სამხედრო კონფლიქტისახელმწიფოებს შორის არსებული წინააღმდეგობის გადაწყვეტის ფორმა, რომლის დროსაც სამხედრო ძალა გამოიყენება ორივე მხრიდან. იგი მოიცავს შეიარაღებული წინააღმდეგობის ყველა სახეობას. თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში ტერმინი სამხედრო კონფლიქტი იხმარება, როგორც ომის სინონიმი.