მონღოლეთის ქალაქების სია

ეს არის მონღოლეთის ქალაქების სია. ცხრილში მოყვანილია ქალაქები 5 ათასზე მეტი მცხოვრებით. სახელწოდებანი მოცემულია ქართული და მონღოლური ტრანსკრიპციით. მოსახლეობის რაოდენობა მოცემულია რამდენიმე სხვადასხვა პერიოდის აღწერის მონაცემების მიხედვით.


მონღოლეთის ქალაქები
რიგითობა სახელწოდება სახელწოდება მონღოლურად მოსახლეობის რაოდენობა
(2000)
მოსახლეობის რაოდენობა
უკანასკნელი
მონაცემებით
აღწერის წინ
მოსახლეობის რაოდენობა
2010 წლის აღწერის მიხედვით
აიმაკი/
პროვინცია
1. ულან-ბატორი * ულაანბაატარი 711 900 1 047 014(2009) 1 089 358 ულან-ბატორი
2. ერდენეტი ერდენეტი 68 310 88 046(2009) 83 379 ორხონის პროვინცია
3. დარხანი დარხანი 65 791 74 454(2009) 74 738 დარხან-ულის პროვინცია
4. ჩოიბალსანი ჩოიბალსანი 44 880 40 439(2009) 38 537 დორნოდის პროვინცია
5. მურენი მერენი 28 903 36 072(2009) 35 789 ხუვსგელის პროვინცია
6. ნალაიხი ნალაიხი 23 600 30 215(2009) 30 049 ულან-ბატორი
7. ბაიანხონგორი ბაიანხონგორი 22 066 26 252(2006) 29 817 ბაიანხონგორის პროვინცია
8. ულგი Өლგი 28 060 28 448(2009) 29 392 ბაიან-ულგის პროვინცია
9. კობდო ხობდი 26 023 28 601(2007) 29 012 ხობდის პროვინცია
10. არვაიხერი არვაიხეერი 19 058 25 622(2008) 27 162 უვერხანგაის პროვინცია
11. ულანგომი ულაანგომი 26 319 21 406(2007) 27 152 უვსის პროვინცია
12. ბაგანური ბაგანუური 21 100 25 875(2009) 22 210 ულან-ბატორი
13. ცეცერლეგი ცეცერლეგი 16 553 16 300(2006) 20 604 არხანგაის პროვინცია
14. სუხე-ბატორი სუხბაატარი 22 374 19 626(2008) 19 662 სელენგეს პროვინცია
15. დალანზადგადი დალანზადგადი 14 183 16 856(2009) 18 740 უმნეგოვის პროვინცია
16. საინშანდი საინშანდი 25 210 18 285(2008) 18 735 დუნდგოვის პროვინცია
17. ზუნეხარა ზუუნეხარაა 15 000(2004) 18 002 სელენგეს პროვინცია
18. ულიასტაი ულიასტაი 24 276 16 240(2008) 17 468 ზავხანის პროვინცია
19. უნდერხანი Өნდერხანი 18 003 15 000(2008) 17 164 ხენტიის პროვინცია
20. ალტაი ალტაი 18 023 15 800(2008) 15 492 გოვ-ალტაი
21. ბარუნ-ურტი ბარუუნ-ურტი 15 133 12 944(2008) 14 089 სუხე-ბატორი
22. ზუნმოდი ზუუნმოდი 16 227 14 568(2007) 13 330 ტუვეს პროვინცია
23. ზამინ-უდე ზამინ-უუდე 5486 12 823(2009) 13 285 დორნოგოვის პროვინცია
24. ბულგანი ბულგანი 16 239 11 198(2008) 11 320 ბულგანის პროვინცია
25. მანდალგოვი მანდალგოვი 14 517 10 299(2007) 10 888 დუნდგოვის პროვინცია
29. ჩოირი ჩოირი 8983 7998(2006) 8 526 გოვ-სუმბერის პროვიმცია
26. ყარაყორუმი ხარხორინი 8977(2003) 8 411 უვერხანგაის პროვინცია
27. ბორ-უნდერი ბორ-Өნდერი 6406(2001) 8902(2008) 8 080 ხენტიის პროვინცია
28. შარინგოლი შარინგოლი 8902 8166(2009) 7 795 დარხან-ულის პროვინცია
29. ტოსონცენგელი ტოსონცენგელი 6 393 ზავხანის პროვინცია

* — ნარაიხი, ბაგანური და ბაგახანგაი წარმოადგენენ ”ვიწრო გაგებით” ქალაქებს, რადგან ისინი ქალქიდან დაშორებული რაიონებია და წარმოადგენენ 5 ათასზე ნაკლები რაოდენობის მცხოვრებთა დასახლებულ პუნქტებს.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება