დენის ძალა (ხშირად უბრალოდ "დენი", საერთაშორისო სიმბოლო ) გამტარში — არის სკალარული ფიზიკური სიდიდე რომელიც ტოლია დროის ერთეულში () მის განიკვეთში გასული მუხტისა ():

დენის ძალასთან უშუალოდაა დაკავშირებული ომის კანონი.

დენის ძალა ტოლია უბანზე ძაბვის ვარდნის ფარდობისა მის წინაღობაზე.

სადაც E არის ელექტრომამოძრავებელი ძალა, R არის გარე წინაღობა, r არის შიდა წინაღობა.

SI სისტემაში დენის ძალის ერთეულია ამპერი, რომელიც ამ სისტემის საბაზისო ერთეულია. წარმოებულ ერთეულებში 1 ამპერი (ა) = 1 კულონი / წამი.

დენის ძალის გასაზომ ხელსაწყოს ამპერმეტრი ჰქვია.

ცვლადი დენის შემთხვევაში განასხვავებენ მყისიერ დენის ძალას, პიკურ დენის ძალას და ეფექტურ დენის ძალას (ეს უკანასკნელი ტოლია ისეთი მუდმივი დენის ძალისა, რომელიც იგივე სიმძლავრეს გამოყოფს).

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება