მებეგრე გლეხიგლეხი, რომელიც ფეოდალს უხდიდა ბეგარას. მებეგრე გლეხი შეიძლებოდა ყოფილიყო მხოლოდ მკვიდრი გლეხი, რომელიც მემკვიდრეობით ფლობდა ბატონისაგან პირობით საკუთრებაში მიცემულ მიწას. მებეგრე გლეხები ერთმანეთისაგან განსხვავდებოდნენ ბეგრის სახეობებითა და რაოდენობით. სხვადსხვაგვარი იყო მათი ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობაც.

ცლიტერატურაცრედაქტირება

  • მუსხელიშვილი ლ., დასავლეთ საქართველოს გლეხობის სოციალურ-ეკონომიური კატეგორიები XVI-XVII სს., «ენიმიკის მოამბე», 1940, ტ. 5-6;
  • Бердзенишвили Н. А., Очерк из истории пазвития феодальных отношений в Грузии (XIII-XVI вв.), მის წგნ.: საქართველოს ისტორიის საკითხები, წგნ. 2, თბ., 1965;