პოტენციური ენერგია

პოტენციური ენერგია — სისტემის რული მექანიკური ენერგიის ნაწილი, რომელიც დამოკიდებულია ამ სისტემის შემადგენელი ნაწილაკების ურთიერთგანლაგებაზე და ამავე ნაწილაკების მდებარეობაზე გარე ძალურ ველში. სისტემის პოტენციური ენერგია მოცემულ მდგომარეობაში რიცხობრივად უდრის მუშაობას, რომელსაც შეასრულებენ სისტემაზე მოქმედი ძალების სისტემის გადაადგილებისას ამ მდგომარეობიდან ისეთში, სადაც პოტენციური ენერგია პირობით ნულის ტოლია. აქედან გამომდინარე, პოტენციური ენერგიის ცნება გამოსადეგია მხოლოდ კონსერვატიული სისტემებისათვის, ე. ი. ისეთი სისტემებისათვის, რომელთათვისაც მოქმედი ძალების მუშაობა დამოკიდებულია მხოლოდ სისტემის საწყისსა და საბოლოო მდგომარეობაზე.

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება

ლიტერატურა

რედაქტირება