კომპიუტერის კლავიატურა

კლავიატურა (ინგლ. Keyboard) — კომპიუტერში მმართველი სიგნალების და მონაცემების შესატანი მოწყობილობა. კლავიატურა კონსტრუქციულად დამოუკიდებელი ბლოკია. ნოუტბუკში კლავიატურა კორპუსის განუყრელი ნაწილია.

104 კლავიშიანი ქართული კლავიატურა QWERTY განლაგებით.

კლავიატურა სტანდარტიზებულია: იგი შედგება 101-103 ღილაკისგან (ამჟამად ამ რიცხვს ემატება მულტიმედიურ კლავიატურაზე განლაგებული ღილაკების რაოდენობა). ღილაკების ერთობლიობა პირობითად დაყოფილია რამდენიმე ჯგუფად. სიმბოლური ღილაკების ძირითადი დანიშნულებაა ასოების, ციფრების, სპეციალური სიმბოლოების შეტანა. ისტორიულად ჩამოყალიბდა, რომ ერთი და იგივე ღილაკები გამოიყენება დიდი და პატარა ასოების დასაწერად. ფუნქციონალური ღილაკების დანიშნულებაა ბრძანების გადაცემა. ბრძანების შინაარსი განისაზღვრება პროგრამის მიხედვით. ამ ღილაკებს მკაცრი დანიშნულება არ აქვთ.

კლავიატურის კლავიშები

რედაქტირება

კომპიუტერის კლავიატურა შეიძლება შეგვხვდეს, როგრც სტანდარტული განლაგებით, ასევე შეკვეცილი (ნეთბუკებზე) და განვრცობილი. ასევე აღსანიშნავია რომ შეკვეცილ კლავიატურებზე სტანდარტული კლავიატურაზე არსებული ღილაკების შესაბამისი ბრძანების გამოძახება ხდება რამდენიმე რილაკის კომბინაციით.

ქვემოდ მოყვანილია კომპიუტერთან სამუშაოდ აუცილებელი და მასზე დატანილი სტანდარტული ღილაკები და მათი ფუნქციონალური მნიშვნელობა.

 •   Esc  — ამ ღილაკით შესაძლებელია ზოგიერთი ბრძანების გაუქმება.
 •   F1 ,   F2 ...   F12  — ამ ღილაკებს ეწოდებათ ფუნქციონალური კლავიშები. მათი დანიშნულება დამოკიდებულია იმ პროგრამაზე, რომელშიც იმ წუთას ვმუშაობთ. როგორც წესი, პროგრამების უმეტესობაში <F1> კლავიში ეკრანზე იძახებს დამხმარე საცნობარო ინფორმაციას.
 •   Print Screen  (PrtScr) — ღილაკის საშუალებით მეხსიერიების გაცვლის ბუფერში მოთავსდება მონიტორის ეკრანზე მოთავსებული გამოსახულება, რომელიც შემდგომში შესაძლებელია ფოტოს სახით ჩასმულ იქნეს სასურველ ადგილას.
 •   Scroll Lock  — ღილაკი, რომელიც გამოიყენება კურსორის ღილაკის ქცევაზე ზემოქმედებისათვის.
 •   Pause  (Break) — ღილაკის საშუალებით შეიძლება ბრძანების გაუქმება ან გაშვებული პროგრამის შეწყვეტა.
 •   Insert  (Ins) — ღილაკი MS Word-ში არის ჩასმის ფუნქციის მატარებელი.
 •   Home  — ღილაკზე დაჭერით კურსორი გადავა სტრიქონის თავში.
 •   Page Up  (PgUp) — ღილაკზე დაჭერით ხდება საილუსტრაციო მასალაში ერთი გვერდით წინ გადანაცვლება.
 •   Delete  (Del) — ღილაკი შლის მონიშნულ ინფორმაციას. ტექსტში დაჭერისას შლის მის მარჯვნივ მდებარე სიმბოლოებს.
 •   End  — ღილაკზე დაჭერით კურსორი გადავა სტრიქონის ბოლოს.
 •   Page Down  (PgDn) — ღილაკზე დაჭერით ხდება საილუსტრაციო მასალაში ერთი გვერდით შემდეგ გადანაცვლება.


 •   Tab ⇆  — ღილაკით გამოიტოვება უფრო მეტი მანძილი. ძირითადად გამოიყენება MS Word-ში და წარმოადგენს აბზაცის შექმნის ალტერნაიულ საშუალებას.
 •   Caps Lock  — ღილაკზე ერთხელ დაჭერა აფიქსირებს დიდი ასოების აკრეფის რეჟიმს, რაზეც კლავიატურის მარჯვენა ზედა ნაწილში ინთება იმავე სახელის ნათურა. მასზე ხელმეორეთ დაჭერის შემთხვევაში წყდება როგორც ფუნქცია ასევე ნათურის ნათებაც.
 •   ← Backspace  — ღილაკი შლის მონიშნულ ინფორმაციას. ტექსტში დაჭერისას შლის მის მარცხნივ მდებარე სიმბოლოებს.
 •   ⇧ Shift  — ღილაკი სხვა ღილაკთან კომბინაციაში (ძირითადად ასოების ღილაკებთან) რთავს დიდი ასოების აკრეფის რეჟიმს.
 •   Ctrl  და   Alt  — არის მმართველი ღილაკები. მათი გამოიყენება ხდება მხოლოდ სხვა ღილაკებთან კომბინაციაში.
 •   Windows  — ღილაკი


 •   Num Lock  — ღილაკზე დაჭერით კლავიატურის მარჯვენა მხარეს ირთვება ციფრების აკრეფის რეჟიმი, რასაც გვამცნობს შესაბამისი სახელის ნათურის ნათება.


 •   ↵ Enter  — ძირითადად დათანხმების ფუნქციის მატარებელი ღილაკი კლავიატურაზე. სხვადასხვა პროგრამებში შესაძლოა ითავსებდეს სხვა ფუნქციასაც.

კლავიატურის განლაგება

რედაქტირება
IBM/Windows კლავიატურა (ქართული კლავიატურა ლათინური სიმბოლოების საფუძველზე)
~
'
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
-
_
+
\
   
   

    
  
   

   

   

   

   

   

   

   
{
[
}
]

   

   

   

   

   

   

   

   

  
:
   ;

   ’{
|
   \
>
<

   

   

   
[
   
]
   
§
   

   ,
<
,
>
.
?
/
Scroll
Lock
Insert
Home
Page
Up
Delete
End
Page
Down
Num
Lock
0
Ins
.
Del


ლიტერატურა

რედაქტირება
 • ზ. ბაიაშვილი, „საოფისე კომპიუტერული პროგრამები“, თბ., 2011