კიმენი (ბერძ keimenon) — ბიზანტიური სასულიერო მწერლობის ჟანრი; წმინდანთა ცხოვრების პირველადი მარტივი ტექსტები გადაუკეთებელი რედაქციით.

VIII - IX ს.ს.-ის მიჯნაზე საფუძვლად დაედო - ქართულ ჰაგიოგრაფიულ კრებულ - „მრავალთავს“. მოგვიანებით დაიწყო კიმენთა გადამუშავება, თარგმანება. X ს.-ში საქართველოში ითარგმნება ბიზანტიური კიმენები; მათი ტექსტები გამოცემულია კ. კეკელიძის მიერ 1918 და 1964 წლებში.