სტეფანოზ IIქართლის მთავარი (639–663) და კახეთის ერისმთავარი; პატრიციელი (637/642–≈650). ადარნასე I-ის ძე.

მას დაუსრულებია მცხეთის ჯვრის ეკლესიის მშენებლობა, რომლის აღმოსავლეთ ფასადზე შემორჩენილია მისი რელიეფური გამოსახულება. მას ჯუანშერი ახასიათებს ენერგიულ და გამოჩენილ სახელმწიფო მოღვაწედ. მემატიანეს სიტყვით იყო „განმწმენდელი სჯულისა, მაშენებელი ეკლსიათა“. სუმბატის გადმოცემით, ჯვრის მონასტრის მშენებლობის დასრულებისთანავე მოიწვია ჯვრის კრება. მის დროს ქართლი აღიწერა, შედეგები კი ბიზანტიაში გაიგზავნა.

ვიკიციტატა
„დაჯდა ძე მისი სტეფანოს მთავრად და ვერცა ამან იკადრა სახელი მეფობისა წოდებად, არამედ იყო მორწმუნე და მაშენებელი ეკლესიათა და განმწმენდელი სჯულისა; ხოლო გამოჩინებულ იყო მოძღუარი სარკინოზთა მაჰმად (ქრისტესა 622, ქართულსა 374) და დაეპყრა ყოველი არაბეთი და იამანეთი. მოკუდა იგი და დაჯდა მის წილ აბუბექირ. ესე შევიდა ბაღდადს და დაატევებინა სპარსთა იძულებით ცეცხლის-მსახურება და ყვნა სარკინოზად (რამეთუ შესლვითგან ერეკლე კეისრისა შეავებულ იყვნენ სპარსნი და ვერღარა წინააღუდგნენ). მოკუდა აბუბექირ და დაჯდა ომარ. ესე უმეტეს განძლიერდა; ამისთჳს გამოვიდა კეისარი ერეკლე ბრძოლად მისა პალესტინეს შინა; არამედ აუწყა მონაზონმან ვინმე, რამეთუ "მისცაო ღმერთმან აგარიანთა აღმოსავლეთი; უკუნ იქეც". ხოლო შექცევასა კეისრისასა დაჰფლვიდნენ საგანძურსა ბერძენნი; ხოლო სტეფანოზს ესხნენ ორნი ძენი მირ და არჩილ. ამ ჟამსა განყო საგანძური თჳსი სტეფანოს, ნახევარი მისცა მირს და ნახევარი არჩილს. კუალად საგანძურნი ქართლის ეკლესიათა დაფლეს აჩრდილსა მცხეთისასა. შემდგომად სტეფანოზ და მირ წარვიდნენ ეგრისს; ხოლო არჩილ საგანძური დაფლა უჯარმის ჴევსა და საგანძურნი ქართლისა გორს, რომელი კეისარს ერეკლესავე განეჩინა. ამისა შემდგომად არჩილცა შევიდა ეგრისს და მუნ ყოფასა შინა მოკუდა სტეფანოზ მთავარი ქრისტესა 663, ქართულსა 415.[1]

ლიტერატურარედაქტირება

სქოლიორედაქტირება

წინამორბედი:
ადარნასე I
ქართლის ერისმთავარი
639663
შემდეგი:
მირ