სისტემა — საერთაშორისო სტრატიგრაფიული სკალის ძირითადი ქვედანაყოფი, რომელიც შეესაბამება დედამიწის ქერქისა და დედამიწის ორგანული სამყაროს განვითარების გარკვეულ ბუნებრივ ეტაპს. დროის მონაკვეთს, რომლის განმავლობაშიც ჩამოყალიბდა გეოლოგიური სისტემის ამგები ქანები, ეწოდება გეოლოგიური პერიოდი. ფანეროზოურ დროში გამოყოფილია 12 სისტემა და მათი შესაბამისი 12 პერიოდი.

ლიტერატურა

რედაქტირება