ნივთიერების მოლური მასა — ერთი მოლი ნივთიერების მასა. ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში მოლური მასის ერთეულია კგ/მოლი. მოლური მასა µ=m/n, სადაც m არის ნივთიერების მასა, n — ნივთიერების რაოდენობა (მოლებით). მოლური მასის რიცხვითი მნიშვნეობა ტოლია ფარდობითი მოლეკულური მასისა.

ზოგი ქიმიური ელემენტისთვის მოლის მასა ტოლია ატომის ელემენტის მასისა. თუმცა მოლური და მოლეკულური მასა სერიოზულად განსხვავდება, რადგანაც ისინი მხოლოდ რიცხობრივად არიან ტოლნი, ხოლო ზომით განსხვავდებიან.

წყლის მოლური მასა შემდეგია: (H2O) არის MH2O = 2 MH +MO = 2·1+16 = 18 (გ/მოლი).

ლიტერატურა რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება