ანა გურიელი (გ. დაახ. 1612) — მამია გურიელის ასული, თეიმურაზ I-ის პირველი მეუღლე.

ბიოგრაფია

რედაქტირება
 
„ტანად კარგი და შვენიერ სახით, ტურფა და ლამაზი, ზნე საქციელ კარგი, საქმით სათუთი და წმინდა საყდართა და მონასტერთ ამშენებელი და მრავლის შემწირავი“

1607 წელს ქეთევან დედოფლის შუამდგომლობით გაყვა ცოლად თეიმურაზს. შეეძინა ორი შვილი ლევანი 1609 წელს, ხოლო ალექსანდრე 1610 წელს. რამდენიმე წელიწადში დასნეულდა და გარდაიცვალა.

ვახუშტის ცნობით „მოკვდა ანნა ქ~სა ჩქ~ი ქართ. სჟჱ“ ე. ი. 1610 წელს. პარიზის ქრონიკა კი შემდეგს გვიამბობს: „ამ შვილების ყოლის უკან ცოტა ხანი გამოვიდა, ყელში ყიყვი გაუჩნდა ანა დედოფალსა, მრავალი იწამლა, უცხო და ძნელი და მერმე ორმოც დრესა სხვა არა ჭამა რა ხმელის პურის მეტი და არაყი ზედა სვა და მერმე გაიჭრა ყიყვი. ქკსა სჟზ. ბევრი უშალა ბატონმა თეიმურაზ და სხვათაცა, მაგრამ არც წამლობა დაიშალა და არც ყელის გაჭრა. ამ ქკსა მიიცვალა დედოფალი ანნა“. ამრიგად პარიზის ქრონიკის მიხედვით, დედოფალი ანა გარდაიცვალა 1609 წელს. ვახუშტისა და პარიზის ქრონიკის ცნობები არ ეთანხმება „არჩილიანის“ მონაცემებს. არჩილიანის მიხედვით, თეიმურაზის შვილები ყოფილან ხუთის წლის და მეოთხისა, როცა მოვიდა გლოვა წუხილი, კერძოდ თეიმურაზის ქორწინებიდან შვიდი წლის შემდეგ („შვიდს წელიწადს ასრე ვიყავ“...) ამ ცნობების გათვალისწინებით თეიმურაზს მეუღლე გარდაეცვალა დაახლოებით 1613-1614 წლებში. მაგრამ არც ეს ცნობებია მართებული, რადგან, როგორც ცნობილია შაჰ-აბასის პირველი შემოსევის დროს თეიმურაზს უკვე ჰყავდა მეორე ცოლი ხორეშანი. ალავერდის 1612 წლის სიგელი რომელშიც დაწესებულია ანას მოსახსენებელი აღაპი, წერია: „ოდეს ყოველთა მბადმან არსთამან წარიყვანა თანამეცხედრე ჩემი დედოფალთ დედოფალი ანა შემგან, შემოგწირე 37 კომლი კაციო“.

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • მ. გუგუშვილი, „თეიმურაზ პირველის ცხოვრების გზა“, თბ. 1979