სინათლის ძალა (აღნიშვნა: ) — ფიზიკური სიდიდე, რომელიც ახასიათებს ხილული გამოსხივების წყაროს. ზოგად შემთხვევაში სინათლის ძალა წყაროდან სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვაა. იგი ტოლია ელემენტარული სივრცითი კუთხის (რომელიც მოიცავს მოცემულ მიმართულებას) შიგნით წყაროდან გავრცელებული სინათლის ნაკადის ფარდობისა ამ სივრცით კუთხესთან. ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში სინათლის ძალის ერთეულია კანდელა (კდ.). სინათლის ძალის ცნებას იყენებენ მხოლოდ წყაროდან ისეთ მანძილზე, რომლებიც ბევრად აღემატებიან მის ზომებს.

სინათლის ძალა
სიმბოლოს აღნიშვნა
SI სისტემა კანდელა (კდ)
სხვა სიდიდეებიდან
წარმოება
განზომილება

სინათლის ძალა გამოითვლება ფორმულით —

სინათლის ძალის ცნებას იყენებენ მხოლოდ წყაროდან ისეთ მანძილებზე, რომლებიც ბევრად აღემატებიან მის ზომებს.

ლიტერატურა რედაქტირება