სართული — ზოგადი სტრატიგრაფიული სკალის ერთეული. სართულში გაერთიანებულია გეოლოგიური საუკუნის განმავლობაში წარმოქმნილი ქანები. იყოფა ქრონოზონებად ან სტრატიგრაფიულ ზონებად. რამდენიმე სართულის ერთობლიობა ქმნის გეოლოგიურ სექციას.

ლიტერატურა

რედაქტირება