ტერმინს დევიზი (ფრანგულად devise) აქვს რამდენიმე მნიშვნელობა:

  • საზოგადო მნიშვნელობა: დევიზი არის გამონათქვამი, ლოზუნგი, რომელიც გამოხატავს წარმმართველ იდეას, აზრს, მიზანს, მოქმედების გეგმას.
  • ჰერალდიკა: დევიზი არის წარწერა გერბზე, ორდენზე ან ფარზე.
  • სპეციალური მნიშვნელობა: დევიზი არის გამონათქვამი ან სიტყვა, რომელსაც ავტორი, დახურული კონკურსის მონაწილე, თავისი სახელის ნაცვლად აწერს თავის პროექტს ან ნაწარმოებს.