მთავარი მენიუს გახსნა

სამხედრო კონფლიქტისახელმწიფოებს შორის არსებული წინააღმდეგობის გადაწყვეტის ფორმა, რომლის დროსაც სამხედრო ძალა გამოიყენება ორივე მხრიდან. იგი მოიცავს შეიარაღებული წინააღმდეგობის ყველა სახეობას. თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში ტერმინი სამხედრო კონფლიქტი იხმარება, როგორც ომის სინონიმი.