ელექტრული ინდუქცია

ფიზიკაში ელექტრული ინდუქცია (ელექტრული წანაცვლება, როგორც წესი აღინიშნება D სიმბოლოთი) — ვექტორული სიდიდე, რომელიც ტოლია ელექტრული ველის დაძაბულობის ვექტორისა და პოლარიზაციის ვექტორის ჯამისა

SI სისტემაში

.

გაუსის ერთეულთა სისტემაში

.

SI სისტემაში ელექტრული ინდუქციის ერთეული არის კულონი მ²-ზე (L-2TI).

ძირითადი განტოლებები რედაქტირება

გაუსის ერთეულთა სისტემაში ინდუქციის ვექტორის ძირითად განტოლებებს აქვს სახე (მაქსველის განტოლებების მეორე წყვილი)

 
 

სადაც   არის თავისუფალი მუხტის სიმკვრივე, ხოლო   არის თავისუფალი მუხტების დენის სიმკვრივე. ასეთი სახით განსაზღვრული   ველის შემოღება საშუალებას იძლევა გამოირიცხოს მაქსველის განტოლებებიდან უცნობი მოლეკულური დენები და პოლარიზაციული მუხტები.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება