წარმოსახვითი რიცხვი

წარმოსახვითი რიცხვი — კომპლექსური რიცხვი, რომელიც შეიძლება დაიწეროს როგორც ნამდვილი რიცხვის ნამრავლი წარმოსახვით ერთეულ i-ზე, (i2 = -1). წარმოსახვითი რიცხვი bi-ის კვადრატი -b2-ია. მაგალითად, 5i არის წარმოსახვითი რიცხვი, შესაბამისად მისი კვადრატია -25. ნული მიჩნეულია როგორც ორივე, ნამდვილი და წარმოსახვითი რიცხვი.

ლიტერატურა რედაქტირება

(მეორდება

გალურჯებული

თანმიმდევრობა)

i−3 = i
i−2 = −1
i−1 = −i
i0 = 1
i1 = i
i2 = −1
i3 = −i