ფლორისტიკაბოტანიკის დარგი, რომელიც შეისწავლის და აღწერს მთელი დედამიწის ან მისი ცალკეული ნაწილის — რაიონის, რეგიონის თუ ქვეყნის და სხვათა ფლორას. ფლორისტული კვლევის პირველი ეტაპია ფლორის სახეობათა აღნუსხვა, ე. წ. ინვენტარიზაცია, შემდგომი — ფლორის გაანალიზება სტატისტიკურ-სისტემატიკურად, არეალოგიურად, ბიომორფულად და სხვა კვლევის ობიექტად შესაძლოა მივიჩნიოთ აგრეთვე ტყე, მდელო, უდაბნო და ა. შ.

ლიტერატურა რედაქტირება