ინდუქციურობა (აღნიშვნა: ) — ფიზიკური სიდიდე, რომელიც ახასიათებს ელექტრული წრედის მაგნიტურ თვისებას. გამტარ კონტურებში გამავალი დენი გარემომცველ სივრცეში ქმნის მაგნიტურ ველს. ამასთან, კონტურის გამსჭვალავი მაგნიტური ნაკადი დენის ძალის პირდაპირპროპორციულია:

.

პროპორციულობის კოეფიციენტს ეწოდება ინდუქციურობა ან კონტურის თვითინდუქციის კოეფიციენტი. ინდუქციურობა დამოკიდებულია კონტურის ფორმასა და ზომაზე, აგრეთვე გარემომცველი გარემოს მაგნიტურ შეღწევადობაზე.

განათებულობის საზომი ერთეულებია:

.

ლიტერატურა რედაქტირება