampére — ამპერ-ი, d’Alambert — დ’ალამბერ-ი.
 • m — ნ: Comte — კონტ-ი, Amfreville — ანფრევილ-ი.
 • mb — ნ: Coulomb — კულონ-ი.
 • oe (œ) და oeu (œu) (სირტვის თავში და ხმოვნის შემდეგ) — ე: Œrlicon — ერლიკონ-ი, Œutrange — ეტრანჟ-ი, Sacré-Cœur — საკრე-კერ-ი.
 • oi — უა: Antoine — ანტუან-ი, Dubois — დიუბუა, Grégoire — გრეგუარ-ი, Loire — ლუარა, Lavoisier — ლავუაზიე.
 • ou — უ: Decour — დეკურ-ი, Pompadour — პომპადურ-ი.
 • ph — ფ: Philippe — ფილიპ-ი, Joseph — ჟოზეფ-ი.
 • que — კ: Loire-Atlantique — ლუარ-ატლანტიკ-ი.
 • r — რ (სიტყვის ბოლოში ხან გამოითქმის ხან — არა): Renoir — რენუარ-ი, Victor — ვიქტორ-ი; Berger — ბერჟე, Roger — როჟე, Beranger — ბერანჟე, Granger — გრანჟე.
 • s (სიტყვის თავში და თანხმოვნის წინ) — ს: Serge — სერჟ-ი, Justine — ჟიუსტინ-ი.
 • s (ორ ხმოვანს შორის) — ზ: Josephine — ჟოზეფინ-ი.
 • s (ფრანგული სახელების ბოლოში ჩვეულებრივ არ გამოითქმის): Dumas — დიუმა, Louis — ლუი, Charles — შარლ-ი, Arles — არლ-ი, Artois — არტუა; მაგრამ: Jaurés — ჟორეს-ი, Saint-Saëns — სენ-სანს-ი.
 • s — ს (l, m, n-ის წინ, სიტყვის შუაში, ხშირად არ გამოითქმის): Isle-Jourdain — ილ-ჟურდენ-ი, Rouget de Lisle — რუჟე დე ლილ-ი, Lebesgue — ლებეგ-ი.
 • t — ტ: Tristan — ტრისტან-ი, Gautier — გოტიე.
 • t (სიტყვის ბოლოში ჩვეულებრივ არ გამოითქმის): Belfort — ბელფორ-ი, Goncourt — გონკერ-ი, Daudet — დოდე, Bleriot — ბლერიო, Duguit — დიუგ-ი; მაგრამ: Brest — ბრესტ-ი, Marat — მარატ-ი.
 • th — ტ: Arthur — არტიურ-ი, Barthou — ბარტუ, Thores — ტორეზ-ი, Thibaud — ტიბო; მაგრამ: Bertholet — ბერთოლე, Théophile — თეოფილ-ი, Théodor — თეოდორ-ი.
 • tz (სიტყვის ბოლოში ხშირად არ გამოითქმის): Beaumetz — ბომე.
 • tz (სიტყვის ბოლოში ხშირად) — ს: Retz — რეს-ი, Jametz — ჟამეს-ი.
 • u — იუ: Dumas — დიუმა, Camus — კამიუ, Duvalier — დიუვალიე, Dubois — დიუბუა.
 • un — ენ: Lebrun — ლებრენ-ი.
 • x — ქს: Xavier — ქსავიე, Luxembourg — ლუქსემბურგ-ი.
 • x — გზ: Saint-Exupéry — სენტ-ეგზიუპერი.
 • x — ს: Xertigny — სერტინი, Auxerre — ოსერ-ი.
 • x (სიტყვის ბოლოში არ გამოითქმის): Delacroix — დელაკრუა.
 • z — ზ: Zola — ზოლა.
 • z (ფრანგული სიტყვების ბოლოში ზოგჯერ არ გამოითქმის): Valdonnez — ვალდონე, Odomez — ოდომე.

შვედური

 • ah — ა: Siegbahn — სიგბან-ი, Svahnström — სვანსტრემ-ი.
 • ch — კ: Erich — ერიკ-ი.
 • dj (სიტყვის თავში) — ი: Djurberg — იურბერგ-ი.
 • gi — იი: Gidlung — იიდლუნგ-ი.
 • gä — ე: Gällivare — ელივარე, Gärdstam — ერდსტამ-ი.
 • gö — იე: Götherström — იეთერსტრემ-ი.
 • gy — იუ: Gyllensten — იულენსტენ-ი.
 • h — ჰ: Hylander — ჰიულანდერ-ი.
 • hj — ი: Hjälmaren — იელმარენ-ი, Hjorth — იორთ-ი.
 • ie — ი: Siegbahn — სიგბან-ი.
 • k — კ: Kaling — კალინგ-ი.
 • k — ჩ: Kjellberg — ჩელბერგ-ი.
 • o — (ზოგჯერ) უ: Borås — ბუროს-ი, Örebro — ერებრუ, Lo-Johansson — ლუ-იუჰანსონ-ი.
 • s — ს: Siegbahn — სიგბან-ი.
 • sk — შ: Skjöld — შელდ-ი
 • y — ი: Ylander — ილანდერ-ი.
 • y (თანხმოვნის შემდეგ) — იუ: Hylander — ჰიულანდერ-ი, Almeby — ელმებიუ, Byskeälv — ბიუსკეელვ-ი.
 • å — ო: Borås — ბუროს-ი, Västerås — ვესტეროს-ი, Skellefteå — შელეფტეო.
 • ä — ე: Älmeby — ელმებიუ, Borlänge — ბურლენგე, Västerås — ვესტეროს-ი.
 • ö — ე (და არა: იო): Göteborg — გეტებორგ-ი, Malmö — მალმე, Еngström — ონგსტრემ-ი.

ჩეხური

 • c — ც: Ciprova — ციპროვა, Třeblicki — ტრშებლიცკი.
 • č — ჩ: Kabiček — კაბიჩეკ-ი, Poláček — პოლაჩეკ-ი.
 • ch — ხ: Mudroch — მუდროხ-ი, Pichlik — პიხლიკ-ი.
 • h — ჰ: Kohout — კოჰოუტ-ი, Hašek — ჰაშეკ-ი, Mahačkova — მაჰაჩკოვა.
 • r — რ: Ciprova — ციპროვა, Zaruba — ზარუბა.
 • ř — რჟ: Řada — რჟადა, Řezáč — რჟეზაჩ-ი.
 • ř (ყრუ თანხმოვნების შემდეგ) — რშ: Třeblicki — ტრშებლიცკი.
 • s — ს: Kozusky — კოზუსკი.
 • š — შ: Aleš — ალეშ-ი, Ambruš — ამბრუშ-ი.
 • z — ზ: Zaruba — ზარუბა, Zazvorka — ზაზვორკა.
 • ž — ჟ: Žižka — ჟიჟკა, Domažlice — დომაჟლიცე.

ჩინური

მალხმობა:
ვპ:ჩინ

ჩინური ენის მარცვალთა სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის წესების სანახავად, იხ. ვიკიპედია:ჩინური ენის მარცვალთა სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის წესები.

ჰოლანდიური (ნიდერლანდური)

 • aa — ა: Breebaart — ბრებარტ-ი.
 • ae — ა: Aerstens — არსტენს-ი, Bogaerts — ბოგარტს-ი.
 • c (e, i, y-ს წინ) — ს: Arcen — არსენ-ი.
 • c (ყველა სხვა შემთხვევაში) — კ: Coolen — კოლენ-ი.
 • ch — ხ: Schildpad — სხილდპად-ი, Schidam — სხიდამ-ი.
 • ck — კ: Jonckheere — იონკჰერე, Jackijst — იაკეისტ-ი.
 • ckx — ქს: Amelinckx — ამელინქს-ი, Blockx — ბლოქს-ი.
 • ee — ე: Breebaart — ბრებარტ-ი. Eeden — ედენ-ი.
 • eu — ე: Beunke — ბენკე, Beuzemaker — ბეზემაკერ-ი.
 • eu — ეი: Euwe — ეივე.
 • h — ჰ: Haasse — ჰასე.
 • ie — ი: Rogier van der Weyden — როგირ ვან დერ ვეიდენ-ი.
 • ij — ეი: Burkij-Bartelink — ბიურკეი-ბარტელინკ-ი, Bevervijk — ბევერვეიკ-ი.
 • oe — უ: Goes — გუსი.
 • oo — ო: Coolen — კოლენ-ი, Amersfoort — ამერსფორტ-ი.
 • th — თ: Beth — ბეთ-ი.
 • tius — ციუს: Grotius — გროციუს-ი.
 • u — იუ: Buntinx — ბიუნტინქს-ი, Hilversum — ჰილვერსიუმ-ი.
 • ui — ეი: Buiskool — ბეისკოლ-ი, Kruissink — კრეისინკ-ი.
  • ui-ს ალტერნატიული მოძველებული ფორმებია uij და uy, რომლებიც დღეს მხოლოდ საკუთარ სახელებში გვხვდება.
 • z — ზ: Dozy — დოზ-ი.

გაითვალისწინეთ!

რიგ შემთხვევაში, უცხოური საკუთარი სახელების ქართული დაწერილობა და წარმოთქმა ტრადიციითაა განპირობებული. მაგ; ფრანგ. Paris - პარიზი (და არა პარი), Hugo - ჰიუგო (და არა: იუგო), Marat - მარატი (და არა: მარა), ინგლ. Darwin - (და არა: დარუინი), Shakespeare - შექსპირი (და არა: შეიქსპირი ან შეიქსპიარი), Washington - ვაშინგტონი (და არა: უოშინგტონი) და ა.შ.

უცხო ენებიდან ქართულად გადმოდის: x (cs, ks) - ქს, ps - ფს, ct - ქტ, (და არა: კს, კტ) უცხო წარმოშობის სიტყვებში ასევეა: ქშ, ფშ, ფჩ, ფც (და არა: კშ, პშ, კჩ, პჩ, პც): ინგლ. Jorkshire - იორქშირ-ი, New Hampshire - ნიუ-ჰემფშირ-ი, პოლონ. Przybyszewski - ფშიბიშევსკი, Lapczinski - ლაფჩინსკი, Krzysztof - ქშიშტოფ-ი, Leipzig - ლაიფციგ-ი და ა.შ.

განმტკიცებული ტრადიციის მიხედვით დავას აღარ იწვევს ის, რომ სიტყვა (და, კერძოდ, საკუთარი სახელი), რომელშიც გაორმაგებული თანხმოვანია, ქართულში გადმოდის ერთი თანხმოვნით: ll - ლ, mm - მ, nn - ნ, rr - რ, tt - ტ და ა.შ.

ფრანგ. Apollinnaire - აპოლინერ-ი, Cézanne - სეზან-ი, Massenet - მასნე, ინგლ. Sierra-Nevada - სიერა-ნევადა, გერმ. Wassermann - ვასერმან-ი, Zimmerwald - ციმერვალდ-ი, Lübeck - ლიუბეკ-ი, იტალ. Dallapiccola - დალაპიკოლა და ა.შ.

შენიშვნები

 1. არ დასტურდება უკრაინული წარმოშობის საკუთარ სახელებში. იგი გამოიყენება სხვა ენებიდან შესული საკუთარი სახელების გადმოსაცემად.