ზოგიერთი კუთხე, რომელიც რადიანით იზომება. ყველა მრავალკუთხედი წესიერია.

რადიანი — მათემატიკის ყველა სფეროში (ელემენტარულის ზევით), ბრტყელი კუთხეების საზომი ერთეულია, რომელიც 180°/π-ს ტოლია, ანუ დაახლოებით 57.2958 გრადუსის.