შემოქმედის მაცხოვრის ხატი

შემოქმედის მაცხოვრის ხატი — მაცხოვრის, ოქროს პერანგიანი ხატი (0,45x0,34 მ.) შემოქმედის მონასტრიდან. თარიღდება XVII საუკუნით.

შემოქმედის მაცხოვრის ხატი

1873 წელს ხატი პირველად ინახულა და აღწერა დიმიტრი ბაქრაძემ, ხოლო 1890 წელს თავის შრომაში ნიკოდიმ კონდაკოვმაც შეიტანა. ხატი ასევე წარმოადგენს დიმიტრი ერმაკოვის კოლექციის ნაწილს (№126 და 13464). ხატზე მოხსენიებულნი არიან: გიორგი II გურიელი, მისი მეუღლე ელენე და ძე მამია II გურიელი, ასევე შემოქმედის წინამძღვარი სერაპიონი (მაჭუტაძე), შემოქმედელი მალაქია ბატონიშვილი, შემოქმედელი მიტროპოლიტი ნიკოლოზი, შემოქმედელი მიტროპოლიტი იაკობი (დუმბაძე), იესე კანდელაკი და გულშან ცეცხლაძის ასული.

ხატზე წინიდან ქვედა მხარეს იკითხებოდა შემდეგი ასომთავრული წარწერა:

ვიკიციტატა
„ႾႠႲႭ: ႶႤႡႨႱႠႭ: ႸႤ: ႢႨ: ႢႳႰႨႦႨ: ႣႠ: ႧႠ: ႫႤႺႤႣႤ: ႫႠႧႨ: ႣႤႣႭႴႠႪႨ: ႤႪႬႤ: ႣႠ: ႻႤ: ႫႠႧႨ: ႫႠႫႠႨ: ႹႤႬ: ႼႨႬႠႫႻႶႥႰႫႠႬ: ႱႤႰႠႮႨႳႬ: ႫႠႽႳႲႠႻႤႫႬ: ႸႤႥႠႫႩႭႡႬႤႧ: ႾႠႲႨ: ႤႱႤ: ႶႫႰႧႤႡႨႱႠ: ႠႧႭႰႫႤႲႧႠ: ႱႠႳႴႪႭႧႠ: ႰႠ: ႫႤႭႾ: ႢႤႵႫႬႤႱ: ႣႶႤႱႠ: ႫႠႱ: ႢႠႬႩႧႾႥႨႱႠႱႠ: ႣႠ: ႸႤႫႰႺႾႳ: ႫႤ: ႫႠႰႿႬႤႧႠ: ႧႠႬႠ: ႠႬ:“
(ხატო ღვთაებისაო შეიწყალე გიორგი გურიელი და თანამეცხედრე მათი დედოფალი ელენე და ძე მათი მამიაი, ჩვენ წინამძღვარმან სერაპიონ მაჭუტაძემან შევამკობინეთ ხატი ესე ღვთაებისა ათცამეტთა საუფლოთა რათა მეოხ გვექმნეს დღესა მას განკითხვისასა და შემრაცხო მე მარჯუენეთა თანა. ამინ.)

ხოლო უკანა მხარეს ეწერა ასევე ასომთავრულად:

ვიკიციტატა
„Ⴕ჻ ႷႣ჻ ႻႪႨႤႰႭ჻ ႶႭ჻ ႣႠ჻ ႱႨႲႷႠႭ჻ ႶჂႭ჻ ႹႫႭ჻ ႲႬႭ჻ ႶႧႠႤႡႠႭ჻ ႧႠႡႰႱ჻ ႢႬႡႰႻႷႨႬႥႤႡႳႪႭ჻ ႾႲႭ჻ ႶႧႡႱႠႭ჻ ႫႺႾႥႰႭ჻ ႮႰႭ჻ ႶႧႨႱႠႭ჻ ႣႠႺႤႥ჻ ႭႰႧႠႥႤ჻ ႸႠ჻ ႺႾႰႡႠႧႠ჻ ႱႦႨႧ჻ ႣႠ჻ ჄႰႺႨႧ჻ ႸႤႫႵႫႣႪႨ჻ ႡႲႬႨႱ჻ ႸႥႨႪႨ჻ ႡႲႬႨ჻ ႫႪႵႨႠ჻ ႰႪႨႱႠ჻ ႡႰႻႬႡႨႧႠ჻ ႫႭႨႽႤႣႠ჻ ႦႳႰႢႨ჻ ႤႱႤ჻ ႮႲႨႭႱႬႨႱႠ჻ ႾႲႨႱႠ჻ ႸႬႨႱႠ჻ ႠႬ჻ ႣႠ჻ ႩႱႬ჻ ႵႰႬႩႬႱႠ჻ ႲႫႥ჻ ႣႣႱႠ჻ ႮႰႱႩႤႥႱႠ჻“
(ყოვლად ძლიერო ღმერთო და სიტყვაო ღვთისაო ჩემო ტნო ღვთაებაო თაბორს გაბრწყინვებულო ხატო ღვთაებისაო მაცხოვარო, პირო ღვთისაო დაიცევ ორთავე შინა ცხოვრებათა სულით და ხორცით შემოქმედელი ბატონის შვილი ბატონი მალაქია ბრძანებითა მოიჭედა ზურგი ესე პატიოსნისა ხატისა შენისა ამინ და კირიელეისონ. ქორინიკონსა 346 (1658) დიდსა პარასკევსა.)

ცენტრში მოთავსებულ მაცხოვრის ხატზე ხეზე იყო შემდეგი მხედრული წარწერა:

ვიკიციტატა
„მაცხოვარო მეუფეოდა ხატო ღთაებისაო მოწყალე ექმენ და იხსენ ყოვლისა სატანჯველისაგან ძე გურიელისა პატრონისა მამიასი ფრიად ცოდვილი შემოქმედელ მიტროპოლიტი ნიკოლოზ, რომელმან განაახლა ხატი ესე შენი და დაასვა თავსა ზედა მრავალ ფასი თვალი.“

შემოქმედის მაცხოვრის ხატზე ასევე იყო შემდეგი წარწერები:

ვიკიციტატა
„ღვთაებისა უცვალო ხატო იხსენ წახდენისა და წაწყმედისა შემოქმედელ მიტროპოლიტი იაკობ დუმბაძე და ძმა მისი კანდელაკი იესე მეუღლითურთ და ძით და რძლით და ასულითურთ. ამინ.“

და

ვიკიციტატა
„ႶႭ჻ ႸႤ჻ ႢႳႪႸႠႬ჻ ႺႤႺႾႪႠႻႨႱ჻ ႠႱႳႪႨ჻ ႠႬ჻“
(ღმერთო შეიწყალე გულშან ცეცხლაძის ასული ამინ.)

ლიტერატურა რედაქტირება