რომავლი გვარი წარმოადგენდა ოჯახის სახელს.

Aრედაქტირება

Bრედაქტირება

Cრედაქტირება

D-Eრედაქტირება

Fრედაქტირება

G-Hრედაქტირება

I-Lრედაქტირება

Mრედაქტირება

N-Oრედაქტირება

Pრედაქტირება

Q-Rრედაქტირება

Sრედაქტირება

Tრედაქტირება

U-Vრედაქტირება