ჰიდეჰიკო ნაკაძავა

ჰიდეჰიკო ნაკაძავა (იაპ. 中澤英彦 ნაკაძავა ჰიდეჰიკო) — იაპონელი ფილოლოგი, სლავისტი. ჰიდეჰიკო ნაკაძავას სამეცნიერო სფერო — რუსული ენა, აგრეთვე უკრაინული ენა.

ცხოვრება და კვლევითი საქმიანობა რედაქტირება

ჰიდეჰიკო ნაკაძავა დაიბადა გუმას პრეფექტურაში; 1973 წელს დაასრულა სწავლა ტოკიოს უნივერსიტეტში უცხოური ფილოლოგიის ფაკულტეტზე რუსული ენის განხრით; ორი წლის შემდეგ დაამთავრა მაგისტრატურა რუსული ენის სპეციალიზაციით და სლავურ ფილოლოგიაზე დაიკავა ასისტენტის ადგილი. 2009 წლიდან ნაკაძავას უჭირავს ამავე უნივერსიტეტის აპირანტურის პროფესორის ადგილი და ითვლება რუსული ენის სპეციალისტად.

კირილიზაცია რედაქტირება

იაპონელი ენათმეცნიერის ჰიდეჰიკო ნაკაძავას სახელი ცნობილია აგრეთვე როგორც პრაქტიკული იაპონურ-რუსული ტრანსკრიფციის შემქმნელისა. არსებობს იაპონურ-რუსული პრაქტიკული ტრანსკრიფციის სულ ოთხი ვარიანტი, მაგრამ ჰიდეჰიკო ნაკაძავასეული სატრანსკრიფციო სისტემა არის ერთადერთი და ჯერჯერობით პირველი, რომლის ავტორიც არის იაპონელი.

ნაკაძავასეული სისტემა რედაქტირება

2009 წელს იაპონურ-რუსული პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავდა ორივე ენისთვის პრაქტიკული ტრანსკრიფციის შემუშავებას, ჰიდეჰიკო ნაკაძავამ შექმნა შემდეგი ნაშრომი ニューエクスプレス ウクライナ語 [Українська мова. Діалоги]. — 東京: 白水社, 2009. — 頁18—19. :

იაპონური ენის საკირილიზაციო ცხრილი რედაქტირება

Б
В
Г
Ґ
Д
Ж
ДЖ
З
ДЗ
К
Л
М
Н
П
Р
С
Т
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
シチ
А
ア 
ба
ва
ヴァ
га
ґа
да
жа
ジャ
джа
ジャ
за
дза
ка
ла
ма
на
па
ра
са
та
фа
ファ
ха
ца
ツァ
ча
チャ
ша
シャ
ща
シチャ
И
би
ブィ
ви
ヴィ
ги
ґи
ди
ディ
жи
джи
зи
ズィ
дзи
ズィ
ки
クィ
ли
ルィ
ми
ムィ
ни
ヌィ
пи
プィ
ри
ルィ
си
スィ
ти
ティ
фи
フィ
хи
ци
ツィ
чи
ши
щи
シチ
У
бу
ву
гу
ґу
ду
ドゥ
жу
ジュ
джу
ジュ
зу
дзу
ку
лу
му
ну
пу
ру
су
ту
トゥ
фу
ху
цу
чу
チュ
шу
シュ
щу
シチュ
Е
бе
ве
ヴェ
ге
ґе
де
же
ジェ
дже
ジェ
зе
дзе
ке
ле
ме
не
пе
ре
се
те
фе
フェ
хе
це
ツェ
че
チェ
ше
シェ
ще
シチェ
О
бо
во
ヴォ
го
ґо
до
жо
ジョ
джо
ジョ
зо
дзо
ко
ло
мо
но
по
ро
со
то
фо
フォ
хо
цо
ツォ
чо
チョ
шо
ショ
що
シチョ
Я
бя
ビャ
вя
ヴャ
гя
ヒャ
ґя
ギャ
дя
ジャ
жя
ジャ
джя
ジャ
зя
ジャ
дзя
ジャ
кя
キャ
ля
リャ
мя
ミャ
ня
ニャ
пя
ピャ
ря
リャ
ся
シャ
тя
チャ
фя
フャ
хя
ヒャ
ця
ツャ
чя
チャ
шя
シャ
щя
シチャ
І
бі
ві
ヴィ
гі
ґі
ді
жі
джі
зі
дзі
кі
лі
мі
ні
пі
рі
сі
ті
фі
フィ
хі
ці
ツィ
чі
ші
щі
シチ
Ю
бю
ビュ
вю
ヴュ
гю
ヒュ
ґю
ギュ
дю
ジュ
жю
ジュ
джю
ジュ
зю
ジュ
дзю
ジュ
кю
キュ
лю
リュ
мю
ミュ
ню
ニュ
пю
ピュ
рю
リュ
сю
シュ
тю
チュ
фю
フュ
хю
ヒュ
цю
ツュ
чю
チュ
шю
シュ
щю
シチュ
Є
ィエ
бє
ビェ
вє
ヴェ
гє
ヒェ
ґє
ギェ
дє
ジェ
жє
ジェ
джє
ジェ
зє
ジェ
дзє
ジェ
кє
キェ
лє
リェ
мє
ミェ
нє
ニェ
пє
ピェ
рє
リェ
сє
シェ
тє
チェ
фє
フェ
хє
ヒェ
цє
ツェ
чє
チェ
шє
シェ
щє
シチェ
Ї
イー 
б'ї
ビー
в'ї
ヴィー
г'ї
ヒー
ґ'ї
ギー
д'ї
ジー
ж'ї
ジー
дж'ї
ジー
з'ї
ジー
дз'ї
ジー
к'ї
キー
л'ї
リー
м'ї
ミー
н'ї
ニー
п'ї
ピー
р'ї
リー
с'ї
シー
т'ї
チー
ф'ї
フー
х'ї
ヒー
ц'ї
ツー
ч'ї
チー
ш'ї
シー
щ'ї
シチー

შრომები რედაქტირება

  1. はじめてのロシア語 [Учим русский язык впервые]. — 東京: 講談社, 1991.
  2. ロシアの文字と言葉 [Русские буквы и слова]. — 東京: 小峰書店, 2005.
  3. 日本語から引く知っておきたいロシア語 [Русский язык вместе с японским]. — 東京: 小学館, 2005.
  4. 日露新時代の社会的・言語的現状に対応したロシア語教育文法構築に関する総合的研究 [Комплексное исследование структуры грамматики русского языка]. — 東京: 中澤英彦, 2005—2007.
  5. 一冊目のロシア語 [Первая книга по русскому языку]. — 東京: 東洋書店, 2006.
  6. 使える・話せる・ロシア語単語 [Словарик русского языка]. — 東京: 語研, 2008.
  7. ニューエクスプレス ウクライナ語 [Украинский язык. Диалоги]. — 東京: 白水社, 2009.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება