ესკიმოსურ-ალეუტური ენები

ესკიმოსურ ალეუტური ენები — ენათა ჯგუფი ჩრდილოეთ ამერიკის არქტიკულ ზოლში და რუსეთის უკიდურეს ჩრდილო-აღმოსავლეთში. იგი შეიცავს ორ შტოს: ალეუტურს და ესკიმოსურს.

ესკიმოსურ-ალეუტური ენების გავრცელების არეალი

ესკიმოსური ენები ტრადიციულად სამ ჯგუფად იყოფოდა, სირენიკულზე, იუპიკურ და ინუიტურზე, ხოლო უკანასკნელმა კვლევებმა დაადგინა რომ ინუიტური ენები იუპიკურ ქვეჯგუფს მიეკუთვნებიან, ხოლო სირენიკულის წარმომავლობა ვერ დადგინდა.

კლასიფიკაცია რედაქტირება

ალეუტური შტო:

  • დასავლური და ცენტრალური დიალექტები: ატკანი, უტუანი, უნანგანი, ბერინგი - (60-80 მოსაუბრე)
  • აღმოსავლური დიალექტები: უნალასკანი, პრიბილოფი (400 მოსაუბრე)

ესკიმოსური შტო (იუპიკური, იუიტური, ინუიტური)

სირენიკული ენა 1997 წლიდან მკვდარი ენაა.