კომპლექსური რიცხვი

კომპლექსური რიცხვი — რიცხვი, რომელიც გამოისახება როგორც ჯამი , სადაც და ნამდვილი რიცხვებია, ხოლო , რომელსაც წარმოსახვითი რიცხვი ეწოდება და მისი კვადრატი არის -1[1]. კომპლექსური რიცხვები ნამდვილი რიცხვების გაფართოებაა.

კომპლექსური რიცხვი ვიზუალურად შეიძლება წარმოვადგინოთ როგორც რიცხვთა წყვილი (a, b) რომელიც კომპლექსურ სივრცეში ადგენს ვექტორს. "Re" არის ნამდვილი ღერძი, "Im" არის წარმოსახვითი ღერძი, ხოლო i არის წარმოსახვითი ერთეული რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას i2 = −1.

უწოდებენ კომპლექსური რიცხვის ნამდვილ, ხოლო წარმოსახვით ნაწილს. აღნიშნავენ და შემოკლებებით. მაგალითად, თუ , მაშინ:

[1].

რიცხვი წარმოსახვითია თუ y≠0 წინააღმდეგ შემთხვევაში რიცხვი ნამდვილი ხდება. კომპლექსურ რიცხვებთან დაკავშირებულ ტერმინებში, განსაკუთრებით ტრადიციული წარმოშობისა, კომპლექსური რიცხვის გაგების განვითარების რთულმა ისტორიულმა პროცესმა ჰპოვა ასახვა[1].

z = x + yi კომპლექსური რიცხვის აბსოლუტური სიდიდე (ასევე: მოდული, ამპლიტუდა) გამოითვლება როგორც შესაბამისი ვექტორის სიგრძე:

კომპლექსური რიცხვის არგუმენტი ანუ ფაზა წარმოადგენს კუთხეს რადიუსსა და რეალური ნაწილის ღერძს შორის, და ჩაიწერება როგორც . აბსოლუტური მნიშვნელობის მსგავსად, არგუმენტი მიიღება მართკუთხა საკოორდინატო სისტემის ფორმიდან შემდეგნაირად:[2]

როგორც წესი, არგუმენტი გამოისახება რადიანებში.

სქოლიო რედაქტირება

  1. 1.0 1.1 1.2 математическая енциклопедия; том 2
  2. Kasana, H.S. (2005), Complex Variables: Theory And Applications (2nd რედ.), PHI Learning Pvt. Ltd, p. 14, ISBN 81-203-2641-5, http://books.google.com/books?id=rFhiJqkrALIC, Extract of chapter 1, page 14