განათებულობა (აღნიშვნა: ) — ფიზიკური სიდიდე, ასახავს მოცემულ ზედაპირზე დაცემული სინათლის ნაკადის სიმკვრივეს.

გამოიანგარიშება ფორმულით:

,

სადაც სინათლის ნაკადია, — გასანათებელი ზედაპირის ფართობი).

განათებულობის საზომი ერთეულებია:

.

ლიტერატურა რედაქტირება