მართკუთხედი

მართკუთხედიოთხკუთხედი, რომლის ყველა კუთხე მართია.

მართკუთხედი

განმარტებიდან გამომდინარეობს, რომ მართკუთხედს აქვს ორი წყვილი ერთმანეთის პარალელური სიგრძით ტოლი გვერდი. ე. ი. ყველა მართკუთხედი არის პარალელოგრამი. მართკუთხედი რომლის გვერდები ტოლია არის კვადრატი.

მართკუთხედის ფართობი ტოლია მისი ერთ-ერთი გვერდის სიგრძის ნამრავლის მის არამოპირდაპირე გვერდის სიგრძეზე.