სინათლის ძალა — ერთ-ერთი ძირითადი სინათლის სიდიდე, რომელიც ახასიათებს ხილული გამოსხივების წყაროს. იგი გამოისახება სიმბოლოთი . ზოგად შემთხვევაში სინათლის ძალა წყაროდან სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვაა. იგი ტოლია ელემენტარული სივრცითი კუთხის შიგნით წყაროდან გავრცელებული სინათლის ნაკადის ფარდობისა ამ სივრცით კუთხესთან. ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში სინათლის ძალის ერთეულია კანდელა (კდ.). სინათლის ძალის ცნებას იყენებენ მხოლოდ წყაროდან ისეთ მანძილზე, რომლებიც ბევრად აღემატებიან მის ზომებს.

სინათლის ძალა გამოითვლება ფორმულით —