თხრობითი წინადადებაწინადადების ერთ–ერთი სახე, რომელიც გადმოგვცემს, მოგვითხრობს რამეს. იგი წარმოითქმება მშვიდად, წინადადების ბოლოს ხმას ვადაბლებთ და ვჩერდებით. თხრობითი წინადადების ბოლოს წერტილი დაისმის.